Kommentar på Greater Thans Q4-rapport


Greater Than publicerade idag den 18 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen slog våra förväntningar och uppvisade en tillväxt om 24 % YoY
  • Användartillväxten av betalande försäkringsavtal minskade med 5 % YoY
  • Bruttomarginalen stärktes betydligt jämfört med Q3-20, och uppgick till hela 91 %
  • Greater Than uppvisar ett positivt kassaflöde för fjärde kvartalet

Högre nettoomsättning under det fjärde kvartalet än vad vi estimerat

Greater Than redovisade en nettoomsättning om 3,9 MSEK (3,1) för det fjärde kvartalen 2020, vilket motsvarar en ökning om 24 %. Inför vår kommentar inför rapporten förklarade vi att våra förväntningar var en minskning av nettoomsättningen, primärt hänförd till det avslutde samarbetet med Moderna samt exkluderingen av hårdvarukomponenten som bidrog positivit till nettoomsättningen för jämförelsekvartalet Q4-19, samt med hänsyn till den förhållandevis låga nettoomsättning för Q3-20 om 1,2 MSEK. Användartillväxten av betalande försäkringsavtal visade en minskning med 5 % jämfört med Q4-19, men var samtidigt en förbättring jämfört med -18 % som uppvisades i Q3-rapporten för 2020. Även om vi, å andra sidan, hade hoppats på positiva tillväxtsiffror, får en minskning med -5 % ändå anses som godkänt givet att Greater Than hade en kraftig tillväxt om 225 % under Q4-19 i antalet betalande försäkringsavtal.

Fortsatt stärkt bruttomarginal

Bruttomarginalen kom in högre än våra förväntningar, motsvarande 91 %, och var därmed starkare än vad som uppvisades under kvartal tre 2020 (83%). Under fjärde kvartalet 2019 var bruttomarginalen 43 %, varför bruttomarginalen om 91 % under Q4-20 är att anse som ett riktigt styrketecken. Uteslutandet av hårdvarukomponenten har varit starkt bidragande till denna förbättring och framgent estimerar vi att bruttomarginalen kommer kunna stärkas ytterligare under kommande kvartal i takt med uppskalning av antalet betalande försäkringsavtal, även om uppsidan är något begränsad givet den redan mycket höga bruttomarginalen.

Kapitalförbrukning och likviditet

Vid utgången av december uppgick kassan till 17,6 MSEK, där bolaget faktiskt visade ett positivt kassaflöde om 3 MSEK. Innan vi kommenterar det vidare vill vi korrigera det vi skrev inför rapporten. Kassan vid utgången av Q3-20 var 14,6 MSEK och inte 22 MSEK, vilket hade inneburit att vi förväntat oss en kassa om ca 7–8 MSEK. Eftersom Bolaget uppvisade ett positivt kassaflöde för perioden om 3 MSEK översteg utfallet våra förväntningar, vilket vi såklart ser positivt på. Det förbättrade kassaflödet under Q4-20 är framförallt hänförligt till en förändring i upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som mellan Q3-20 och Q4-20 ökat med ca 10 MSEK, och som syns i kassaflödesanalysen som en positiv effekt under raden ”Ökning/minskning av rörelseskulder”. Vi väljer att se detta som en engångsföreteelse och justerat för detta hade bolagets burn raten för Q4-20 uppgått till ca 2,3 MSEK/månaden, vilket är i linje med genomsnittet för övriga kvartal under 2020. Givet en antagen burn rate om ca -2,3 MSEK/månad och med hänsyn till den riktade emission som inbringade 136 MSEK under januari, samt tillkommande emissionskostnader, uppskattar vi att Greater Thans kassan per dags dato uppgår till ca 144 MSEK. Bolaget har således en stark finansiell position och nuvarande likviditet bör täcka Greater Thans rörelsekapitalbehov en lång tid framöver.

VD-ordet/Triggers framöver

VD-ordet andas optimism och Greater Than förklarar att även om pandemin inneburit utmaningar, har det samtidigt givit stora möjligheter för verksamheten framgent. Vidare berättar Greater Than hur landsomfattande lock downs, stillastående fordon, utmanande försäljningsarbete och traditionella affärsmodeller med fasta priser har föranlett ett paradigmskifte inom bl.a. försäkringsbranschen. Ett ökat intresse av flexibla prissättningsmodeller och stark framväxt av en helt ny mobilitet är ett resultat av detta. En tänkbar värdedrivare för Greater Than i närtid är att bolagets satsningar inom produktutveckling under året ger goda effekter och resulterar i stark användartillväxt under 2021. Därtill kan kommunikation avseende nya partnerskap eller eventuellt framsteg inom befintliga samarbeten agera värdedrivare för Greater Than i närtid.

Sammanfattningsvis tycker vi att Greater Thans rapport ger en indikation om att bolaget är på rätt väg, där Greater Than har lagt en god grund att kunna kapitalisera på det paradigmskifte som försäkringsbranschen och biltillverkare nu står inför. Bruttomarginalen såväl som nettoomsättningen under det avslutande kvartalet 2020 överraskade oss positivt, och vi är av uppfattningen att Greater Than har den tuffa tiden bakom sig och att ljusa tider nu väntas. Vad som blir viktigt framgent är att utöka antalet betalande försäkringsavtal för att kunna växa nettoomsättningen och därmed dra nytta av skalbarheten i affärsmodellen, vilket en bruttomarginal om 91 % är ett tydligt kvitto på, för att kunna närma sig svarta siffror framgent.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.