Kommentar inför Terranets Q4-rapport


Imorgon den 28 februari publicerar Terranet sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2019.

För Terranet har Q4-19 varit ett händelserikt kvartal. Bolaget har offentliggjort det slutgiltiga utfallet i den förträdesemission som beslutades av Bolaget den 30 augusti 2019. Företrädesemissionen inbringade ca 41,7 MSEK före emissionskostnader. Vi har tidigare skrivit att samtidigt som emissionsutfallet var en besvikelse då ca 49 % av aktierna tecknades av garanter, så är det imponerande av Terranet att Bolaget lyckades få in 41,7 MSEK, vilket påvisar Bolagets relevans på marknaden.

Vi hoppas få mer detaljerad information om vad emissionslikviden är tänkt att användas till i morgondagens rapport. Vi skulle se det positivt om Bolaget kommer kommunicera att en stor del av emissionslikviden kommer att användas för att stärka kassaflödet inom ramen för det projektåtagande som Terranet ingått med ”en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen”. Under Q4-19 erhöll Terranet en första avropsorder om 200 000 SEK från kunden för ett framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för olika åkattraktioner, vilket förväntas pågå under 2 år. Terranet bedömer att det totala offererade fakturabeloppet under perioden till 17-20 MSEK.

Vi kommer att i rapporten lägga fokus på kommentarer från VD kring mer i detalj hur efterfrågan och projektet från den amerikanska kunden har utvecklats under perioden, samt hur bolaget ser på Terranets underliggande marknad och hur den förväntas utvecklas framgent. Vi ser också att Terranet under 2019 har påbörjat ett antal projekt, och vi hoppas kunna utläsa om hur samarbetet med t.ex. Gerhard Dirk Smits har utvecklats.