Kommentar på Bayns förvärv av Tweek


Bayn Europe förvärvar Tweek, ett företag inom tillverkning av sockerreducerat godis, till en köpeskilling om 45 MSEK plus tillägg.

Tweek är ett av Sveriges ledande företag inom sockerreducerat godis, med en estimerad marknadsandel om ca 30 %, och bolaget har prognostiserade nettointäkter om 18,3 MSEK för H1 2020, och ett justerat EBIT-resultat om 1,8 MSEK för samma period. Grundarna och nyckelanställda väntas fortsätta som operativa i Tweek, och fortsätta arbetet med att växa företagets varumärke och verksamhet, när företaget nu blir en del av Bayn.

I och med förvärvet av Tweek blir Bayn en ledande aktör inom sockerreducerat godis i Sverige, och det ger Bolaget en stark position för att kapitalisera på den kraftiga tillväxt som den industrin förväntas visa. Tweek har sedan det grundades haft ett tydligt fokus mot dagligvaruhandel, medan Pändy, som är en del av Bayn, har fokuserat på e-handel. Kombinationen av dessa två kompetenser möjliggör för goda synergieffekter, då bolagen kan kombinera sina kompetenser för att åstadkomma kostnadsbesparingar inom produktutveckling och distribution och samtidigt öka korsförsäljningen.

Förvärvet visar också tydligt på att Bayn är seriösa med sina tidigare uttalade ambitioner att bygga ett ledande Food-Tech bolag i Sverige anser Analyst Group. Genom att köpa onoterade bolag, och därmed utnyttja det värderingsarbitrage som existerar mellan onoterat och noterat, kan Bolaget fortsätta förvärva bolag genom att erbjuda förvärvskandidaterna aktier i Bayn, vilket kombinerat med lån, gör att behovet av nyemissioner, och därmed utspädningen, minskar. Förvärvet av Tweek är ett exempel på denna strategi vid förvärv, då det endast kommer innebära en utspädning om ca 12,3 procent för befintliga aktieägare. Denna typ av förvärvsstrategi, som Bayn initierade i samband med förvärvet av Pändy Protein, är något som fungerat framgångsrikt inom fragmenterade industrier, vilket exempelvis företag som Stillfront, vars VD Jörgen Larsson dessutom är storägare i Bayn, har visat inom andra industrier.

Det ska noteras att det fortfarande krävs godkännande på en extra bolagsstämma för att de nyemitterade aktierna ska godkännas. Givet framgångsrikt genomförd nyemission kommer tillträde av förvärvet ske senast den 28 augusti 2020. Även värt att notera är att endast ca 11,4 MSEK av den finansiering om 38 MSEK som Bayn tar in betalas direkt till Tweeks ägare vid transaktionens genomförande, resterande del av finansieringen kan därför användas till ytterligare förvärv, och Bayn uppger att de för diskussion med ett flertal potentiella förvärvsobjekt.