Kommentar inför Obducats Q1-rapport


Idag den 27 april publicerar Obducat sin rapport för det första kvartalet för bolagets räkenskapsår 2020, samt även Bolagets årsredovisning för helåret 2019.

Vi har justerat ned vår värdering av Obducat samt våra omsättningsestimat för Q1-20 och för helåret 2020, då vi bedömer att Coronakrisen kommer ha en negativ påverkan på efterfrågan av Obducats produkter under år 2020, särskilt under H1 2020.

För Q1-20 estimerar vi att Obducat kommer omsätta 11,4 MSEK (28,6), motsvarande en omsättningsminskning om 60 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Totala rörelsekostnader, inkluderat avskrivningar, prognostiseras till -8,4 MSEK (-12,7), motsvarande en minskning om 34 % från Q1 föregående räkenskapsår. Givet att omsättningen estimeras falla mer än kostnaderna så förväntas Obducats marginaler sjunka, och EBIT-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till -9,8 % (9,8 %).

Obducats marknad styrs till stor del av makroekonomiska faktorer, och efterfrågan från Obducats kunder pressades under år 2019 på grund av handelskriget mellan Kina och USA, då många kundbolag valde att senarelägga investeringar i kapacitetsuppbyggnad. Med detta som bakgrund bedömer Analyst Group att Coronakrisen kommer ha en liknande negativ påverkan på efterfrågan på Obducats underliggande marknad, även om osäkerheten dock är väldigt stor. På grund av den rådande osäkerheten som Coronavirusets framfart skapar kommer vi lägga fokus på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på Obducats underliggande marknad utvecklas och förväntas utvecklas framgent, samt om Bolaget sett någon påverkan från Coronaviruset hittills under det första 4 månaderna av 2020.

Hur orderingången för Obducat utvecklas är av största vikt och är något Analyst Group nära bevakar, då det brukar ge en bra indikation på bolagets omsättning framgent. Det ska dock noteras att det finns en fördröjd effekt i Obducats orderbok, där orderingången under ett givet räkenskapsår ofta till stor del påverkar efterföljande räkenskapsårs omsättning.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. Historiskt har Obducat varit olönsamt, och om vägen mot lönsamhet ska fortgå är det viktigt att bolaget uppvisar en god kostnadskontroll framgent.