Analytikerkommentar på Matra Petroleums Q4-18


Matra Petroleum (“Matra” eller “Bolaget”) publicerade den 22 februari 2019 sin delårsrapport för Q4 2018. Nedan följer vår sammanfattning av rapporten.


Matra redovisar intäkter på 2,8 miljoner dollar för det Q4 2018 (2,3). EBITDA-resultatet uppgick till 5,8 MUSD, vilket påverkades positivt av omvärdering av goodwill från förvärvet av Coreterra. Bolaget omsatte 11,0 miljoner dollar för helåret 2018 med ett EBITDA-resultat som uppgick till 6,1 MUSD (1,4).

Matra uppvisade negativt kassaflöde från den löpande verksamheten för helåret men positivt kassaflöde på nedersta raden. För helåret 2018 ökade reserverna med 75 % till följd av omvärdering från tredje part. Vidare ökade olje- och gasproduktionen med totalt 10 % i jämförelse med 2017.

Som en lågkostnadsproducent av konventionell olja och gas har Matra en betydande operativ hävstång, då produktion- och administrationskostnader inte ökar i samma takt som omsättningen. Detta förväntas driva marginalförbättringar på samtliga nivåer framgent.

Under 2018 borrades 17 nya produktionsbrunnar framgångsrikt och Matra planerar att öka borrtakten under nuvarande år.

Analyst Group ser med tillförsikt inför Matra under 2019, givet de förutsättningar som nu finns i och med ökad oljeproduktion och sett till det stabiliserande oljepriset.