Kommentar inför Umidas Q2-rapport


Umida publicerar den 28 augusti sin kvartalsrapport för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2020.

I morgondagens rapport kommer vi lägga vikt på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på Umidas underliggande marknad och produkter utvecklas och förväntas utvecklas inom den närmsta tiden. Vi bedömer fortsatt kortsiktig nedsatt efterfrågan på exportmarknaderna som en konsekvens av Covid-19. Vi bedömer också något lägre aktivitet bland utställda upphandlingar från monopolmarknaderna, vilket dock förväntas få en effekt på Umida tidigast efter Q1-21. Den mest påtagliga negativa försäljningseffekten bland Umidas produktutbud finns i segmentet storköksprodukter, men effekten som helhet för Umida torde inte bli lika stor då bolaget har flertalet andra kvalitativa produkter och starka varumärken i sitt produktutbud som kompenserar för detta intäktsbortfall. Kraftigt minskad efterfrågan rör primärt den del av storkökssortimentsförsäljningen som riktar sig till privata kunder, en målgrupp som står för 30 % av den totala försäljningen av storkökssortimentet, resterande 70 % säljs mot offentlig sektor. För Q2-20 har vi i vår senaste publicerade analys estimerat att Umida kommer nå en total nettoomsättning om ca 13,7 MSEK (13,5) exkl. punktskatter.

Mycket stark tillväxt i Sverige

Färsk statistik från Systembolaget visar att försäljning av Brännvin och ”Övrig sprit” ökade med 16,8 % respektive 29,4 % under Q2-20, vilket påvisar en stark omsättningsökning inom produktkategorierna där Umida bland annat är verksamma inom.

Förväntas fortsatt nå positivt resultat för helåret 2020

Gällande rörelseresultatet så estimerar vi fortfarande att Umida kommer nå positivt resultat för helåret 2020. Den mest påtagliga negativa försäljningeffekten bland Umidas produktutbud finns i segmentet storköksprodukter men det är också här som bolaget har lägst marginaler, vilket medför att effekten som helhet på rörelseresultatet blir lägre. Med morgondagens rapport förväntar vi oss att få en ännu bättre bild av Umidas nuläge och hur väl de kan nå sitt tidigare kommunicerade EBITDA-mål.

Umida Group inleder samarbete med KISS

Umida meddelade den 13 augusti 2020 att bolaget inleder samarbete med KISS som är ett av världens mest kända musikgrupper. Umida kommer lansera två rom-produkter tillsammans med KISS under hösten 2020, både i Sverige men även på Umidas internationella exportmarknader. Vi ser mycket positivt på samarbetet och bedömer att samarbetet, vid rätta förutsättningar, kan bli större och viktigare på lång sikt än Umidas tidigare framgångsrika samarbete med Motörhead.

Covid-19 och dess påverkan på näringslivet är fortfarande i ständig förändring och vi kommer löpande uppdatera hur utvecklingen kan komma att påverka Umida framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppföljande kommentar i samband med rapporten.