Kommentar på Bayns Q3-rapport


Bayn Europe  publicerade idag den 25 november sin delårsrapport för tredje kvartalet räkenskapsåret 2020.

Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant i dagens rapport.

Bayn levererar en stark rapport, med en kraftigt stigande omsättning

Under Q3-20 så uppgick de totala intäkterna till 9,3 MSEK (1,9), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 401 % Y-on-Y. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,6 MSEK (1,5), motsvarande en tillväxt om ca 425 %. EBITDA-resultatet blev under perioden -4,0 MSEK, jämfört med -4,0 MSEK för jämförbar period föregående år, och det justerade EBITDA-resultatet, EBITDA-resultatet justerat för avskrivningar av materiella- och immateriella tillgångar samt engångskostnader, blev -3,8 MSEK (-4,0).

EBIT-resultatet minskade från -4,5 MSEK till -10,7 MSEK, på grund av avskrivningar om ca -7,3 MSEK, där majoriteten av avskrivningarna är hänförliga till att Bayn redovisar enligt K3-regelverket, vilket innebär at Goodwill måste skrivas av löpande. Nettoresultatet uppgick till -10,6 MSEK, jämfört med -4,5 MSEK för motsvarande period föregående år.

Mycket starka proformasiffror

Proformasiffrorna, det konsoliderade resultatet för Bayn, Pändy, Tweek, Koppers Candy, AmerPharma, Green Sales Distribution, samt Golden Athlete, om dessa bolag hade varit en del av Bayn sedan 2020-01-01, var mycket starka under Q3-20. De totala intäkterna på Proformabasis uppgick till 93,5 MSEK (1,9), varav nettoomsättningen 90,1 MSEK (1,5), motsvarande tillväxttal om 4 951 % respektive 6 075 %. Proforma EBITDA-resultatet blev 0,0 MSEK (-4,0 MSEK), vilket innebär att Bayn återigen, likt under Q2-20, visar ett positivt EBITDA-resultat, om ändock på proformabasis. Proforma-rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,5 MSEK (-4,5), och proformanettoresultat blev -7,7 MSEK, jämfört med -4,5b MSEK för motsvarande period föregående år.

God kostnadskontroll under kvartalet och helåret

Under kvartalet så ökade omsättningen, Y-on-Y, med ca 425 %, samtidigt som de övriga externa kostnaderna, vilket i dagsläget är den största kostnadsposten, ökade med ca 278 %, medan personalkostnaderna steg ca 73 % under Q3-20. Under de första nio månaderna av 2020 har Bayn visat på en omsättningstillväxt om ca 221 %, samtidigt som de övriga externa kostnaderna ökat med ca 235 %, och personalkostnaderna ökat med ca 30 % under samma period. Även om de övriga externa kostnaderna har ökat något mer de senaste nio månaderna än omsättningen, vilket Analyst Group bedömmer till stor del vara till följd av engångskostnader relaterade till förvärv, har Bayn visat på en god kostnadskontroll hittills under år 2020. Detta syns inte minst i personalkostnaderna, vilka har stigit avsevärt mindre än omsättningen, vilket visar på att det kan finnas tydliga synergier genom förvärven för Bayn. På sikt bedömmer vi att de övriga externa kostnaderna kommer öka i en långsammare takt än omsättningen, i linje med att Bayn fortsätter göra organisatoriska förändringar för att effektivisera koncernens operation.

Strukturella förändringar för att renodla organisationen

Bayn har under kvartalet arbetat med en rad strukturella förändringar i verksamheten för att göra organisationen mer optimerad för bolagets fortsatta tillväxtresa. Bland förändringar som har gjorts under kvartalet återfinns bland annat att Pändy och Tweek nu har blivit Monday 2 Sunday respektive Bayn Retail, där varsitt team kommer arbeta under vardera affärsvertikal, Bayn har etablerat en centraliserad funktion som kommer stötta de nordiska dotterbolagen inom inköp, ekonomi, lager och logistik, och Bayn har också tillsatt ett bolagsöverskridande marknads-, produkt-, och innovationsråd, vars funktion är att säkerställa teknologiöverföring, marknadsexpansion, samt integration av Bayns EUREBA-lösning.

Sammanfattande ord om rapporten

Analyst Group anser att Bayn har genomfört en mycket framgångsrik omvandling hittills under år 2020, och har gått från att ha varit ett litet råvarubolag till att nu bli en av Europas snabbast växande Food-Tech koncerner, och vi ser fortsatt god potential för tillväxt i Bayn framgent. Något som särskilt imponerande under kvartalet var förvärvet av Green Sales Distribution, som dels kommer öka omsättningen i Bayn kraftigt, och som därtill gör att det nu ser möjligt ut för Bayn att nå ett positivt faktiskt EBITDA-resultat för koncernen under helåret 2021, inte bara på proforma-nivå. Vi ser spännande på framtiden för Bayn, och ser i dagsläget inga större hinder för bolaget att forsätta exekvera på sin tillväxtstrategi, givet att de kan få fortsatt finansiering samt att de närmar sig lönsamhet.