Kommentar på TCECURs Q3-rapport


TCECUR publicerade igår den 1 november 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021, där följande är vår sammanfattning av rapporten. Vidare, tidigare i oktober meddelande TCECUR att de genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 55,5 MSEK, där vi nedan har sammanställt information även kring denna.


Allt pekar på en rekordavslutning för 2021

Under tredje kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 66,9 MSEK (39,0), motsvarande en ökning om 72 % Q-Q varav den organiska tillväxten uppgick till 13 %. Utöver bidrag från de ”äldre” dotterbolagen samt mer nyligen gjorda förvärv, förklaras den ökade omsättningen även bl.a. av att TCECUR fortsatt har kunnat ökat koncernens andel återkommande intäkter, där omsättning från avtalsbundna återkommande intäkter under perioden ökade till 45,7 MSEK (36,9) på årsbasis. Utöver att detta skapar bra förutsättningar för en stigande marginal, vilket till viss del periodens bruttomarginal om 55 % visar på, ger detta en stabil grund av återkommande kassaflöden att bygga vidare koncernens tillväxt på. Sett till koncernens EBITDA-resultat uppgick detta under tredje kvartalet till 5,1 MSEK (5,1), vilket således är i linje med jämförbart kvartal 2020. Dock har resultatet belastats med förvärvsrelaterade engångskostnader om 0,6 MSEK. Justerat för dessa uppgick EBITDA-resultat således till 5,7 MSEK, motsvarande en marginal om 8,5 %.

I sitt VD-ord skriver Klas Zetterman att; Vi gläds åt att efter årets första 3 kvartal ha levererat en omsättning på 191,1 MSEK med ett EBITDA resultat på 14,6 MSEK vilket är i nivå med hela året 2020 då omsättningen var 188,5 MSEK och EBITDA resultatet 14,9 MSEK och då har vi alltjämt det säsongsmässigt starkaste fjärde kvartalet framför oss – så ser vi framemot en bra avslutning på 2021.”

Även om vi i vår senaste analys hade räknat med en högre nettoomsättning för just Q3-21, ställer vi oss positiva till TCECUR:s prestation då koncernen även kunde uppvisa ett justerat EBITDA-resultat om 5,7 MSEK, vilket var i nära linje med våra egna estimat. Dessutom, för att låna en känd basketterminologi, verkar det mesta peka på att fjärde kvartalet kan bli en riktig ”slam dunk”. Orderboken är nu nämligen rekordstor och uppgår inför Q4-21 till nära 118 MSEK (67), och som det framgår i VD-ordet är just Q4 årets starkaste kvartal för TCECUR. Det mesta verkar således tala för att TCECUR kan komma att avsluta år 2021 rekordstarkt.

I enlighet med vad som kommunicerades i den tidigare Q1-rapporten i år särredovisar TCECUR numera sin verksamhet i olika affärssegment, vilka fördelas in i tre områden; Säker Kommunikation, Nationella Säkerhetssystem och Internationella Säkerhetssystem. Under Q3-21 var omsättningen fördelad enligt följande:

Att nettoskulden i förhållande till EBITDA för tillfället uppgår till 4,1x, vilket således är över koncernens mål om 2,5x, är inget vi ser som oroande. Detta dels med tanke på att TCECUR har en så pass god likviditet, dels att ökningen beror på det tidigare förvärvet av LåsTeam vilket inneburit att endast 1,5 månad av dotterbolagets försäljning och EBITDA har kunnat tillgodoräknas Q3-21, medan hela förvärvslånet om 30 MSEK och brygglånet på 20 MSEK inkluderats i balansräkningen. I samband med den stundande företrädesemissionen kommer lånebilden att minska, vilket i sig kommer resultera i en lägre skuldsättningsgrad som, enligt vad som framgår i rapporten, då kommer att vara längre än koncernens uttalade mål om en nettoskuld i förhållande till EBITDA om 2,5x.

Företrädesemission med teckningsperiod den 12 – 26 november 

Genom företrädesemissionen kommer TCECUR att tillföras en nettolikvid om ca 51,5 MSEK, varav 20 MSEK ska användas för återbetalning av brygglån i samband med det tidigare förvärvet av LåsTeam. Såldes stärker koncernen sin kassa med 31,5 MSEK, vilket kommer att kunna användas för att dels fortsätta den organiska tillväxten, dels bidra till finansiering av fler strategiska förvärv. Att både styrelse och ledning lämnar teckningsförbindelser ser vi minst sagt som positivt, där de totala teckningsåtaganden, inklusive det från huvudägaren Arbona, uppgår till hela 52 % (!) av emissionslikviden. Generellt, jämfört med andra företrädesemissioner i denna storlek, är detta att anse som en hög andel, något vi menar sänder ett starkt signalvärde om nyckelpersonernas tilltro till TCECUR.

Emissionen i sammandrag:  

  • Teckningskurs: 32 kr/aktie
  • Total Emissionsvolym: 55,5 MSEK
  • Tecknings- och garantiåtaganden: 52 % teckningsåtaganden och 48 % garantiåtaganden, således totalt 100 % säkerställd.
  • Pre-money Värdering: 221,9 MSEK
  • Post-Money Värdering: 277,4 MSEK
  • Teckningsperiod: den 12 november till den 26 november 2021

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR.