Emission: Pharmacolog i Uppsala

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Medicinteknik
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 23,6 MSEK
 • Subscription price
 • 6 SEK
 • Subscription period
 • 31 maj - 14 jun 2018
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 80 %
PRICE PER
SHARE
6 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
23,6 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: Pharmacolog i Uppsala

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Medicinteknik
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 23,6 MSEK
 • Subscription price
 • 6 SEK
 • Subscription period
 • 31 maj - 14 jun 2018
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 80 %
PRICE PER
SHARE
6 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
23,6 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett medtechbolag som förbättrar och effektiviserar användningen av läkemedel

Pharmacolog i Uppsala AB (Publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) är ett medicinteknikbolag som utvecklar system och lösningar vilka syftar till att optimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med intravenösa läkemedel. Inom ett stort antal behandlingsområden såsom onkologi, infektionssjukdomar och intensivvård administreras läkemedel intravenöst genom infusion eller injektion. Pharmacologs affärsidé är att tillhandhålla produkter som optimerar medicinering med intravenösa läkemedel, vilket skall bidra till en ökad patientsäkerhet och minskade kostnader för vården. Vidare kan produkter från Pharmacolog även användas för att upptäcka och förhindra stölder och förfalskningar av läkemedel, vilket är ett allvarligt och svårhanterligt problem i många delar av världen.

Säkerheten inom vård av allvarliga sjukdomar genom intravenösa läkemedel är ett relativt eftersatt område, t.ex. vid behandling av cancer med cellgifter, varför Pharmacolog räknar med ett stadigt ökande intresse för deras produkt DrugLog®, så snart den initiala marknadsfasen avslutas. DrugLog® är en produkt som genom ljusabsorptionsspektroskopi snabbt verifierar kon­centration och identitet i injicerade läkemedel. Genom att jämföra med ordinerad koncentration går det med hjälp av DrugLog® att snabbt säkerställa att läkemedlet innehåller rätt dos och korrekt substans. ReVal™, Pharmacologs andra produkt, är ett system som underlättar för vårdpersonal inom pediatrisk vård att iordningställa läkemedel, och erbjuder lämpliga metoder för att kvalitetssäkra det iordningställda läkemedlet innan det ges till patient. Systemet ger en förbättrad arbetsprocess och underlättar för vårdpersonal vid komplicerade och kritiska läkemedelsberedningar.

 • Unik produkt & intressanta projekt i pipen

 • Kommersialiseringen är redan inledd

 • Stor marknadspotential

Pharmacologs primärmarknad, beredningskontroll av in­travenösa läkemedel vid vårdavdelningar och sjukhusapotek, be­finner sig i ett tidigt skede, men med ett uttalat behov och tydliga tecken på högre efterfrågan. Flera länder, däribland Sverige, har initierat nationella program för att förbättra läkemedelshantering generellt och mer specifikt inom barnsjukvård. När det gäller beredningskontroll av cellgifter har utvecklingen nått längst i Frankrike där det redan etablerats en aktiv, konkurrensutsatt marknad med en utstakad prisbild och en förståelse för nyttan av kon­troll av intravenösa läkemedel innan det ges till patient.

Pharmacolog adresserar en marknad i miljardstorlek

Bolagets distributör, Pharmed SAM, har gjort en analys av den franska marknaden och kommit fram till att det, för Pharmacolog, finns ca 200 intressanta sjukhus och beredningscentra för cellgifter i Frankrike, varav cirka 50 i dagsläget har imple­menterat en lösning för säkerhetskontroll av substans och koncentration till ett värde av 500-600 kSEK per system. Bolagets uppskattning är således att den totala franska marknaden uppgår till ungefär 110 MSEK plus årlig ser­vice samt förbrukningsvaror omfattande uppskattningsvis 20 procent av installerat värde.

Då den franska marknaden enligt Bolagets beräkningar utgör runt 17 procent av den västeuropeiska marknaden, vilket i sin tur uppskattas till 25 procent av den globala marknaden, skapar detta en aggregerad marknad om 650 MSEK i Västeuropa, och runt 2 600 MSEK globalt.

Bolaget bedömer vidare att mark­naden för beredningskontroll av läkemedel iordningställda vid vårdavdelningar är 2-3 gånger större än så.

