Kommentar på Duearitys Q2-rapport


Duearity publicerade idag den 25 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Utvecklingsarbetet och CE-märkningsprocessen
  • Nya produktionssamarbeten som har ingåtts

Hur bolagets kostnadsbas utvecklats

Under Q2-21 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till -4 179 tSEK, som av naturliga skäl har ökat i jämförelse med årets första kvartal (Q1-21), i och med att de totala rörelsekostnaderna för H1-21 uppgick till -6 806 tSEK och således innebär att Q1-21 stod för -2 627 tSEK . Ökningen under andra kvartalet beror främst på, förutom kostnader hänförliga till börsnoteringen, intensifierat utvecklingsarbete och ökade utvecklingskostnader. Vidare påverkas bolaget av halvledarbristen, som är en komponent i Tinearity och i syfte att reducera risken för produktionsglapp har bolaget redan nu och kommer framgent beställa tillräckligt med komponenter för att säkerställa produktion av målsättningsvolym. Kostnadsbasen i andra kvartalet är i linje med våra förväntningar och vi kan konstatera att bolaget kan dra fördel av sin slimmade organisation.

Utvecklingsarbetet med CE-märkning

Bolaget har under andra kvartalet fortsatt det tekniska utvecklingsarbetet av bolagets produkt Tinearity, som är inne i sin slutfas. Flertal tekniska delar som design, laddplatta, engångsplåstret och det tekniska innehållet i ljudelementet som ska skicka vitt brus till innerörat är i det närmaste färdigutvecklat. Vi ser att utvecklingsarbetet fortskrider efter våra förväntningar och räknar med att bolaget kan CE-märka Tinearity H2-21. Duearity har inlett samarbete med ett certifieringsorgan och ska inom närmaste tiden överlämna den så kallade tekniska filen och kommer i samband med det att få en tidsplanering. Verifiering, validering och CE-märkning är viktiga faktorer att bevaka under kommande månader, då det bland annat avgör när försäljningen kan ta fart.

Nya produktionssamarbeten har ingåtts

Duearity har efter rapportperiodens slut ingått ett samarbete med Rosti Group för produktion av bolagets adapters. Rosti Group och Duearity har samarbetat i produktionsanpassning av adaptern samt har Rosti Group visat att man kan producera i enlighet med de kvalitetsmål, volymer och kostnader som specificerades i Duearitys proof of concept. Att Duearity har inlett samarbete med en produktionspartner i ett tidigt skedde anser vi reducerar risken för eventuella problem vid produktionsstart.

Sammanfattningsvis är vi av uppfattningen att utvecklingsarbetet går i fortsatt rätt riktning och att vi har en spännande höst att se fram emot. 

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Duearity.