Kommentar inför Shortcut Medias Q3-rapport


Imorgon den 12 november publicerar Shortcut Media AB (”SMG”) sin rapport för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

För Q3-20 estimerar vi att SMG kommer omsätta 11,6 MSEK (13,5), motsvarande en omsättningsminskning om ca -13,8 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Totala rörelsekostnader prognostiseras till ca -7,1 MSEK (-8,2), motsvarande en minskning om ca -12,0 % från Q3 föregående räkenskapsår. SMG:s marginaler estimeras minska, och EBITA-marginalen för kvartalet räknas uppgå till -6,9 % % (-5,5 %). Den estimerade sjunkande omsättningen och de minskande marginalerna bedöms helt och hållet vara hänförliga till den minskade affärsaktivitet samt de minskade medieinvesteringar som har följt på grund av Covid-19. Medieinvesteringarna har hittills under året, fram till september, minskat kraftigt, med en minskning om -22,2 %.

Vårt fokus under kvartalet kommer vara på kommentarer kring efterfrågan på SMG:s underliggande marknad, och om/hur Coronakrisen kan tänkas påverka bolaget framgent. Ett positivt tecken skulle vara om bolaget märkt av en ökad affärsaktivitet under kvartalet jämfört med Q2-20. Därtill kommer vi bevaka om bolaget ger några mer detaljer kring de avtal som de har tagit under kvartalet, där vi bedömmer avtalet med det ledande globala teknikföretaget som särskilt intressant.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. SMG har under året korttidspermitterat, och tagit del av statliga subventioner, och om bolaget kan upprätthålla nivåer nära lönsamhet skulle det vara ett tecken på stark kostnadskontroll. Vi bevakar där särskilt EBITA-resultatet, som är det mest relevanta resultatet för att få en så bra bild som möjligt av hur SMG går operativt.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en kommentar.