Emission: Scandinavian Enviro Systems

 • Share price
 • 2.47
 • Industry
 • Energi
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 105,6 MSEK
 • Subscription price
 • 0,80 SEK per unit
 • Subscription period
 • 4 dec – 18 dec 2018
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 80 %
PRICE PER
SHARE
0,80 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
55,0 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: Scandinavian Enviro Systems

 • Share price
 • 2.47
 • Industry
 • Energi
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 105,6 MSEK
 • Subscription price
 • 0,80 SEK per unit
 • Subscription period
 • 4 dec – 18 dec 2018
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 80 %
PRICE PER
SHARE
0,80 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
55,0 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett innovativt teknikbolag på en växande marknad

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (“Enviro” eller “Bolaget”) har en patenterad teknik som genom pyrolys utvinner kimrök, stål, olja och gas från förbrukade däck. Bolaget säljer idag kimrök producerad i fabriken i Åsensbruk till slutkunder så som Volvo Cars. Eftersom insatsmaterialet är förbrukade däck, som det finns ett oanvänt överskott på, kan Bolaget kraftigt minska kostnader och underlätta för aktörer som försöker göra sig av med förbrukade däck. Tekniken är kostnadseffektiv och möter efterfrågan på återvunnen kimrök som växer i takt med regulativa förändringar och större efterfrågan på klimatsmarta alternativ.

Enviro har i samband med emissionen lagt om sin intäktsmodell från att sälja pyrolysmoduler till att tillsammans med partners gå in som delägare i pyrolysanläggningar, vilket möjliggör för Bolaget att ta till vara på anläggningarnas höga lönsamhet.

 • Marknaden för kimrök i sin helhet väntas öka med en CAGR om 8,8 % fram till 2023, där cirka 50 % av ökningen kommer från prishöjningar. Användningen av kimrök i däckindustrin väntas öka med en CAGR om 4,4 % fram till 2025 som följd av tillväxt i antal producerade bilar.
 • Ledande patenterad teknik som kostnadseffektivt återvinner kimrök, vilket skapar möjlighet att konkurrera med bättre pris och mindre klimatpåverkan.
 • Faktorer såsom regleringar och kundmedvetenhet påverkar däcktillverkare och övriga köpare av kimrök att söka mer klimatsmarta alternativ såsom Enviros teknologi.

Bolaget har en kostnadsfördel gentemot peers som tillverkar jungfrulig kimrök. Kostnadsfördelen uppstår till följd av att insatsmaterialet, bestående av förbrukade däck, vilket har en kostnad som motsvarar cirka 5 % av försäljningspriset, ibland kan Bolaget till och med få betalt för att ta emot förbrukade däck. Jämfört med konkurrenter som tillverkar kimrök från olja och naturgas där råmaterialet står för ca 50% av produktionskostnaden, har Enviros teknologi betydligt lägre råmaterialkostnad. Ytterligare fördelar i jämförelse med konkurrerande pyrolysteknologier är att Enviro kan använda grövre storlek på insatsmaterialet i form av däckklipp, vilket kräver mindre förbearbetning. Dessutom kan Bolaget genom sin fixed bed och batch-baserade pyrolysteknik ha ökad kvalitetskontroll och därmed säkerställa att slutprodukten är av hög kvalitet. Bolaget beräknar att deras kimrök kan säljas med 10-15 % rabatt mot marknadspriset vilket skapar en edge och antas möjliggöra för Bolaget att vinna marknadsandelar.

Enviro har utvecklat en ny intäktsmodell för att ta tillvara på teknikens goda lönsamhet. Bolaget planerar att tillsammans med kunden gå in som delägare i pyrolysanläggningar som uppförs, genom att starta ett gemensamt Special Purpose Vehicle (SPV). Därigenom får Bolaget ta del av de vinster som sker i produktionen samtidigt som Enviro får betalt i form av royalties, sålda moduler och komponenter samt konsulttjänster. Givet en anläggningskapacitet på 30 000 ton per år genererar anläggningen enligt Bolaget en omsättning om 111 MSEK och ett EBITDA-resultat om 69 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 62 %. Enviros resultat av detta står i proportion till deras ägarandel, vilket betyder att Bolaget löpande kommer erhålla betalningar från alla anläggningar där de är delägare.

Behovet av återvunnen kimrök förväntas öka i snabb takt från ca 4 KT tillgänglig kapacitet idag till teoretisk potential på 3,350 KT 2020. Produktionskapaciteten är dock begränsande inom den perioden.

 • Den volymen skulle ha ett värde på ca 4,2 miljarder USD med dagens priser.
 • Illustrativt skulle det motsvara ca 350 anläggningar av Enviros kapacitet på 30K ton och 100% penetration.

Det som framförallt talar positivt för Bolagets utveckling på denna marknad är de tilltagande globala initiativen där det ställs högre krav på att företag skall ta större ansvar för miljön, vidare estimeras marknaden för kimrök växa med en CAGR om 8.8 % fram till 2023E. Bolaget väntas gynnas av den stigande efterfrågan på kimrök i kombination med en begränsad tillgång vilket estimeras driva upp priset framgent eftersom producenterna av jungfrulig kimrök genom lagstiftning blir tvungna att göra stora investeringar för att minska sina miljöutsläpp. Detta väntas gynna Bolaget då de kommer kunna konkurrera med ett bättre pris till följd av Bolagets kostnadsfördelar och miljövänliga teknologi.

