IPO: ZignSec

 • Share price
 • 0.4
 • Industry
 • Informationsteknik
 • List
 • Nasdaq First North Growth Market
 • Issue volume
 • 35 MSEK
 • Subscription price
 • 5,30 SEK
 • Subscription period
 • 23 sep - 7 okt
 • First trading day
 • 21 oktober
 • Guarantee and subscription commitment
 • 71 %
PRICE PER
SHARE
5,30 SEK
LOWEST
INVESTMENT
1 200 Aktier
PRE MONEY
VALUATION
69 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

IPO: ZignSec

 • Share price
 • 0.4
 • Industry
 • Informationsteknik
 • List
 • Nasdaq First North Growth Market
 • Issue volume
 • 35 MSEK
 • Subscription price
 • 5,30 SEK
 • Subscription period
 • 23 sep - 7 okt
 • First trading day
 • 21 oktober
 • Guarantee and subscription commitment
 • 71 %
PRICE PER
SHARE
5,30 SEK
LOWEST
INVESTMENT
1 200 Aktier
PRE MONEY
VALUATION
69 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett globalt SaaS-bolag med hög andel återkommande kunder

ZignSec AB (publ) (”ZignSec” eller ”Bolaget”), som grundades 2015, är ett bolag verksamt på marknaden för digitala ID-verifieringslösningar. ZignSec erbjuder idag en bred plattform med digitala ID-verifieringslösningar till företag på en global marknad som verkar inom både reglerade och oreglerade miljöer, med behov av att kunna verifiera sina kunder digitalt i realtid. Genom en enskild API-integration till Zignsecs plattform får kunden tillgång till ett urval av digitala ID-verifieringslösningar på en global marknad.

ZignSec riktar sig främst mot B2C-företag som idag sköter verifiering manuellt eller semi-manuellt, med andra ord alla typer av branscher med kundhanteringsprocess eller genom att effektivisera onboarding-processer. Därutöver används ZignSecs lösningar dagligen för att verifiera befintliga slutkunder som loggar in digitalt för att använda kunders tjänster, exempelvis inloggning till internetbanker, ärendehantering hos försäkringsbolag och statliga myndigheter, köp via e-handel med mera.

ZignSec genomför nu en emission om 35 MSEK för att accelerera den internationella expansionen, utöka befintligt produkterbjudande och genomföra potentiella förvärv för att stärka sin marknadsposition. Kända profiler som deltar i emissionen är bl.a. Leif GW Persson via bolaget Arastoupour & Persson Investment AB, vilka lämnat teckningsåtgande om 3,5 MSEK (ca 10 % av emissionen).

 • ID-verifiering och kundkännedom är en eftersatt nischmarknad mitt i digitaliseringens megatrend.
 • Skalbar affärsmodell med stark tillväxt på närmare 300 %.
 • Bolaget har i princip obefintlig churn, över 90 % i återkommande intäkter samt har ett av världens mest omfattande produkterbjudanden på sin plattform.

För de som inte tidigare har hört talas om ZignSec, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

ZignSec är ett bolag som löser problemen med att identifiera personer på internet. Många branscher har idag krav på att veta vilka man gör affärer med, något som görs på olika sätt i olika länder i världen. I Sverige har vi BankID och tycker att det är naturligt medan man i andra länder t.ex. behöver skickar in en kopia på sitt pass. ZignSec erbjuder en plattform som är uppkopplad till många olika metoder för att erbjuda en smidig lösning på varje marknad.

Vad är fördelarna med er lösning och hur står den sig mot konkurrerande lösningar?

En stor fördel med ZignSecs lösning är det stora antalet metoder vi erbjuder för att identifiera sig. Vi erbjuder lösningar för digitala identiteter som BankID, registerslagningar, PEP- och sanktionskontroller, automatisk avläsning av pass, inloggning via bank mm. Få eller inga andra bolag erbjuder den bredden av metoder.

Jämfört med konkurrenter internationellt så har Zignsec en stor fördel i det faktum att vi kan och förstår digitala identiteter. Få konkurrenter erbjuder det samtidigt som alla länder i Europa har en eller flera olika initiativ för digitala identiteter idag. När marknaden internationellt fortsätter att mogna står ZignSec väl rustade att vinna marknadsandelar.

Kan du berätta lite om hur er affärsmodell och försäljningsstrategi ser ut?

Affärsmodellen är en klassisk SaaS-modell med återkommande intäkter genom användande, i vårt fall transaktioner. Utöver transaktioner så debiterar vi även en uppstartsavgift för att komma igång och en månatlig serviceavgift. Vi ser våra kunder som partners som vi växer tillsammans med, både volymmässigt och geografiskt.

Hur stor andel är idag återkommande kunder? På vilka geografiska marknader förväntar ni er störst kundtillväxt?

