IPO: JS Security

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Blockchain / Tech
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 8 MEK
 • Subscription price
 • 6 SEK
 • Subscription period
 • 19-30 april
 • First trading day
 • 12 maj
 • Guarantee and subscription commitment
 • 66 %
PRICE PER
SHARE
6 SEK
LOWEST
INVESTMENT
4 800 kr
PRE MONEY
VALUATION
30 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

IPO: JS Security

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Blockchain / Tech
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 8 MEK
 • Subscription price
 • 6 SEK
 • Subscription period
 • 19-30 april
 • First trading day
 • 12 maj
 • Guarantee and subscription commitment
 • 66 %
PRICE PER
SHARE
6 SEK
LOWEST
INVESTMENT
4 800 kr
PRE MONEY
VALUATION
30 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett Blockkedje-bolag med nästa generations säkerhetslösning

JS Security Technologies Group AB är ett svenskt cybersäkerhetsbolag som skapar nästa genera­tions säkerhetslösningar inom datalagring. Med ett dedikerat team av utvecklare med erfarenhet från bl.a. Facebook har JS Security skapat en högteknologisk plattform baserad på krypto- och blockkedjeteknologi. När man hör fillagringstjänst tänker troligtvis många på företag som Dropbox och Google Drive. Det nog inte många vet är att dessa aktörer använder s.k. centraliserade lagringssystem, vilket innebär att en användares fil lagras på en och samma server. Eftersom alla ”trådar” leder mot en och samma serv­er så ligger all data på ett och samma ställe och kan kopi­eras, förstöras eller tillfälligt kopplas ner. För företag och organisationer kan detta få förödande konsekvenser. JS Securitys plattform bygger i stället på en decentraliserad lösning, vilket möjliggörs genom blockkedjeteknik, och innebär att filer lagras på flera servrar samtidigt och på olika platser. Eftersom det inte finns någon Single Point-of-Failure, d.v.s. enskilt svag länk, resulterar detta i en avsevärt högre säkerhet för användaren.

JS Securitys mål är att deras datalagring­slösning skall vara den säkraste lagringsplat­tformen utan att kompromissa när det kommer till användarvänlighet samt upp- och nedladd­ningshastigheter. JS Securitys plattform Delta/NET gör att man som användare inte är beroende av att ”lita” på en central punkt eller en enstaka leverantör, och således kan ta kontrollen över sin egen säkerhet. På samma sätt som kryptovaluta fungerar, där inga mellanhänder som en bank eller andra myndigheter finns med i tran­saktionen, är all information krypterad, uppdelad i miljoner verifierade bitar som gör det nästintill omö­jligt att hacka. Behovet för denna typ av lösning ökar snabbt, något som blir minst sagt tydligt utifrån de nästan dagliga nyheterna om företag och myndigheter som råkar ut för dataintrång. Sett till marknaden för molnlagring beräknas denna uppgå till 623 miljarder dollar år 2023, samtidigt som den globala kostnaden för dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas till 6 biljoner dollar år 2021, för att därefter öka med 18 % årligen.