Bolagets huvudsakliga idé är att utveckla, bygga och driva pyrolysanläggningar där Enviros patenterade teknologi används. För att göra detta behöver Bolaget enligt de själva använda emissionslikviden till att amortera lån, accelerera bolagets kommersialisering, säkerställa finansiering av delägande i produktionsanläggningar och utöka kapaciteten i Åsensbruk.

Idag har många positiva förutsättningar kommit på plats vilka driver såväl prisutvecklingen på kimrök som efterfrågan på återvunnen kimrök. Detta i kombination med erfarenheterna vi erhåller genom det ökade intresset för såväl vår egen produktutveckling och kimröksproduktion samt för vår teknologi och anläggningar har lett till att vi vidareutvecklar vår affärsmodell till att vi själva vill äga eller deläga de anläggningar som vi bygger baserat på vår teknologi och patent. Anläggningarna genererar hög avkastning med kort pay-back tid för investeringarna vilket ger förutsättningar för betydande löpande kassaflöden som bas för långsiktig tillväxt, vilket vi önskar att vara en aktiv del av.

Enviro har steg för steg lagt grunden för att möta marknadens förändring genom kommersiellt verifierad teknologi och direkta dialoger med marknadens ledande kunder. Materialen som produceras kan i många fall ersätta jungfruligt material (kimrök) upp till 100% och därmed erbjuda kunderna en effektiv lösning för att nå sina hållbarhetsmål snabbare. Den förväntat ökande efterfrågan på jungfrulig kimrök och de prishöjningar som prognostiseras möjliggör att lönsamheten för våra redan idag attraktiva anläggningskalkyler förbättras ytterligare. Volymökningen förväntas ha en CAGR 4,3 procent upp till cirka 18 miljoner ton under perioden 2018-2023. Under samma period är förväntas en ännu högre värdeutveckling med CAGR på 8,8 procent till ett marknadsvärde på cirka 30 miljarder USD. Värdeutvecklingen drivs dels av prishöjningar till följd av att efterfrågan är högre än tillgänglig produktionskapacitet, dels av kostnader relaterade till att driva produktion av jungfrulig kimrök som exempelvis miljökrav och regelverk kring råvaror och energi. Dessa kostnadsdrivande faktorer påverkar inte vår återvinningsbaserade affär.

Bolagets anläggningskalkyler visar idag mycket god lönsamhet och attraktiva nyckeltal för alla aktuella marknader. Kombinationen av teknologisk mognad, växande marknad och mycket god lönsamhet för drift av anläggningar har inneburit att vi nu är redo att ta en delägarroll i de anläggningar som etableras.

En av de avgörande fördelarna är råvaran som dels är i det närmaste gratis i jämförelse med råvaran för produktion av jungfrulig kimrök, dels löser miljöproblemet med uttjänta däck.

Vidare kan vi konstatera att vår position på marknaden blir mer och mer gynnsam. Vår omvärld bekräftar gång på gång vikten av att ställa om till en mindre resurskrävande konsumtion som genererar lägre koldioxid och därmed dämpa den globala uppvärmningen. De största skillnaderna och de snabbaste effekterna uppnås när industrier och branscher ställer om som konsekvens av förändrade marknadsförutsättningar som påverkar deras lönsamhet. Ett sådant paradigmskifte pågår just nu i exempelvis fordonsbranschen som i sin tur påverkar bland andra däck-, gummi- och plastindustrierna.

Ett exempel på detta är däckbranschens tydligt höjda ambitionsnivå där hållbarhet nu används som konkurrensmedel, integreras i bolagens strategier och tydliga aktiviteter i den riktningen genomförs. När de ledande aktörerna inom däck- och gummiindustrin så tydligt markerar sina mål tvingas värdekedjan uppströms agera för att möta deras krav. Konventionella råvaror och tillverkningsmetoder utmanas beroende på hållbarhet, tillgänglighet och kostnad. När detta sker i en marknad där efterfrågan växer snabbare än tillgången uppstår attraktiva affärsmöjligheter för alternativ såsom vårt och som dessutom uppfyller marknadens förändrade krav.

Vi är väl förberedda till att bygga storskaliga anläggningar. Den Basic Design vi nyligen investerat i är en mycket viktig grund till kommande anläggningsprojekt och vi samarbetar med flera externa aktörer för att optimera roller och ansvar för produktion, installation och driftsättning där Enviro fokuserar på huvudprocessen.

Efterfrågan på vårt material ökar redan snabbt och därav kommer prioriteringen av marknader och partners för anläggningsprojekten delvis styras av hur vi bäst möter efterfrågan strategiskt. Det innebär också att vi fortsatt kommer styra kapaciteten i den befintliga anläggningen i Åsensbruk för att möta efterfrågan från segment, marknader och kunder där vi kan bygga relationer för våra kommande anläggningar. I takt med ökad efterfrågan avvägs kompletterande investeringar och anställningar i Åsensbruk.

Vi välkomnar er att teckna units och bli en del av Enviro, där vi tillsammans går in i en ny fas med denna emission som skapar förutsättningar att proaktivt uppföra anläggningar där vi själva tar del av den lönsamma tillväxten i marknaden.

Thomas Sörensson
VD för Scandinavian Enviro Systems