Analyst Group kommenterar senaste händelserna i Qlosr Group


Qlosr Group (”Qlosr” eller ”bolaget”) har i slutet av november samt i mitten av december levererat flertal större bolagsnyheter: förvärv av IT-bolagen Rg19 i Norden AB och SBL Data AB, riktade nyemissioner om sammanlagt 57,5 MSEK och genomförande av certifiering enligt ISO 27001:2013. Därutöver reviderade Qlosr upp bolagets finansiella mål den 15 oktober. Analyst Group redogör samtliga bolagshändelser i kronologisk ordning och delger således vår syn på respektive nedan.

Upprevidering av finansiella mål

Med bakgrund till en högre förvärvstakt än vad bolaget tidigare planerat, i kombination med en stärkt underliggande verksamhet och marknadsutveckling, valde Qlosr att revidera upp de finansiella målen för 2024 den 15 oktober, samtidigt som bolaget ämnar etablera en nordisk satsning genom ett nytt dotterbolag i Danmark under Q1-22. Tidigare omsättningsmål som uppgick till 350 MSEK, revideras upp med 286 % till 1 mdSEK, och ska nås genom organisk och förvärvad tillväxt. EBITA-marginalen ska uppgå till 10–12 % år 2024, där tidigare kommunicerat var 10 %. I övrigt ska prenumerationsaffären stå för 60 % av omsättningen, vilken idag utgör ca 44 % av de totala intäkterna, samtidigt som bruttomarginalen för prenumerationsaffären ska generera en bruttomarginal om 55 %.

Förvärv av Rg19 och SBL Data, samt riktad emission

Den 25 november kommunicerade Qlosr förvärven av IT-bolagen Rg19 i Norden AB och SBL Data AB, vilka tillsammans förväntas omsätta ca 140 MSEK under räkenskapsåret 2021 och generera ett EBITDA-resultat ca 16 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,4 %. Förvärven medför för Qlosr en stark ökning av de återkommande intäkterna, motsvarande ca 95 MSEK, vilket går hand i hand i bolagets uttalade strategi att öka andelen återkommande intäkter till 60 % av totala intäkterna till år 2024. För de rullande tolv månaderna uppgick Qlosrs återkommande intäkter, tillika prenumerationsintäkter, till 67 MSEK, exklusive Bmore IT och IT Finansiering i Väst. Rg19 är en svensk IT-leverantör verksamma inom affärskritiskt IT-drift/applikationsdrift, med en stark position i sin nisch, och har en bred kundbas, däribland kända företag som MediCarrier, Seco och Ahlsell. För räkenskapsåret 2021 väntas Rg19 omsätta ca 96 MSEK med ett EBITDA-resultat om 12 MSEK, vilket skulle innebära en procentuell ökning om 4,3 % respektive 100 % från föregående år. SBL Data tillhandahåller IT-tjänster riktat mot SME-marknaden och innehar en stark ställning i Västergötland, samt har över 30 års erfarenhet på IT-marknaden. SBL Data förväntas uppnå en nettoomsättning om ca 44 MSEK under räkenskapsåret 2021 med ett EBITDA-resultat om 4 MSEK, vilket skulle innebära en procentuell ökning om 12 % respektive 26 % jämfört med 2020.

Förvärven ska finansieras genom en mix av bolagets kassa, utökade kreditfaciliteter i form av ett lån om 50 MSEK, vederlagsfria aktier och riktade emissioner. Den totala utspädningen efter transaktionen samt de riktade emissionerna uppgår till ca 22,5 % av antalet aktier och teckningskursen i emissionerna uppgår till 0,04 kr per aktie, motsvarande en rabatt om ca 11 % mot den 10-dagars volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie till och med den 25 november 2021. En del av emissionen görs till Qlosr Holding AB, styrelseordförande Bengt Engström, grundaren, tillika styrelseledamoten Johan Bjerhagen samt VD Jonas Norberg om sammanlagt 8 MSEK. Totalt tillförs Qlosr 57,5 MSEK från emissionerna, och ska användas för att dels finansiera kontantdelen av förvärven, dels accelerera Qlors tillväxtplan.

