Kommentar inför Q1-rapport samt på dagens rekordavtal


Imorgon den 14 maj publicerar Shortcut Media Group sin rapport för det första kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

För Q1-20 estimerar vi att SMG kommer omsätta 17,9 MSEK (18,1), motsvarande en omsättningsminskning om ca 1,1 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Totala rörelsekostnader prognostiseras till ca -10,6 MSEK (-10,8), motsvarande en minskning om ca 2,0 % från Q1 föregående räkenskapsår. SMG:s marginaler estimeras minska, och EBITA-marginalen för kvartalet räknas uppgå till 1,6 % % (10,3 %).

Vårt fokus under kvartalet kommer vara på kommentarer kring hur Coronakrisen har påverkat och framgent bedöms påverka SMG. Vi kommer därmed fokusera på kommentarer kring bolagets underliggande marknadsefterfrågan, samt om bolaget ger några egna prognoser för 2020 års helårsomsättning.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. Historiskt har SMG varit lönsamt, så det är därför av intresse att bevaka om bolaget kan förbli lönsamt även under Coronatider, vilket skulle vara ett styrketecken.

SMG kommunicerade idag att dotterbolaget Bond Street Film har vunnit ett ramavtal med Post- och Telestyrelsen värt ca 5 MSEK per år i upp till fyra år, avtalet kan därmed innebära totalt 20 MSEK i intäkter under avtalsperioden. Upphandlingen är den största som har gjorts inom offentlig sektor inom filmproduktion, och innebär en mycket hög kvalitetsstämpel för SMG, och visar återigen på att bolagets strategi att fokusera mycket på upphandlingar är framgångsrik. Analyst Group bedömer Shortcuts möjligheter att fortsatt vinna upphandlingar som goda, då bolaget är en av de större spelarna inom sin nisch, samt då de byggt upp ett mycket gott rykte inom sin bransch.