I princip alla våra kunder är återkommande månad efter månad, och vi har historiskt en väldigt låg churn. Framgent förväntar vi oss att merparten av intäkter kommer från Europeiska kunder.

Ni genomför nu en emission om ca 35 MSEK, hur kommer ni att använda emissionslikviden?

Vi avser att använda emissionen till tre saker:

Accelerera den internationella expansionen.

Utöka befintligt produkterbjudande.

Genomföra förvärv/uppköp.

Om 2-3 år, vart ser du att ZignSec är då?

Om 3 år är målet att vara en etablerad marknadsaktör i Europa inom området identitetsverifiering med ett en omsättning om 100 MSEK.

Vilka utmaningar möter ni dels idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

Det finns många utmaningar i en bransch som utvecklas så snabbt som området för identitetsverifiering gör för tillfället. Många bolag har svårt att digitalisera sina verksamheter och att på det sättet utnyttja den nya tekniken. Vi ser även att det kommer en uppsjö av olika id-metoder över hela världen och det utgör en naturlig utmaning för oss genom att se till att vi sammankopplar och kan erbjuda mertalet av dem i vår plattform.

Kan du nämna tre anledningar till varför ZignSec är en bra investering idag?

En glödhet marknad som förväntas fördubblas på bara några år. Här står ZignSec redo att ta marknadsandelar genom sin breda portfölj och kunskap inom vår bransch.

ZignSec har ett bevisat track record gällande affärsmodell, teknik och produkter som nu ställer om till en mer säljdriven organisation för att ta vara på möjligheterna i marknaden.

ZignSec har en attraktiv affärsmodell där kunderna är partners och växer tillsammans, affärsmodellen är dessutom skalbar och skapar stordriftsfördelar.

Med ZignSecs plattform gör kunden enkelt en integration och kan därefter addera de tjänster och geografiska marknader som önskas utan att några nya upphandlingar eller ytterligare komplicerade tekniska integrationer behövs. Med ZignSecs lösningar skickas all data, oavsett tjänst och geografisk marknad, genom en API i ett standardiserat format vilket underlättar möjlighet till en fullt automatiserad process för ID-verifiering.

Det resulterar i en  attraktiv affärsmodell där intäkter erhålls löpande varje månad, vilket med en växande kundportfölj resulterar i skalfördelar och högre vinstmarginaler.

Bolagets intäktsmodell är tredelad:

 • Uppstartsavgift – ZignSec debiterar kunden en avgift för att integreras mot plattformen.
 • Månatlig avgift – en fast avgift debiteras månatligen, obereonde till hur många transaktioner/verifieringar som genomförs.
 • Transaktionsavgift – beroende på antalet lösningar samt marknader som kundföretaget vill nå tillkommer transaktionsavgifter vilket debiteras månatligen.

Under de senaste 18 månaderna har kundantalet växt från ett 20-tal till ett 60-tal månatligt fakturerade kunder spridda över 15 olika industrier. Under maj 2019 hade ZignSec cirka 550 TSEK i återkommande månatliga intäkter med en stark pipeline av potentiella kunder och leverantörer att addera till plattformen. Bolagets långsiktiga finansiella mål är att uppnå en omsättning överstigande 100 MSEK år 2022 med en rörelsemarginal om 20 %.

Flera bolag, inom ett stort antal industrier, står inför en rad nya regleringar som införts de senaste åren inom KYC (Know Your Customer) och AML (Anti Money Laundering) som ställer allt hårdare krav på bland annat att säkerställa identiteten på kunder och företag. GDPR (General Data Protection Regulation) är ytterligare ett exempel på reglering som ställer krav på hur data skall inhämtas och användas. Den ökande regleringen och kraven på bra användarupplevelser driver båda på automatiseringen av identitetsverifiering, något som gynnar ZignSec.

2017 beräknades det globala marknadsvärdet för digitala ID-verifieringslösningar uppgå till ca 10 miljarder dollar, där 37 % är hänförligt till Västeuropa. Marknaden förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxt om 9-15 % till år 2022 för att då ha växt till 16-20 miljarder dollar. Marknaden för digitala ID-verifieringslösningar är idag dessutom fragmenterad ,där marknaden främst består av mindre och mellanstora nationella aktörer. Därför ser ZignSec stora möjligheter till att accelerera sin tillväxt via strategiska förvärv.

Emissionslikviden är avsedd att användas i prioritetsordning till följande:

 1. Accelerera den internationella expansionen (35 %): etablera fysisk närvaro genom lokala försäljningskontor på utvalda geografiska marknader primärt inom Europa.
 2. Utöka befintligt produkterbjudande (35 %): finansiera utvecklingen av nya produkter att integrera till Bolagets befintliga erbjudande genom att expandera Bolagets utvecklingsorganisation.
 3. Genomföra förvärv (30 %): förvärv för att stärka Bolagets position inom utvalda kundsegment såväl som att komplettera Bolagets nuvarande ID-verifieringslösningar på befintliga och nya marknader.