Certifiering enligt ISO 27001

Den 13 december 2021 meddelade Qlosr att bolaget har genomfört certifiering enligt ISO 27001:2013, vilket öppnar dörren för ytterligare upphandlingar vilka kräver nämnd certifiering, och således möjliggör för Qlosr att å ena sidan bearbeta en större del av marknaden, å andra sidan bredda produkterbjudandet åt befintliga kunder, vilket lägger grund för att accelererad organisk tillväxt.

 

Analyst Groups syn på ovannämnda händelser

Qlosrs har sedan det omvända förvärvet av Archelon under Q2-21 gått från klarhet till klarhet, genom att dels exekvera på utstakad förvärvsstrategi, dels tagit större operationella kliv framåt i verksamhet, vilket kombinerat lägger en starkare grund för organiskt tillväxt framgent. Förvärven av Rg19 och SBL Data är helt i linje med Qlsors förvärvsstrategi som går ut på att förvärva traditionella IT-leverantörer till en låg värdering, för att i synnerhet komma åt nya kundbaser att applicera bolagets prenumerationstjänst på. Med Rg19 ges Qlosr tillgång till flertalet välrenommerade kunder, vilket stärker meritlistan och således är viktigt vid införsäljningsprocessen mot nya kunder, medan förvärvet av SBL gör att Qlosr får en ledande ställning i primärt Västergötland. Sammantaget möjliggör en breddad kundbas att Qlosr kan organiskt växa omsättningen framöver i en snabbare takt genom att koppla på paketerade IT-tjänster till befintlig kundbas, samtidigt som en större koncern medför en ökad vidimering som aktör på den fragmenterade IT-marknaden. Den sammanlagda köpeskillingen av båda förvärven görs till en EV/S-multipel om ca 1,2x, vilket är något lägre än vad Qlosrs handlas till, motsvarande ca 1,4x, givet uppvisad omsättning för rullande 12 månader inklusive Bmore IT och IT-Finansierings förväntade omsättning under nuvarande räkenskapsår samt senast rapporterad nettoskuld. Detta innebär att Qlosr i viss utsträckning utnyttjar värderingsgapet mellan noterat och onoterat, vilket vi ser positivt på. Förvärven stärker top line med ca 40 % samtidigt som EBITDA-resultatet stärks med hela ca 120 %, varför Analyst Group anser att en tillkommande utspädning om 22,5 % är i sammanhanget helt klart överkomligt, givet den betydligt starkare finansiella profil Qlosr kommer att ha därefter, samtidigt som förvärven lägger grund för en accelererad organisk tillväxt framgent.

Qlosr ökar i samband med finansieringen av förvärven belåningen i bolaget med ca 50 MSEK, vilket å ena sidan utgör alltjämt en ökad risk, men då Qlosr de facto uppvisar lönsamhet dels rullande tolv månader, dels har gjort det historiskt, och har därtill förvärvat lönsamma bolag, anser Analyst Group att Qlosr klarar av en ökad belåning, med en god möjlighet att successivt betala av dessa med organiskt genererat kassaflöde. Att flertalet insynspersoner i Qlosr, däribland VD Jonas Norberg, tecknat aktier i emissionen för totalt 8 MSEK anser Analyst Group ingjuter förtroende för bolagets kommande tillväxtresa och skickar således en stark signal till marknaden att ledningen tror att bolaget kommer att kunna infria de höjda finansiella målen till år 2024 och skapa aktieägarvärde framöver. Givet de villkor förvärven sker till samt vad dessa tillför Qlosr i termer av ökad topline och avsevärt bättre lönsamhet, bedömer Analyst Group att caset i Qlosr har stärkts ytterligare och att nuvarande aktiekurs medför en attraktiv risk-reward på sikt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.