Analyst Groups kommenterar TCECURs Q2-rapport och förvärv


TCECUR publicerade igår den 16 augusti 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021, samt meddelande att de förvärvar LåsTeam Sverige AB (”LåsTeam”). Innan sommaren har TCECUR även förvärvat RF Coverage AB (”RFC”). Följande är vår sammanfattning av Q2-rapporten och de senaste förvärven.

Q2-rapporten i nära linje med våra estimat

Under andra kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 65,9 MSEK (42,6), motsvarande en ökning om cirka 55 % Y-Y, med ett EBITDA-resultat om 5,8 MSEK (3,4). Den ökade omsättningen förklaras bl.a. av att TCECUR successivt har kunnat ökat koncernens andel återkommande intäkter, bra utveckling i dotterbolagen samt att förvärvet av Automatic Alarm [primärt], vilket genomfördes under hösten 2020, har bidragit positivt. Justerat för gjorda förvärv uppgick den organiska tillväxten under Q2-21 till 21,3 %. I enlighet med vad som kommunicerades i den föregående Q1-rapporten särredovisar TCECUR numera sin verksamhet i olika affärssegment, vilka fördelas in i tre områden; Säker Kommunikation, Nationella Säkerhetssystem och Internationella Säkerhetssystem. Under Q2-21 var omsättningen fördelad enligt följande:

Fördelningen under Q2-21 kan även jämföras med föregående kvartal (Q1-21):

”Omsättningen om ca 66 MSEK kan jämföras med vårt estimat om 61 MSEK, vilket TCECUR således överträffade med ca 8 %. Samtidigt var koncernens lönsamhet något lägre, där vi i vårt Base scenario hade prognostiserat en EBITDA-marginal om ca 11 %, att jämföra med det faktiska utfallet om 9 %. Under juni, således under slutet av Q2-21, förvärvade TCECUR som känt RFC, vilket vi antar resulterade i vissa engångskostnader som belastat kvartalet, t.ex. av legal karaktär. Justerat för dessa uppskattar vi att TCECURs operativa rörelsemarginal troligen var i nära linje med våra egna estimat för Q2-21”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

LåsTeam Sverige AB – uppvisar fin stigande lönsamhet

Information om bolaget och affären i sammandrag:

  • Total köpeskilling: 65 MSEK, varav 50 MSEK i kontanter och 15 MSEK i aktier.
  • Teckningskurs för nyemitterade aktier: 43,47 kr/aktie
  • Transaktionsmultipel: P/S 0.7x och P/EBIT 12.4x
  • Förekommer även resultatbaserad köpeskilling: Ja, en resultatbaserad sådan baserat på prestation under år 2021.

Följande är en översikt av bolagets finansiella prestation under de senaste fyra rapporterade räkenskapsåren (Källa: allabolag.se):

RF Coverage AB – tvåsiffrig rörelsemarginal i linje med TCECURs finansiella mål

Information om bolaget och affären i sammandrag:

  • Total köpeskilling: 15 MSEK, varav 7 MSEK i kontanter och 8 MSEK i aktier.
  • Teckningskurs för nyemitterade aktier: 35,14 kr/aktie
  • Transaktionsmultipel: P/S 0.8x och P/EBIT 8.4x
  • Förekommer även resultatbaserad köpeskilling: Ja, en resultatbaserad sådan baserat på prestation under perioden 2021-05-01 – 2022-04-30.

Följande är en översikt av bolagets finansiella prestation under de senaste fyra rapporterade räkenskapsåren (Källa: allabolag.se):

Till följd av Q2-rapporten och de senaste förvärven kommer vi att se över våra estimat, vårt värderingsintervall och återkomma med detta i en uppdaterad analys.