Kommentar på ChromoGenics Q4-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 19 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020.

Inför rapporten låg vårt huvudsakliga fokus på bl.a. följande punkter:

  • Hur försäljningen utvecklats under kvartalet
  • Hur kostnadsbasen utvecklats
  • Information kring den norska storordern

Som väntat var försäljning under fjärde kvartalet 2020 låg, där omsättningen uppgick till 2,0 MSEK (8,1). Orsaken var främst bristande produktionskvalitet i tidigare från underleverantör inköpt elektrokrom folie. ChromoGenics skriver att detta har inneburit otillräckliga volymer av material för att producera och leverera dynamiska produkter till bolagets kunder. I våra estimat så hade vi räknat med en minskad omsättning för Q4-20, men likväl att den skulle uppgå till ca 4-5 MSEK, vilket således var i överkant jämfört med faktiskt utfall.

Sett till bolagets kostnadsnivå var denna desto bättre. Det initierade besparingsprogrammet under H1-20 har haft stor effekt under Q4-20 med minskade rörelsekostnader om ca 19,0 MSEK jämfört med Q4-19. Detta har uppnåtts genom åtgärder i form av neddragning av egen personal, ingen inhyrd personal i produktionen, färre externa konsulter och översyn av nyttjandeperioden av produktionstillgångar. De totala rörelsekostnaderna, inklusive COGS, uppgick under Q4-20 till -11,4 MSEK, vilket även kan jämföras med -16,1 MSEK under föregående kvartal (Q3-20). Med tanke på att försäljningen i dagsläget är låg, ser vi såklart positivt på att ChromoGenics lyckats sänka sina kostnader och därmed samtidigt förbättrat sitt rörelseresultat. Under sista kvartalet 2020 uppgick bolagets EBIT-resultat till -8,1 MSEK, vilket kan jämföras med -22,4 MSEK under Q4-19 och -14,4 MSEK under Q3-20.

Under februari 2021 meddelande ChromoGenics att de slutförhandlar med det norska byggbolaget Betonmast (AS) med Avantor (AS) som byggherre, om en order av ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO för installation i en miljöcertifierad byggnad under uppförande vid Gulhaugtorg 5 i Oslo. Ordern uppgår initialt till 23,3 MSEK och kan ökas till 25,0 MSEK genom option på ytterligare beställningar. ChromoGenics har meddelat att förhandlingarna förväntas avslutas under februari månad 2021, något vi ser som en potentiellt stark värdedrivare i aktien, vilken under de senaste två veckorna har konsoliderat. Vidare, denna order är även en del i pågående diskussioner med olika kunder med förväntade avslut inom sex månader som omfattar order om mer än 50 MSEK. ChromoGenics har således en bra pipe av affärer och under kommande kvartal gäller det för bolaget att de skapar de produktionsmässiga förutsättningarna som krävs för att kunna följa upp på dessa affärsmöjligheter.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChromoGenics.