Kommentar inför Ayimas Q1-19


Ayima AB (”Ayima” eller ”Bolaget”) publicerar den 23 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.


Hur har de nya kunderna påverkat omsättningen?

Ayima har under inledningen på 2019 signerat avtal med 32 nya kunder, till ett initalt ordervärde om 24,9 MSEK. Intäkterna för dessa kunder kommer fördelas över de kommande tolv månaderna, med god möjlighet till förlängning. I Bolagets investeringsmemorandum som offentliggjordes i samband med nyligen avslutade företrädesemissionen tillkännagav Ayima viss information om kunderna. Ayimas genomsnittskund stannar hos Bolaget i cirka 60 månader, och genomsnittsintäkten per kund uppgår till cirka 150 TSEK per månad. Detta innebär att förväntat Customer Lifetime Value för de nya kunderna uppgår till cirka 290 MSEK. Detta är enligt Analyst Groups uppfattning en indikation på att tillväxten, som var lite oroande under slutet av 2018, inte är på väg att avta. Omsättningen för det fjärde kvartalet estimeras till 51,0 MSEK, motsvarande en ökning om 24,4 % jämfört med samma period förra året.

Hur utvecklas lönsamheten efter omstruktureringen?

Ayima tillkännagav i samband med Q4-rapporten att Bolaget beslutat om en omstrukturering av vissa delar av verksamheten, efter att resultatet vänt till förlust under kvartalet. Ayima räknade då med besparingar om 9-10 MSEK årligen, men påpekade att resultatet under Q1-19 kommer belastas av kostnader relaterade till omstruktureringen. Med anledning av detta riktar vi fokus på det justerade resultatet, där vi estimerar ett resultat strax under break even. Det bör emellertid påpekas att omstruktureringen inte förväntas ha fått full effekt förrän under andra kvartalet, varför vi riktar störst fokus mot eventuella kommentarer gällande omstruktureringen.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.