”För att göra en enkel beskrivning kan vi tänka oss att en fil laddas upp på t.ex. Dropbox eller Google Drive, varpå denna lagras på en central server, någonstans i världen. Eftersom nämnda företag har en centraliserad lösning, och om någon skulle vilja komma åt och läsa eller kopiera filen, så räcker det att hacka den enskilda servern där det är lagrat. Det är en uppenbar sårbarhet och genom att istället använda sig av JS Securitys tjänst Delta/NET lagras filen för att därefter ”delas upp” i tusentals små bitar, krypteras och fördelas på olika servrar runt om i hela världen. Det här är inget som användaren märker men om någon obehörig vill komma åt och läsa eller kopiera filen måste samtliga servrar hackas då alla ”delarna av filen” behövs för att kunna läsa den, samt att krypteringen behöver kringgås. Det är en nästintill omöjlig uppgift. Detta är styrkan i JS Securitys plattform, att kunder inte behöver lita på en central punkt eller enstaka leverantör för att information ska hållas säker. Det här möjliggörs genom blockkedjeteknik och det är endast användaren med rätt krypteringsnyckel som kan komma åt filen. Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Bolaget har redan idag över 20 pågående diskussioner med olika intressenter och utifrån planerade aktiviteter under kommande kvartal, samt nuvarande Pre Money-värdering om 30 MSEK, ser vi JS Security som ett spännande blockkedjebolag med en intressant investeringsidé”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. JS Securitys datalagringslösning Delta/NET, är decentraliserad, distribuerad och verifierad där produkten är uppbyggd på ett “trustless” nätverk, m.a.o. kunden behöver inte lita på en central punkt eller en enstaka leverantör för att informationen ska hållas tillgänglig och säker.
 2. JS Securitys utvecklingsteam har erfarenhet från bl.a. Facebook och teamets samlade kompetens ligger inom utveckling av djupt teknologiska infrastrukturer och tekniska plattformar baserat på krypto- och blockkedjeteknologi.
 3. En av byggstenarna i Delta/NET är blockkedjan. Blockkedjeteknologin ger upphov till nya tillvägagångssätt för utbyte av värde. Den ger användarna en trygg miljö där data nästintill är omöjlig att förfalska eller förstöra. Det är blockkedjans egenskaper och fördelar som lämpar sig för att hela tiden verifiera att all data är korrekt i samband med lagring av data.
 4. Allt fler verksamheter digitaliserar delar av eller hela sin verksamhet vilket innebär ökade krav på IT-säkerheten. För att en organisation skall välja en blockkedjebaseradtjänst för datalagring, över en centraliserad typ av datalagring som t.ex. Google Drive, Dropbox eller Amazon, bör dataöverföring ske med minst likvärdig prestanda samt användning som ett centraliserat alternativ. Delta/NET ligger rätt i tiden för att möta dessa utmaningar och har utvecklat en produkt som för användaren skall vara snabb, enkel och säker att använda.
 5. En global marknad i tillväxt gynnar JS Security, som huvudsakligen drivs av att IT-budgeten hos företag numera lägger större resurser på molntjänster. Enligt analytikerföretaget Gartner uppgick marknaden för publika molnlösningar under år 2020 till cirka 140 miljarder dollar, en ökning med nära 16 % jämfört med år 2019. Olagliga intrång, läckor samt förstörelse av lagrad data är ett växande problem för företag, institutioner och myndigheter, som därtill kostar ofantligt mycket pengar. Efterfrågan på ett säkert lagringssystem bedöms därför vara högt.

JS Security utvecklar i dagsläget en säker decen­traliserad datalagringsplattform samt komplet­terande applikationer primärt inom B2B, där de nuva­rande kunderna återfinns i Skandinavien. Bolagets datalagringslösning adresserar behov hos aktörer inom alla branscher, såväl stora (>10 anställd) som små (<10 anställda), vilket diversifierar Bolagets affärsrisk. JS Security har idag fyra mindre kunder vilka verkar inom olika branscher och framgent kommer Bolaget att adressera primärt företag verksamma inom fastigheter, juridik, revision samt finans. I dessa branscher är säker datalagring av stor vikt och redan idag har JS Security pågående dialoger med 19 större aktörer och 4 mindre aktörer. Utöver lösningar riktade mot enskilda företag så kommer även myndigheter, exempelvis Trafikverket, Polismyndigheten, kommuner, regioner och andra offentliga institutioner att fortsätta ha ett ökat behov av säker lagring, vilka därmed också kan bidra till en ökad efterfrågan av JS Securitys lösningar.

Cirka 59 % av svenska företag utsattes för minst en cyberattack under de senaste 12 månaderna enligt en undersökning utförd av cybersäkerhetsföretaget ProofPoint där 150 IT-chefer i Sverige deltog. I undersökningen, som publicerades under april år 2020, framgick det även att cirka 33 % av företagen rapporterade upprepade angrepp. Den vanligaste förekomna typ var hackade molnkonton följt av DDoS-attacker, insiderhot och nätfiske. Kostnaden för dataläckor hos företag blir allt högre och det blir än viktigare för företag och organisationer att skärpa datasäkerheten. Enligt en rapport från IBM ligger den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en dataläcka på 34 miljoner kronor. Det är en ökning med 1,5 % jämfört med 2019. Den globala kostnaden för dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas att kosta 6 biljoner dollar år 2021 och enligt statistiken för molnlagring kommer den årliga tillväxttakten att uppgå till ca 18 % kommande år.

Blockkedjeteknologin möjliggör större transparens och spårbarhet för många affärsprocesser i näringslivet, något som allt fler företag ser som synonymt med sina varumärken och det ökade fokuset på hållbarhet, öppenhet och etik. Blockkedjetekniken kan tillämpas på alla slags verksamheter, allt från sjukvård till e-handel, och trots detta är den i dagsläget huvudsakligen etablerad inom den finansiella sektorn och ofta associerad med kryptovalutor/handel med Bitcoin som varumärke. I en rapport av PwC om blockkedja framgick det att de dominerande sektorerna som använder teknologin idag är finans, industriprodukter och tillverkning samt energi och verktyg. Den globala blockkedjemarknaden är estimerad till 3 miljarder dollar under år 2020 och har en årlig tillväxt på 67 %, för att tills år 2025 nå en storlek om nära 40 miljarder dollar.

För de som inte tidigare har hört talas om JS Security, kan du börja med att berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern som har en vision och ett mål om att utveckla framtidens lagringsplattform inom cybersäkerhet. 