Bäste investerare,

När vi började vår resa med ZignSec var visionen att lösa problemet med att identifiera personer digitalt, över hela världen, i realtid. Ett område som av många anses vara ett av de minst utvecklade områdena på hela internet och som i praktiken håller tillbaka digitaliseringen i många viktiga branscher, vilket samtidigt innebär goda möjligheter för tillväxt. Vi såg tidigt att digitala identiteter är framtiden i en allt mer uppkopplad och reglerad värld. Vi var övertygade om att nya regleringar kommer att vara en faktor som driver på digitaliseringen och automatiseringen av ID-verifieringsprocessen hos företag.

Därutöver såg vi även en enorm potential inom en rad olika industrier där tillväxten inte bara kommer att drivas av regleringar utan även av möjligheten till förbättrad digital tillgänglighet och användarvänlighet.

För oss i Sverige kan det vara svårt att se problemet, alla personer har ju en digital identitet genom sitt BankID som redan används i hundratals olika tjänster idag. Men alla länder har inte samma förutsättningar som Sverige. I många länder sköts identitetsverifieringen helt manuellt av personer som granskar inskickade dokument och i bästa fall gör slagningar i lokala register. Manuell hantering är tidskrävande och kräver mycket administration, är sällan säker och försvårar möjligheten till en bra användarupplevelse med dess långa väntetid och krångliga processer. För oss som bolag är det en stor styrka att verka i ett av världens mest digitalt utvecklade länder – det ger oss ett försprång både tekniskt men även konceptuellt jämfört med andra länder. Idag är det tydligt att människor vill sköta sina vardagliga aktiviteter och ärenden digitalt. Med den snabba teknikutveckling som skett ställs högre krav från användare på de digitala tjänster som används i vardagen. Kunder förväntar sig att ett köp på internet eller att logga in på internetbanken ska kunna genomföras med ett enkelt klick.

All fördröjning därutöver kan leda till att de söker sig till andra aktörer med mer användarvänliga upplevelser. Utöver det står även många bolag, inom ett stort antal industrier, inför en rad nya regleringar som införts de senaste åren inom KYC (Know Your Customer) och AML (Anti Money Laundering) som ställer allt hårdare krav på bland annat att säkerställa identiteten på kunder och företag. GDPR (General Data Protection Regulation) är ytterligare ett exempel på reglering som ställer krav på hur data skall inhämtas och användas. Den ökande regleringen och kraven på bra användarupplevelser driver båda på automatiseringen av identitetsverifiering.

ZignSec ger förutsättningar att lösa många av dessa problem. Vår kunskap och lösningar hjälper kunderna att hitta i den komplexa världen av digital identitet. Vår plattform ger kunden möjligheten, genom att integrera sig mot ZignSec via en enskild API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) , att välja den eller de digitala ID-verifieringslösning som bäst motsvarar behovet av deras verksamhet. Våra tjänster låter företag skapa snygga och användarvänliga registreringsflöden även i länder utan digitala identiteter och låter dem verifiera slutanvändaren digitalt i realtid. Våra kunder sparar både tid och pengar då det administrativa arbetet minskar, de säkerställer identiteten på deras kunder enligt gällande KYC och AML regler samtidigt som processen att ansluta nya kunder förenklas avsevärt.

ZignSec fyller ett behov på marknaden just för att förutsättningarna skiljer sig mellan olika länder. Flertalet ID-verifieringslösningar används endast på enskilda geografiska marknader. För internationella bolag med verksamhet på flera marknader utgöra det ett stort problem då de behöver upphandla lokala tjänster för varje land och som därefter behöver integreras.

Med ZignSecs plattform gör kunden endast en integration och kan därefter addera de tjänster och geografiska marknader som önskas utan att några nya upphandlingar eller komplicerade tekniska integrationer behövs. Med våra lösningar skickas all data, oavsett tjänst och geografisk marknad, genom en API i ett standardiserat format vilket underlättar möjlighet till en fullt automatiserad process för ID-verifiering.

Vår plattform, våra tjänster och vår affärsmodell har gjort att vi nu upplever en stark tillväxt och stor efterfrågan på våra lösningar på den globala marknaden, med en kraftigt växande kundportfölj och i princip obefintligt bortfall av kunder. Vårt mål är nu att accelerera tillväxten ytterligare genom att fortsätta addera nya ID-lösningar till vår plattform, erbjuda fler tjänster för automatisering, expandera organisationen internationellt och ta en ledande roll inom det globala ID-verifieringsområdet samt skapa värde åt våra aktieägare.

Välkommen att följa med på vår spännande resa!

Jonas Ingelström,
Verkställande direktör