Kommentar på Aptahems studieresultat


Den 30 juni 2020 meddelade Aptahem att i samband med en studie vid Örebro universitet, har preliminära data kunnat bekräfta Apta-1s tidigare kända antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper samt kunna visa på nya upptäckter som potentiellt kan ha positiv effekt vid inflammation i blodkärl.

“Vi ser såklart positivt på att Aptahem har ännu en studie i ryggen som bekräftar Apta-1s goda egenskaper”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Bakgrund till studien

Samarbetet kring studien har skett med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet med stöd av KK stiftelsens Prospektutlysning, där nyligen de första resultaten genererats. De preliminära data som Aptahem har tagit del av bygger på en inflammationsbaserad endotelcellsmodell (vävnaden på insidan av ett blodkärl) och en modell för att studera hur trombocyterna (blodplättarna) aggregerar. Resultaten visar att Apta-1 inte generellt påverkar trombocytaggregation vilket är en fördel eftersom trombocyterna annars skulle riskera att bilda blodproppar i kärlet. Vidare har inflammatoriska proteiner som är kopplade till endotelceller studerats och Apta-1 verkar hämmande på flera proteiner involverade i inflammation som frisätts i aterosklerotiska plack. Detta är också positivt, eftersom inflammation är en central mekanism vid t.ex. åderförfettning (ateroskleros). Även cytotoxicitet har studerats och Apta-1 uppvisar inget tecken på detta vilket bekräftar Apta-1s sedan tidigare kända prekliniska säkerhetsprofil.

Vad händer framåt

I pressmeddelandet framgår information att resultaten nu kommer att följas upp med en betydligt större studie, där arbetet kommer att fortsätta efter semesterperioden då verifiering och utveckling av studierna på Apta-1 i kardiovaskulära modellsystem expanderar.

Hur vi ser på Aptahem som investering

Aptahem utvecklas väl och vi ser fortsatt att Bolaget har goda möjligheter att ta vidare Apta-1 i kommande kliniska faser, där teamet nyligen har stärkts med en Clinical Research Director (CRD) med lång och mångsidig erfarenhet inom kliniskt utvecklingsarbete. Sepsis, som årligen drabbar ca 49 miljoner människor globalt, är ett livshotande sjukdomstillstånd och behovet av ett läkemedel likt Apta-1 är högst aktuellt. Potentiella kliniska framsteg under kommande kvartal utgör fortsatt starka värdedrivare i aktien och genom en riskjuterad nuvärdesmodell (rNPV) motiveras ett potentiellt bolagsvärde för Aptahem om 265 MSEK idag, motsvarande 5,5 kr per aktie, i ett Base scenario.