Kommentar på Aptahems Q3-rapport


Idag den 30 november 2020 publicerade Aptahem sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.  

Som väntat uppgick nettoförsäljningen under Q3-20 till noll kronor, mer intressant var det att läsa om hur Aptahems kostnadsmassa och finansiella ställning utvecklats under årets tredje kvartal. En betydande del av bolagets kostnader utgörs ännu av utvecklingskostnader, vilka kostnadsförs löpande. Under Q3-20 var de samlade utvecklingskostnaderna, exklusive egna personalkostnader, 1,8 MSEK (3,1) vilket motsvarar en minskning om ca 42 % mot jämförbart kvartal 2019 men samtidigt en ökning om 13 % från andra kvartalet 2020. Jämfört med Q2-20 bidrog det till att Aptahems totala rörelsekostnader ökade med 0,3 MSEK, från -3,9 MSEK under Q2-20 till 4,2 MSEK under Q3-20. Ökningen är dock marginell och det är även viktigt att påpeka att Aptahem under oktober genomfört en företrädesemission, vilket, även om emissionen skedde efter kvartalets utgång, i viss grad kan ha påverkat kostnadsbilden under Q3.

Gällande den finansiella ställningen uppgick Aptahems likvida medel till 12,9 MSEK vid utgången av september (Q3-20), vilket kan jämföras med 17,6 MSEK vid utgången av juni (Q2-20). Som nämnt har Aptahem efter senaste kvartalets utgång genomfört en förträdesemission, vilken tecknades till 116 % och därmed tillförde bolaget ca 32 MSEK före emissionskostnader. Aptahem har således en stark finansiell ställning idag, och via teckningsoptionerna TO5 och TO6 kan bolaget komma att tillföras ytterligare ca 17-24 MSEK före emissionskostnader respektive ca 10-13 MSEK före emissionskostnader. Sett till Aptahem burn rate uppgick denna under Q3-20 till ca -1,4 MSEK/månad, att jämföra med -1,2 MSEK/månad under Q2-20.

I och med företrädesemissionen har Aptahem säkrat finansieringen av den inledande delen av GLP-toxikologistudien, vilket är en nödvändig del av de sista pusselbitarna i den prekliniska fasen innan bolaget kan gå in i klinik. Kapitalet ger även Aptahem möjlighet att färdigställa substanstillverkningen som behövs inför de avslutande toxstudierna.

Vidare, i vår senaste analys skrev vi om potentiellt närliggande triggers i form av studieresultat från den studie som pågår vid Örebro Universitet, samt studien vid University Health Network (UHN) i Toronto. Resultaten från Örebro har dock ännu inte kommunicerats och gällande studien vid UHN så har denna drabbats av förseningar hänförliga till Covid-19. Vi kvarhåller således dessa två studier, och dess resultat, som fortsatta potentiella triggers i aktien.

I övrigt anser vi att Q3-rapporten var i linje med våra förväntningar och vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Aptahem.