Tänk dig hur mycket data som lagras, varje bild vi skickar, dokument som ska hanteras och genereras. Denna information måste lagras säkert någonstans och vi hör gång på gång att det är läckor och data som hamnar i fel händer. JS Security har under ett och halv år utvecklat en plattform som ska lösa just problemet men med ett grundmål att Sverige ska vara självförsörjande inom säkerhet och säker lagring. Att man ska kunna lagra information säkert men inte minst ska du som person, företag eller myndighet äga din data till 100%. 

För att summera kortfattat lägger vi grunden för framtidens säkra lagring.

Kan du berätta lite mer om er lösning och ert erbjudande, samt vilket mervärde som skapas för kunder?

JS Security har som mål och vision att varje person, myndighet eller företag ska äga sin information, inte förlita sig på en central punkt. Utifrån den visionen har vi byggt en plattform, infrastruktur och målsättning där vi kan erbjuda våra kunder möjligheten till att lagra information där personen har full insyn i vad som händer med filen.

I dagsläget så fokuserar vår produkt på själva infrastrukturen där du som person kan ladda upp en fil. Innan filen hamnar på vårt nätverk så delas den upp. Tänk dig ett A4 som du delar på fyra och sedan lägger du de delarna på fyra olika platser. Precis på samma sätt hanterar vårt system filerna med en rad olika säkerhetsåtgärder samt att blockkedjan håller koll på varje transaktion och händelse. Skulle någon försöka göra något med filen så känner vårt nätverk av det och återställer filens integritet.

Mervärdet som detta skapar är att du som kund eller användare har 100 % kontroll över vart filen ligger, vem som har tillgång samt att du kan känna dig trygg att ingen annan än du har insyn. Vårt system är helt i en “Zero Knowledge” så vi anses inte vara en leverantör. Vi erbjuder bara en infrastruktur och tjänst där du som användare har full kontroll.

Nu är detta vår enterpriselösning och med vår notering och plan framåt så jobbar vi nu aktivt på att skala upp vår produkt och vårt nätverk, men samtidigt göra den mer tillgänglig.

Hur skulle du beskriva er konkurrenssituation och hur ert erbjudande står sig mot konkurrerande lösningar på marknaden idag? 

Detta känns som en allt mer vanlig fråga och svaret bruka oftast ligga i att man är väldigt konkurrenskraftig. JS Security har en helt annan approach. Vi ser inte andra leverantörer på marknaden som konkurrenter. Vi ser att vi har mer att ge och vi har tittat på vart dem är svaga och istället trycker på det och utformar vår egna produkt utefter det.

Vi är inte här för att titta på vad alla andra gör och följa trenden. Vi är här för att lägga grunden för något helt nytt. Skillnaden är att andra “konkurrenter” erbjuder en service på en marknad som redan är fylld idag och vi vill istället bygga en infrastruktur och skapa en marknad som inte finns idag.

Best case så kommer våra konkurrenter till oss och använder delar av vår tjänst och infrastruktur i deras produkt. Ett annat fall är att våra konkurrenter ser vad vi gör och bygger en egen version. Men i den frågan så var det fortfarande vi som la grunden och det tycker jag bara är bra för det stärker vår vision och vår väg framåt.

I samband med er notering på Spotlight avser ni inhämta cirka 8 MSEK. Hur kommer ni att använda likviden?

Vi kommer att använda likviden på det sätt som bäst får vår produkt och vision att fortlöpa framåt, framförallt organisation och bolagsbyggande. Vi behöver duktigt folk och behöver stärka vårt varumärke ut mot marknaden. Vi kommer bygga en rad olika communities men också fortsätta utvecklingen av vår vision och existerande produkt.

Om 3 år, vart ser du att JS Security är då?

Vi har många visioner och tankar. En är att Sverige ska vara självförsörjande inom just säker lagring. Att vi har en tydlig bild över hur information ska säkras och hur företag, myndigheter och eventuellt privatpersoner kan ta del av våra tjänster och infrastruktur. Men det ultimata målet är att bygga ett nätverk som ägs av den svenska befolkningen. Utan att säga för mycket så har vi stora mål och vill vara drivande och skapa en helt ny väg framåt inom säker fillagring och hantering.

Kan du nämna tre anledningar till varför JS Security är en bra investering idag?

Vår datalagringslösning är decentraliserad, distribuerad och verifierad där produkten är uppbyggd på ett “trustless” nätverk, m.a.o. behöver kunden inte lita på en central punkt eller en enstaka leverantör för att informationen ska hållas tillgänglig och säker. Detta görs via blockkedjan. 

