Kommentar på Bayns Q2-rapport samt förvärv av Koppers Candy


Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant i dagens rapport samt en kommentar på bolagets förvärv av Koppers Candy.

Bayn levererar en stark rapport, med en kraftigt stigande omsättning

Under Q2-20 så uppgick de totala intäkterna till 8,0 MSEK (1,8), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 348 % Y-on-Y. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5,4 MSEK (1,5), motsvarande en tillväxt om ca 257 %. EBITDA-resultatet blev under perioden – 0,6 MSEK, upp från -2,7 MSEK för jämförbar period föregående år. EBIT-resultatet minskade från -3,3 MSEK till -6,8 MSEK på grund av avskrivningar om ca -5,8 MSEK, där majoriteten av avskrivningarna, 4,9 MSEK utav 5,8 MSEK, är hänförliga till att Bayn redovisar enligt K3-regelverket, vilket innebär at Goodwill måste skrivas av löpande. Nettoresultatet uppgick till -6,3 MSEK, jämfört med -3,3 MSEK för motsvarande period föregående år.

Starka proformasiffror

Proformasiffrorna, det konsoliderade resultatet för Bayn, Pändy, Tweek, och Koppers Candy, var starka under Q2-20. Proforma totala intäkterna uppgick till 27,0 MSEK (1,9), varav nettoomsättningen 23,5 MSEK (1,5), motsvarande tillväxttal om över 1000 % för både de totala intäkterna samt omsättningen på proformabasis. Proforma EBITDA-resultatet blev 1,8 MSEK (-2,7 MSEK), vilket innebär att Bayn för första gången visar ett positivt EBITDA-resultat, om ändock på proformabasis. Proformarörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,1 MSEK (-3,3), och proformanettoresultat blev -3,7 MSEK, jämfört med -3,3 MSEK för motsvarande period föregående år.

Ökat hälsofokus och ökad e-handel i spåren av Coronaviruset

Coronakrisen har påskyndat den rådande hälsmedventenhetstrenden som råder i Europa, och har medfört ökad medvetenhet och förståelse för sjukdomar som diabetes och fetma. Detta kan innebära att debatten kring socker intensifieras, och att en eventuell sockerskatt blir aktuell i framtiden. Ökad medvetenhet bland slutkonsumenter kan bidra till stärkt efterfrågan för naturliga sockeralternativ och sockerreducerade produkter, vilka är områden där Analyst Group anser att Bayn har en stark marknadsposition, på både produkt- och råvarusidan. En annan påskyndande effekt som varit särskilt påtaglig till följd av Coronaviruset är ökad e-handel, en försäljningskanal där Bayn såg hög aktivitet under kvartalet, och där bolaget har lång erfarenhet av onlineförsäljning genom Pändy. Bayn har även under kvartalet börjat sälja Pändys produkter genom Amazon, på bland annat den tyska och engelska marknaden, vilket ger ytterligare räckvidd i bolagets onlineförsäljning.

Förvärvet av Koppers Candy ger Bayn kontroll över hela värdekedjan

Med Koppers Candy i koncernen får Bayn kontroll över hela värdekedjan från tillverkning till försäljning till slutkund, vilket gör att bolagets operativa effektivitet kan höjas, genom tydliga synergier inom inköp, tillverkning, och på sikt produktutveckling. Synergierna som Bayn kan uppnå i och med förvärvet bedömer Analyst Group kommer stärka bolagets marginaler kraftigt framgent, och förvärvet faller väl in i Bayns uttalade målsättning att bygga en ledande Food-tech grupp anser Analyst Group. Något som är värt att poängtera är dock att Tweek, som Bayn slöt avtal om att förvärva i juni, är en av Koppers Candys viktigaste kunder, vilket kan komma att påverka omsättningen för Bayn som koncern rent redovisningstekniskt, då det kommer ske koncerninterna transaktioner mellan Tweek och Koppers.