Kommentar på ChromoGenics Q2-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 27 augusti 2020 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är våra sammanfattande tankar om rapporten.

Inför rapporten låg vårt huvudsakliga fokus på bl.a. följande punkter:

  • Hur försäljningen utvecklats under kvartalet
  • ChromoGenics kapitalförbrukning (burn rate) och finansiella ställning
  • Vad som kan utläsas i VD-ordet från Leif Ljungqvist

Som väntat var försäljning under årets andra kvartal låg, där omsättningen uppgick till 4,0 MSEK (12,5), med ett rörelseresultat (EBIT) om -15,5 MSEK (17,6). Föga förvånande så har ChromoGenics fortsatt blivit påverkade av pandemin även under Q2, vilket medfört fördröjda beställningar från kunder och förskjuten orderingång samt fakturering. Som en konsekvens av ett tufft klimat har bolaget infört kostnadsbesparingar, vilka dock förväntas få störst effekt nu under årets tredje kvartal (juli-september). Bl.a. har ett tiotal uppsägningar genomförts per den 30 juni, varför vi räknar med att se lägre personalkostnader i Q3-rapporten som presenteras i november. Med tanke på att ChromoGenics inte är lönsamma idag, och att försäljningen för tillfället är sviktande, är det viktigt att likviditeten kan bevaras. Vid utgången av kvartalet uppgick kassan till ca 36 MSEK, vilket kan jämföras med ca 61 MSEK vid utgången av mars i år. Under Q2-20 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till ca -6,5 MSEK/månad, att jämföra med -6,3 MSEK/månad under Q1-20. Under vårens avslutning har därmed ChromoGenics, trots en svag försäljningsutveckling, lyckats hålla sin kapitalförbrukning under kontroll, vilket vi såklart ser positivt på.

Frågan nu är hur länge nuvarande likviditet räcker till. Om vi skulle anta en fortsatt burn rate om
-6,5 MSEK/månad även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under juni om 36 MSEK, skulle det innebära att ChromoGenics är finansierade fram tills slutdelen av 2020, allt annat lika. Samtidigt ska det nämnas i bolaget i balansräkningen har ca 15 MSEK i tillgängliga fordringar, vilka kan komma att inkluderas i kassaflödet under hösten. Det, i kombination med en försäljning som vi fortfarande tror kan öka kommande månader, kan resultera i ett starkare rörelsekapital och därmed förlänga likviditetsbanan för ChromoGenics. Dessa faktorer blir därför extra viktiga för en investerare att bevaka under de närmaste månaderna, där Q3-rapporten i november utgör en värdefull datapunkt.

Gällande VD-ordet tycker vi att Leif Ljungqvist ger en bra sammanfattning av läget, där han bl.a. skriver följande:

”Jag ser som nytillträdd VD fram emot uppgiften att tillsammans med alla kompetenta personer inom ChromoGenics skapa ett avstamp för ökad omsättning med sikte på positivt resultat. Det ska bli väldigt spännande att medverka till att ta svenskutvecklad teknik inom CleanTech till en marknad som länge har efterfrågat den typ av produkter som vi kan leverera.” 

Stort fokus ligger fortsatt kring intrimning och att fastställa produktionsprocessen enligt konceptet ytbeläggning på plastfolie genom s.k. rulle-till-rulle-process. Intrimningen av processen för Wolframoxid beräknas vara klar under november och motsvarande intrimning av processen för Nickeloxid beräknas vara avslutad under december. Det här blir därmed två viktiga milstolpar att hålla utkik efter.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChromoGenics