Analyst Group kommenterar senaste händelserna i Cline


Cline Scientific har haft en händelserik vår där bolaget har fortsatt att ta viktiga kliv framåt i sitt utvecklingsarbete, samt parallellt med detta genomfört ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market.

Cline har nyligen kommunicerat att det tidigare samarbetet med Chalmers avseende StemCART har färdigställts, där arbetet bl.a. har resulterat i att en matris har utvecklats, vilken kommer utgöra en del av StemCART-produkten och som kommer att hysa och stödja broskcellerna. Sammanfattningsvis kan projektets omfång beskrivas som att olika experiment har genomförts för att testa olika materialkompositioner, cellintegrationstekniker och ytförändringar som kunnat användas för att stödja Clines iPSC-härledda kondrocyter i ett broskimplantat. Genom projektet har Cline fått möjligheten att utveckla olika cellbärarmaterial och metoder för att integrera sina celler i nämnd matris, samt möjligheten att kunna analysera effektiviteten av integration och läkning.

Med detta arbete färdigställt har nu Cline fullt fokus på den ex vivo proof of concept-studie som planeras i slutet av 2021. För att nå detta mål är Cline nu i en process där bolaget tillsammans med kliniker och andra rådgivare förbereder experimenten och ansökan om etiskt godkännande från Svenska Etiska Granskningsmyndigheten. Denna ansökan kommer att innehålla Clines forskningsplan, tidslinje och vävnadsinköp, och när ansökan godkänts kan Cline starta testerna. Därefter, om experimenten visat tillfredställande resultat, kommer tillverkningsprocessutveckling och nödvändiga prekliniska säkerhetsstudier att påbörjas under år 2022. Givet att denna tidsplan håller så förväntas år 2023 bli året för påbörjandet av den första kliniska prövningen.

”Cline fortsätter att utvecklas enligt plan och det finns en tydlig tidslinje som bolaget ska följa under de kommande 1-3 åren, vilken i sig kan resultera i en stegvis värdeutveckling i aktien. Clines patenterade gradientteknologi innebär en möjlighet att i olika syften kunna selektera celler med en önskad egenskap och tekniken har många möjliga användningsområden, vilket vi tror kan komma att ligga till grund för fler värdedrivande samarbeten och egenutvecklade projekt i framtiden. Dagens bolagsvärde om cirka 90 MSEK speglar enligt Analyst Group inte potentialen som finns i både StemCART, såväl som CellRACE. Med detta i åtanke, samt att det under de närmaste åren finns flera tänkbara värdedrivande aktiviteter, i kombination med faktiskt förväntade framtida kassaflöden, motiveras en uppvärdering från dagens nivåer. I ljuset av senaste tidens händelser, en nyligen påfylld kassa och att det finns en hel del händelser att se fram emot framgent, ser vi att riskbilden minskat. Detta ger sig i uttryck av en lägre diskonteringsränta (WACC) i vår finansiella modell, där nu istället 18 % (28 %) tillämpas. Detta får därmed en effekt på värderingen, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat riskjusterat nuvärde per aktie om 9,8 kr (7,3) idag.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.


I samband med senaste tidens händelser kring Cline har vi varit i kontakt Patrik Sundh, VD, för att passa på att ställa ett par korta frågor.

Nu när vi lämnar H1-21 bakom oss, hur vill du summera årets första halva för Cline Scientific?

Efter andra året in i pandemin med hemarbete och allt övrigt som har satt press på vår organisation så har vi trots detta haft det mest produktiva halvåret i företagets historia. Vi har drivit våra två pre-kliniska projekt framåt i stort sett enligt plan, startat ett samarbete med AstraZeneca, löst in teckningsoptioner samt bytt börslista till Nasdaq First North. Vi har fått en bra respons från aktiemarknaden och tycker att vi ser ett mycket spännande andra halvår framför oss.

Ni genomförde nyligen ett listbyte till Nasdaq First North, skulle du kunna ge en bakgrund till detta beslut?

Clines båda R&D projekt riktar sig till en global marknad och större globala aktörer, både industriella och finansiella. För att kunna attrahera och intressera dessa för våra projekt och vår verksamhet anser vi att Cline som ett noterat bolag behöver den globala exponering som Nasdaq erbjuder. Därför har en listning på Nasdaq First North varit ett tydligt mål som vi nu uppnått.

Ni meddelade nyligen att ni framgångsrikt slutfört projektet avseende utveckling av en matris som kommer att utgöra en del av StemCART-produkten och stödja broskcellerna. Vill du utveckla vad detta betyder för projektet som helhet och vad nästa steg är?

Det initiala projekt som syftade till att ta fram en matris, och som i kombination med de broskceller vi utvecklar skall kunna utgöra grunden i en terapi, har slutförts. Vi har därmed ytterligare en nödvändig pusselbit i den produkt som går under arbetsnamnet StemCART.

Någon form av matris är nödvändig för att kunna fixera och därmed implantera nya celler i en led. Utan en sådan kommer inte nya celler att stanna kvar i det behandlade området utan vandra iväg och försvinna. För att kunna få de broskceller (kondrocyter) vi utvecklar att växa fast i en led är det av yttersta vikt att en matris utvecklas och anpassas så att de celler den skall hysa tolererar material och struktur i matrisen. Detta är huvudskälet till varför Cline har valt att utveckla en egen typ av matris för StemCART.

Vi är mycket väl medvetna om att området är komplext och att många forskare jobbar med liknande frågeställningar. Därför följer och dokumenterar vi noga de framsteg som görs globalt för att både kunna använda denna kunskap och säkerställa vårt projekts unicitet. Sammantaget kan man dock konstatera att en hållbar cell-matris är en förutsättning för optimal läkning och sålunda en framgångsrik terapi.

Se gärna följande länkar för lite uppdaterad information kring hållbara brosk-implantat:

LÄNK 1

Här är data som visar att hydrogeler som klarar att bära påfrestningarna i en led är ett bra alternativ. Skillnaden mot StemCART är att vi siktar på att läka skadan och inte enbart stoppa in en långvarig protes.

LÄNK 2

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2021 gällande Cline Scientific, vad skulle det i sådana fall vara?

Just nu lägger vi fokus på StemCART projektet och dess framskridande där vi siktar på att förbereda för en ansökan om att påbörja en Fas 1 studie under 2022. Ett antal saker skall på plats innan dess, etiskt tillstånd, en ex-vivo studie på humant brosk, samt samarbete med kliniker. Vi bedömer alla dessa delmoment som mini-triggers eftersom det tar oss närmare mot kliniska faser.

Naturligtvis är det också spännande vad samarbetet med AstraZeneca i projektet V.A. Cure leder till eftersom mekanismen där liknar den vi själva utnyttjar Clines gradientteknologi till i StemCART.


Meddelande om korrigering av summeringsfel i tidigare analys

I samband med dagens kommentar meddelar vi även att det i en tidigare analys publicerad 2021-04-28 har upptäckts ett summeringsfel gällande totala intäkter för år 2023. Denna analys har nu uppdaterats med den korrekta summeringen. Detta har dock ingen påverkan avseende Analyst Groups värderingsmodell av Cline Scientific.