Kommentar inför TerraNets Q2-rapport


TerraNet publicerar den 21 augusti sin kvartalsrapport för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2020.

Under Q2-20 genomförde TerraNet en fullt garanterad företrädesemission om ca 40 MSEK som blev kraftigt övertecknad, där emissionslikviden är avsedd att användas till bland annat fortsatt utveckling av VoxelFlow och immateriella rättigheter för VoxelFlow, samt återbetalning av brygglån. Under Q2-20 bekräftade TerraNet också motpart i tidigare erhållen kundorder från den globala mediakoncern som tidigare varit hemlig men som nu offentliggjorts som Walt Disney Imagineering Research and Development, vilket vi ser positivt på. Under rådande omständigheter med anledning av Covid-19, meddelade TerraNet att projektet med kunden för tillfället ligger vilande då kunden, precis som TerraNet, korttidspermitterat delar av sin personalstyrka. Vi ser detta kvartal och resten av året som ett mellankvartal och år för TerraNet. Vi bedömer att TerraNet fortsatt kommer teknikutveckla och ingå projektavtal med intressanta aktörer på marknaden, vilket bolagets vunna kundorder från Disney påvisar men att detta kommer ske i en lägre takt och att förseningar inte ska uteslutas. Vi kommer därför lägga stor vikt vid hur TerraNet bedömer marknadsläget de kommande kvartalen.

Covid-19 och dess påverkan på näringslivet är fortfarande i ständig förändring och vi kommer löpande uppdatera hur utvecklingen kan komma att påverka TerraNet framgent.