Blockkedjeteknologin ger användarna en trygg miljö där data nästintill är omöjlig att förfalska eller förstöra. Det är blockkedjans egenskaper och fördelar som lämpar sig för att hela tiden verifiera att all data är korrekt i samband med lagring av data.

På JS Security försöker vi vara nytänkande som jag tidigare var inne på, vi skrapar bara på ytan – blockkedjan och teknologin utvecklas. Varje grej vi lyckas ta fram är redan i framkant och kan snabbt få internationella ögon på sig, därför vill vi verkligen hålla marknaden informerade, engagera våra investerare och marknadsplatsen på ett sätt som ingen har gjort tidigare.

Vi är inte vilket noterat bolag som helst. Vi drivs av att verkligen göra skillnad!

Behovet att kunna lagra filer, information och data på ett säkert och lättadministrerat sätt har alltid funnits, men i samband med att företag har decentraliserat sin arbetskraft, kommer det ställas högre krav på befintliga lagrings- och delningslösningar. Vi befinner oss just nu i en väldigt annorlunda situation p.g.a. Covid-19 där företag har beordrat sina anställda att arbeta hemifrån och undvika kontakt med kollegor i så stor utsträckning som möjligt vilket har accelererat behovet ytterligare.

Styrkan i Delta/NET är att det är ett decentraliserat lagringssystem vilket gör det markant mindre sårbart då filer, data och information inte lagras på samma plats. Vi har baserat systemet på blockkedjeteknologi vilket gör att det finns en komplett och distribuerad lista med alla ”digitala transaktioner” som skett i kedjan. Vi ser blockkedjan som framtiden inom decentraliserad lagring. Det som skiljer Delta/NET från befintliga lösningar på marknaden är hur Delta/Net hanterar respektive datafil. I Delta/ NET delas respektive fil upp i flertalet” mindre delar” som distribueras i den decentraliserade lagringsmiljön och sedan krypteras. Slutanvändaren märker inte av denna fördelning men det ger ytterligare lager av säkerhet då en obehörig behöver tillgång till alla ”delarna av filen” samtidigt för att ha en chans att kunna läsa filen, plus att krypteringen behöver kringgås. Blockkedjan känner direkt av om en ”del av en fil” ändras och verifierar transaktionen mot den kritiska massan och kan inte transaktionen verifieras, återställer nätverket automatiskt ”delen av filen”. Det är endast användaren med rätt krypteringsnyckeln som har möjlighet att göra ändringar i en fil.

Vi befinner oss i startgroparna för hur detta nya användningsområde av blockkedjetekniken kan och kommer användas. Och behovet på marknaden bedömer vi som stort utifrån de nästan dagliga nyheterna om företag som råkar ut för dataintrång. Marknaden för molnlagring beräknas år 2023 uppgå till 623,3 miljarder USD, samtidigt som den globala kostnaden för dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas till 6 biljoner USD år 2021. Vi står inför ett teknikskifte kring hur data, filer och information ska lagras, för att kunna lagras säkert över tid.

Vi är aktiva på en marknad som växer snabbt år efter år samtidigt som marknaden idag domineras av ett fåtal stora molnlagringsaktörer gör att vi, för att lyckas, behöver ligga i framkant när det kommer till vårt erbjudande. Då vi fortfarande är i ett tidigt skede med bolaget har vi ännu inte haft möjlighet att fullt ut initiera vår marknads- och försäljningsorganisation. Detta kommer initiera fullt ut I samband med att Bolaget erhåller emissionslikviden.

Som VD för JS Security Technologies Group AB kommer jag fortsätta utvecklingen av Delta/NET för att skapa ytterligare funktionalitet för våra befintliga kunder samt ge oss de bästa förutsättningarna att kunna attrahera nya. Samtidigt kommer jag aktivt arbeta med att finna potentiella samarbeten, partnerskap och förvärvsmöjligheter.

‘‘… med vårt teams kunskap inom blockkedjeteknik introducerar vi ett flexibelt och modulärt lagringssystem som säkerställer säker lagring över tid.’’

Vi är också väl medvetna om att våra viktigaste resurser är vår personal vilket gör att mitt parallella fokus som VD kommer även vara att ta hand om och vidareutveckla vår personal, samtidigt som jag skapar en organisation som har möjlighet att attrahera spetskompetens.

Det är med stor glädje vi nu tar JS Security till nästa nivå samtidigt som jag är ödmjuk inför uppgiften, då det kommer krävas ett hårt arbete för att generera tillväxt över tid. Jag har stark tilltro till att noteringen av Bolaget är rätt steg för att accelerera och bygga ett ökat och långsiktigt värde för våra aktieägare.

Jag välkomnar dig som läsare att vara med på vår väg mot att bli Sveriges och Nordens ledande säkerhetsföretag inom decentraliserad datalagring.

Hampus Nyström
VD, JS Security Technologies Group AB