Uppföljning på TCECURs delårsrapport för Q4-18


TCECUR AB (”TCECUR” eller ”Koncernen”) publicerade idag den 21 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten.


Under fjärde kvartalet 2018 uppgick omsättningen till 61,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 26 % mot jämförbart kvartal föregående period och en tillväxt om 30 % mot föregående kvartal 2018. Det resulterade i en helårsomsättning om 188 MSEK, vilket är ca 4 miljoner kronor (+2 %) över vår prognos. Omsättningen under Q4-18 var således starkare än estimerat och något vi såklart ser positivt på.

Samtidigt hade vi räknat med en starkare marginal för koncernen, även om bruttomarginalen översteg vår prognos med 1 %, steg koncernens rörelsekostnader till en högre nivå än vad vi estimerat. Faktisk EBITDA-marginal för 2018 uppgår till 1,3 %, att jämföra med vår prognos om 2,8 %. Under Q4-18 fanns dock engångskostnader om 1 MSEK till följd av organisationsförändringar i Norge, justerat för dessa uppgår TCECURs EBITDA-marginal för helåret 2018 till 1,8 %.

Nettoresultatet var positivt under Q4-18 och uppgick till ca 0,6 MSEK. Tillsammans med en påfylld kassa, i och med den riktade emissionen som genomfördes under januari/februari 2019, har TCECUR en starkare finansiell position idag. Det är en avgörande faktor för att Koncernen ska kunna exekvera sin tillväxtstrategi via förvärv. I sitt VD-ord skriver Ole Oftedal att nuvarande finansiella ställning möjliggör mindre förvärv.

Båda säkerhetsbolagen AWT och Mysec utvecklas starkt och fortsätter sin positiva trend med god tillväxt och bra lönsamhet.TC Connect Sverige hade en stark avslutning på 2018 och vann under februari 2019 en utökningsorder om 6 MSEK till ett statligt verk. TC Connect Norge har haft utmaningar under 2018 och i december tillsattes en ny VD, Harald Rönning. TCECUR skriver att TC Connect Norges strategi framgent kommer vara att fokusera mer på lönsamhet framför volym (läs omsättning), med ett större fokus på att erhålla återkommande intäkter.

I samband med rapporten kommer vi att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys.