Kommentar på Humble Groups Q3-rapport


Humble Group publicerade den 26 november 2021 bolaget delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapport.

  • Nnettoomsättningen proforma för rullande 12 månader uppgår till 3,4 mdSEK – motsvarande 26 % av Humbles långsiktiga finansiella målsättning år 2025
  • Förvärvstakten är fortsatt hög
  • Humble uppvisar första kvartalet med positivt fritt kassaflöde

Närmar sig de långsiktiga finansiella målen

Där proforman illustrerar vad omsättningen hade varit om alla kommunicerade förvärv fram till dags dato hade konsoliderats från och med 1 januari.

Humble redovisar under Q3-21 en nettoomsättning på proformabasis om 872 MSEK, där proforma illustrerar vad omsättningen hade varit om alla kommunicerade förvärv fram till dags dato hade konsoliderats från och med 1 januari. EBITDA-resultatet, under samma förutsättningar, uppgick till 121 MSEK under Q3-21, motsvarande en EBITDA-marginal om 13,9 %. Vi kan dock inte från rapporten utläsa vad omsättningen, likväl EBITDA-resultatet, för jämförbart kvartal föregående år är under samma premisser som för Q3-21, vilket gör det svårt att bedöma hur den underliggande, tillika aggregerade, organiska tillväxten bland samtliga dotterbolag har utvecklats Y-Y.

Humble själva skriver i rapporten att de bolag som tillhörde koncernen vid ingången av 2021 har haft en organisk omsättningstillväxt om 24 % under Q3-21 jämfört med motsvarande period föregående år, medan motsvarande tillväxt för de bolag som konsoliderades per 30 september 2021 uppgick till 19 %. Den höga omsättningstillväxten påvisar dock tydligt den starka efterfrågan som finns för de hälsosamma, tillika hållbara, produkter vilka Humble tillhandahåller. Humbles positionering inom framtidens FMCG, i kombination med bolagets breda distributionsnätverk som möjliggör korssynergier inom försäljningen bland dotterbolagen, bäddar för fortsatt god omsättningstillväxt kommande kvartal enligt Analyst Group. Genom att tillhandahålla en strukturell plattform och konsolidera aktörer inom den fragmenterade FMCG-industrin tillåts Humble realisera både direkta och indirekta kostnadssynergier, allt från bättre leverantörsvillkor via högre inköpsvolymer, delning av know how och teknologi bland dotterbolag, till tillverkning och marknadsföringsoptimering. Att Humble därtill äger värdekedjan, från teknologi/R&D till distributionsnätverk, medför å ena sidan starkare marginaler, å andra sidan en högre innovationstakt, varför Humble, enligt Analyst Group, kan kvarvara konkurrenskraftiga på marknaden, genom att snabbare kunna bredda produktportföljen samt förbättra redan existerande produkter.

Vid utgången av Q3-21 uppgår Humbles nettoomsättning proforma för rullande 12 månader till 3,4 mdSEK, vilket innebär att bolaget har kommit en bra bit på vägen mot det långsiktiga finansiella målet om att uppvisa en nettoomsättning proforma om 13 mdSEK vid utgången av 2025. Motsvarande EBITDA-resultat uppgår till 449 MSEK, och indikerar således att 30 % av EBITDA-målet år 2025 (1,5 mdSEK) har uppnåtts och 26 % av nettoomsättningsmålet.

Förvärvstakten är fortsatt hög

Humble har under det tredje kvartalet fullföljt sju av de tidigare kommunicerade förvärven under Q3-21, men även ingått förvärvsavtal med ytterligare två bolag under kvartalet, däribland bolagets hittills största förvärv av Solent Global Limited (”Solent”). Förutom att Solent stärker Humbles produkterbjudande inom ECO-vertikalen, så öppnar även bolaget upp nya marknader och Point-of-Sales, vilka Humbles övriga dotterbolag kan dra nytta av för att skala upp produktionen. Förvärvet av Swedish Food Group (”SFG”) är också intressant i den bemärkelsen att SFG har en väletablerad infrastruktur i Sverige och en bred varumärkesportfölj, som möjliggör en starkare ställning för Humble inom hälsa- och sportnutritionskategorin. Efter utgången av Q3-21 har Humble gjort ytterligare fyra förvärv, varav det senaste förvärvet av ljustillverkaren Delsbo Candle kommunicerades så sent som igår. Ett förvärv som Analyst Group anser sticker ut något är förvärvet av finska Soya Oy, vilka tillverkar tofu och tempe, eftersom det innebär att Humble nu på riktigt tar klivet in i vegan-segmentet efter bolagets första strukturella förvärv inom Vegan-vertikalen. Växtbaserade mat är en kategori som växer snabbt och drivs av hälso-, hållbarhets- och klimattrender, och marknaden estimeras vara värd 74, mdUSD år 2027, motsvarande en CAGR om ca 12 % under perioden 2020–2027. Analyst Group är av uppfattningen att fler förvärv inom vegan-vertikalen är att vänta givet möjligheterna på marknaden och Humbles fokus på framtidens FMCG-produkter, vilket skulle stärka Humbles unika position på FMCG-marknaden ytterligare.

Hittills under 2021 har Humble förvärvat 17 bolag och med ett sådant högt förvärvstempo innebär det alltjämt en integrationsrisk samtidigt som det förutsätter tillgång till kapital. Analyst Group anser att Humble fram till dags dato har lyckats göra förvärven till attraktiva multiplar över lag, med en låg utspädning givet den återkommande finansieringsstrukturen som utgörs av en mix av aktier och kontanter. Kombinationen av att ägarna/entreprenörerna bakom de förvärvade bolagen tilldelas aktier i Humble, vilket ger incitament att fortsätta skapa aktieägarvärde, tillsammans med Humbles decentraliserade styrningsmodell, reducerar dock riskerna med förvärven. Analyst Group är av uppfattningen att Humble har god tillgång till kapital från dels aktiemarknaden, dels obligationsmarknaden, vilket härleds till dels en stark aktiekursutveckling, dels av att Humble fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med god tillväxt, varför även Humble på proformabasis visar stark lönsamhet. Viktiga komponenter framöver för att Humble ska kunna fortsätta den hittills framgångsrika förvärvsstrategin är att ha fortsatt stöd av aktiekursen för att kunna möjliggör den finansieringsstruktur som Humble använt sig av hittills, samt fortsätta generera god lönsamhet inom koncernen (proforma), vilket bolaget har uppvisat historiskt och lagt god grund för att fortsätta göra framgent.

Humble uppvisar första kvartalet med positivt fritt kassaflöde

Att Humble under det tredje kvartalet för första gången uppvisar ett positivt organiskt kassaflöde är en viktig datapunkt från rapporten, där kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 MSEK. Å andra sidan är det inte förvånande, givet att Humble på proformabasis visat lönsamhet på rörelsenivå senaste kvartalen. Analyst Group är av uppfattningen att Humble även kommande kvartal kan uppvisa positivt organiskt kassaflöde, vilket är en viktig parameter för att successivt minska bolagets skuldsättning och som på sikt kan möjliggöra rörelseförvärv via organiskt genererat kassaflöde, vilket skulle reducera finansieringsrisken.

Vi kommer återkomma med en uppdaterad analys av Humble.