Kommentar inför Umidas Q1-rapport


För Q1-20 har vi i vår senaste publicerade analys estimerat att Umida kommer nå en nettoomsättning om ca 13 MSEK (11,6) exkl. punktskatter. Färsk statistik från Systembolaget visar att försäljning av Brännvin och ”Övrig sprit” ökade med 6,8 % respektive 9,1 % under Q1-20, vilket indikerar goda förutsättningar för Umida att nå en god omsättning under kvartalet. Vi noterar även att Umida under första kvartalet har inlett ett nytt samarbete med ClearMind Pty Ltd i Australien samt att Umidas Brands lyckas få två listningar av alkoholfria glöggar från Vinfabriken på ALDI under hösten 2020.

Covid-19:s påverkan på Umidas verksamhet rör primärt kommande kvartal, och gäller främst Umidas försäljning av storkökssortiment, där restaurangbranschen som helhet möter stora utmaningar. Kraftigt minskad efterfrågan rör primärt den del av storkökssortimentsförsäljningen som riktar sig till privata kunder, en målgrupp som står för 30 % av den totala försäljningen av storkökssortimentet. Resterande 70 % säljs mot offentlig sektor. Sammantaget förväntar vi oss en lägre försäljning från storkökssortimentet under kommande kvartal, även om viss motståndskraft kan finnas då det kan argumenteras för att försäljningen till offentlig sektor inte påverkas i lika hög grad. Vi tror även att Brands for Fans kommer att drabbas av lägre försäljning närmaste veckorna, primärt kopplat till minskad exportförsäljning.

Den stora frågan under 2020 för Umida blir om Bolagets kommunicerade EBITDA-mål om ett lönsamt Umida under 2020 går att uppnå. Vi är övertygande, trots påverkan av Covid-19, att Bolaget har rätt möjligheter att nå god lönsamhet under 2020, då vi ser en mer lönsam produktportfölj i kombination med den kraftigt reducerade kostnadsbasen jämfört med föregående år. Med morgondagens rapport hoppas vi få en ännu bättre bild av Umidas nuläge och hur väl de kan nå sitt tidigare kommunicerade EBITDA-mål.

Utöver ovanstående kommer Analyst Group i morgondagens rapport även att se närmare på hur bruttomarginalen utvecklats i förhållande till omsättningen och omsättningstillväxten under Q1-20, samt om en uppdaterad syn kan ges kring hur Umida kan komma att påverkas av Covid-19 under de kommande månaderna. Slutligen har Bolaget kommunicerat att den fastighetsförsäljning som genomfördes kommer bokföras under Q1-20 samt att Bolaget har för avsikt att lösa samtliga utestående lån i samband med detta. Vi har tidigare skrivit att en starkare balansräkning minskar den finansiella risken i Umida.