Kommentar på Chrodate Medicals Q2-rapport


Chordate publicerade idag den 30 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Framsteg i kommersialiseringsprocessen

Under Q2-21 uppgick Chordates rörelsekostnader till -5,6 MSEK (-4,6), motsvarande en ökning om 22 % mot jämförbart kvartal 2020, medan i termer av absoluta ökningar endast motsvarar 1 MSEK. Med tanke på det läget Chordate befinner sig i idag, att jämföra med 2020, ser vi det som naturligt att kostnadsbasen har varit något högre under Q2-21. Ökningen från jämförande kvartal kan i huvudsak härledas till CE-märkningsprocessen. Om vi istället gör en jämförelse med föregående kvartal (Q1-21), där rörelsekostnaderna uppgick till -5,8 MSEK, uppvisar Chordate således även under Q2-21 en stabil kostnadsutveckling. Kostnadsbasen är i linje med våra förväntningar och vi ser positivt på att Chordate även under andra kvartalet har utvecklats med god kostnadskontroll.

Vid utgången av andra kvartalet uppgick kassan till 5,2 MSEK, vilket kan jämföras med 9,8 MSEK vid utgången av Q1-21. Under andra kvartalet 2021 uppvisar bolaget en operativ kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om -1,7 MSEK/månad. Vi kan konstatera att bolaget har en något lägre burn rate i jämförelse med föregående kvartal (Q1-21) då denna uppgick till -1,8 MSEK/månad, vilket får anses som ett gott betyg. Givet en likartad kapitalförbrukning framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under juni, skulle Chordate då vara finansierade tills omkring september/oktober. Dock har Chordate utestående teckningsoptioner av serie TO7 med lösenperiod under oktober, vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Chordate ca 35,9 MSEK. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna aktier för 0,75 kr/st., och i och med nuvarande aktiekurs bör TO7 fortsatt kunna ”hålla sig” in the money, vilket skulle få en signifikant positiv effekt på Chordates finansiella position.

Utöver de finansiella aspekterna har Chordate under kvartalet erhållit den mycket viktiga CE-märkningen av migränbehandlingen, vilket vi tidigare har kommenterat. Chordate har därefter flyttat fram sina positioner i sin kommersialiseringsprocess och bearbetar marknaden tillsammans med sina distributörer och marknadspartners.

En ytterligare krydda i investeringsidén som åter är aktuell är det JV-avtal med Nanos Medical i Kina, där Nanos Medical nyligen har återupptagit registreringsprocessen av K.O.S för rinit. Målsättningen är att en registrering ska kunna vara genomförd och på plats inom 15 månader.

Sammanfattningsvis var rapporten utifrån de finansiella aspekterna i linje med våra förväntningar där Chordate har fortsatt att utvecklas med en god kostnadskontroll. Vidare ser vi positivt på att bolaget gör framsteg i sin kommersiella resa, något som med tiden kan komma att öka sannolikheten för en framgångsrik exit.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate Medical