Kommentar på Greater Thans Q3-rapport


Greater Than publicerade idag den 28 oktober 2020 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020. Nedan framgår våra tankar om rapporten:

  • I linje med våra förväntningar var omsättningen under Q3 låg…
  • … samtidigt som vi hade räknat med ett ökat antal betalande försäkringsavtal.
  • Bruttomarginalen om 83 % är ett tydligt tecken på affärsmodellens lönsamhet.
  • Burn rate och likviditet enligt våra estimat.

Under Q3-20 uppgick Greater Thans omsättning till 1,3 MSEK (4,2), motsvarande en minskning om 71 %. Likt vi skrev i vår kommentar igår inför dagens rapport, räknade vi inte med någon större omsättning under årets tredje kvartal. Den huvudsakliga faktorn bakom den minskade försäljningsvolymen är Covid-19 som påverkat fler­talet kunder som tagit sina fordonsflottor ur drift över en längre tid, då Greater Than får betalt per aktiv användare påverkar detta intäkterna. Intäkterna har också på­verkats av att försäljning av hårdvara minskat då fler kunder går över till att använda bolagets App2Car-lösning. Även om försäljningsminskningen var väntad, hade vi ändå räknat med att Greater Than kunnat upprätthålla en fortsatt tillväxt i antalet betalande försäkringsavtal och slutkunder. Det faktiska utfallet visade dock på en minskning om 18 % under Q3-20 jämfört med Q3-19, varför vi underskattade effekten av hur pandemin kortsiktigt påverkar Greater Than.

Ytterligare en faktor som bidragit till en lägre omsättning är att Greater Than vid utgången av Q2-20 avvecklade produkten Enerfy försäkring med Moderna. Samtidigt har beslutet om att sluta förmedla försäkringar till konsument, i kombination med tidigare lansering av App2Car-lösingen, bidragit till att kraftigt stärka Greater Thans bruttomarginal. Senaste fyra kvartalen har den genomsnittliga bruttomarginalen uppgått till 49 %, vilket kan jämföras med 83 % (!) under Q3-20. Även om vissa justeringar kan antas ske löpande är Greater Thans plattform redan utvecklad och kommersiell, där den långsiktiga affärsmodellen med att sälja in plattformen som en White-label lösning till försäkringsbolagen blir högst skalbar och ger upphov till höga marginaler. Därmed räknar vi fortsatt med att Greater Thans bruttomarginal framgent borde kunna överstiga 90 % i takt med ett ökat användarantal.

Kapitalförbrukning och likviditet

Vid utgången av september uppgick kassan till 14,6 MSEK och under perioden juli-september har ett lån om 2,4 MSEK upptagits från Almi. Bolagets operativa burn rate uppgick till -2,3 MSEK/månad under Q3-20, vilket kan jämföras med -1,9 MSEK/månad under Q2-20. Den marginella ökningen under tredje kvartalet var i linje med våra estimat, eftersom Greater Than under våren bl.a. kunde tillgodoräkna sig en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften. Om vi istället jämför Greater Thans kapitalförbrukning med den under Q1-20, vilket blir mer rättvisande, innebär bolagets burn rate om -2,3 MSEK/månad under Q3-20 en oförändrad nivå.

Potentiella värdedrivare i närtid

Det är tydligt att även Greater Than har påverkats av rådande pandemi. I VD-ordet skriver dock Greater Than att de räknar med stark återhämtning när världen öppnar upp igen. En ytterligare tänkbar värdedrivare i närtid kan komma från projektet för Toyotas Kinto. Kinto är Toyotas varumärke för ny mobilitet och Greater Thans Enerfy-lösning ligger till grund för deras lojalitetsprogram. De första stegen tas nu för utvärdering på den japanska marknaden och i delårsrapporten skriver Greater Than att samarbetet med Kinto dessutom förväntas utökas. Eventuell kommunikation kring detta skulle kunna få en positiv effekt på aktien.

Sammanfattningsvis tycker vi att Greater Thans rapport rent försäljningsmässigt var i linje med våra förväntningar, men att den uteblivna tillväxten i antalet anslutna användare överraskade oss. Bruttomarginalen om 83 % ser vi som ett starkt kvitto på affärsmodellens potential och givet att de makroekonomiska faktorerna kan vända runt, och Greater Than kan öka sin försäljning, bör detta successivt ge bättre effekt på sista raden.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.