Analytikerkommentar på Doxas Q2-rapport 2018


Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 23 augusti 2018 sin delårsrapport för årets andra kvartal.


Analyst Groups syn på rapporten

Under Q2-18 uppgick omsättningen till 3,4 MSEK, vilket innebär en minskning med 8 % mot jämförbar period föregående år, och en ökning om 10 % mot Q1-18. Den minskade nettoomsättningen om 8 % mot Q2-17 förklaras av att Doxa har lagt mer fokus på verkställandet av det Private Label-avtal som tidigare tecknats med Dentsply Sirona.

Likt väntat bokade Doxa under Q2-18 hela den engångsintäkt som erhölls i samband med nämnt Private Label-avtal. Vi hade dock räknat med en licensintäkt om 16 MSEK, att jämföra med faktiska 17,7 MSEK. Doxas rörelsekostnader (exkl. COGS och avskrivningar) uppgår till -5,2 MSEK under Q2-18, vilket kan jämföras med -6,5 MSEK under Q2-17 och -5,3 MSEK under Q1-18. De lägre kostnaderna förklaras framförallt av lägre reklam- och försäljningskostnader under 2018. Med en stabil kostnadsbas och licensintäkten om 17,7 MSEK visade som väntat Doxa ett positivt nettoresultat som uppgick till 14,9 MSEK.

Vid utgången av juni uppgick kassan till 23,3 MSEK. Justerat för nämnd engångsintäkt uppgick Bolagets burn rate under Q2-18 till 2,3 MSEK, eller 0,8 MSEK per månad. Likt vad vi räknat med så är det i linje med historisk burn rate.

Sammanfattningsvis tycker vi att rapporten var bra och i linje med våra förväntningar.


Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Doxa