Det potentiella värdet gällande marknadsstorleken för kontroll av antibioti­kakoncentrationen i blod är i dag­släget svårbedömt, men sepsis, ett allvarligt sjukdomstill­stånd där snabb och korrekt behandling med antibiotika är avgörande för tillfrisknande, räknas i USA aggregerat som det mest kostsamma tillståndet att behandla med en kostnad år 2011 om drygt 20 000 MUSD, samtidigt ses en årlig ökning uppgående till ca 12 procent.

Enligt World Sepsis Days Fact Sheet från 2015 så har antalet fall av sep­sis ökat nästan trefaldigt det senaste decenniet, vilket be­tyder att antalet fall ökar snabbare än andra allvarliga häl­sotillstånd som kräver sjukhusinläggning, såsom strokes och hjärtinfarkter.

Mellan år 2000 och 2008 så ökade antalet fall av sepsis i USA från 621 000 till 1 141 000, och globalt beräknas runt 30 miljoner människor drabbas årligen.

Dessa måste snabbt undergå en antibiotikakur och dos­bestämningen vilket i dagsläget, enligt Bolaget, är mycket osäkert och utan snabba möjligheter till korrekt dosering. Därtill utgör sepsis enbart en liten del av all antibiotikaan­vändning där kontroll av antibiotikakoncentrationen i blo­det är nödvändig. Svårigheten att bedöma lämplig mängd antibiotika är ett stort globalt problem eftersom felaktig behandling kan medföra uppkomsten av antibiotikaresis­tenta bakterier.

Pharmacologs mål är att bli förstahandsvalet för kvalitetssäkrad och individanpassad medicinering med in­travenösa läkemedel. Bolaget befinner sig i den inledande kommersialiseringsfasen och avser att under de närmaste åren etablera sina produkter i Västeuropa och USA, samt vissa andra utvalda marknader.

Målet är att Pharmacolog skall vara etablerad på ledande marknader i Europa samt att lansering i USA skall påbörjas under 2018 med fokus mot användning inom Drug Diversion.

Emissionslikviden avses användas till följande:

 1. Lansera DrugLog® i USA med fokus mot Drug Diversion.
 2. Snabba på lanseringen och marknadsintroduktionen av Bolagets nya ReValTM-system.
 3. Tillsammans med strategiska partners integrera DrugLog® i befintliga och framtida mjukvarumiljöer som hanterar cellgifter.
 4. Etablera nya forskningssamarbeten.

Det råder stort fokus internationellt på att förbättra och effektivisera använd­ningen av läkemedel. Trots en hög nivå av innovationer inom läkemedelsin­dustrin är många av de protokoll och instruktioner som vägleder vårdper­sonal vid bestämning av korrekt koncentration för en specifik medicinering baserade på gamla, föråldrade metoder. Sjukvården saknar också i stor ut­sträckning verktyg och system för att garantera en effektiv och korrekt läke­medelshantering. Säkerställa att medicineringen får avsedd effekt samt att in­föra metoder och lösningar som ser till att patienten får korrekt medicinering är därför ett högprioriterat område i dagens sjukvård.

Pharmacologs vision är att varje svårt sjuk patient får en individuellt optim­erad medicinering som anpassas över tiden beroende på patientens tillstånd och respons. Det handlar om att minimera onödigt lidande och maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska. Vi har produkter, kompe­tens och pågående utvecklingsprojekt som adresserar dessa viktiga områden och är nu redo för att öka tempot när det gäller kommersiell expansion samt produktutveckling.

2017 var ett genombrottsår för Bolaget. Vi har börjat generera intäkter och ser en ökad efterfrågan på vår första produkt DrugLog®. På EAHP i mars 2018 introducerade vi vår nästa produkt, ReVal™. ReVal™ är ett systems vä­gleder vårdpersonal på pediatriska vårdavdelningar när de bereder läkemedel och talar om vilken kontrollmetod som skall användas och där DrugLog® utgör en av tre olika kontrollmetoder. ReVal™ är ett helt unikt koncept som ger helt nya möjligheter till en effektiv och säker hantering av barnläkemedel.

Vi har ingått ett avtal med B. Braun om distribution av DrugLog® i Span­ien och en intention om att integrera DrugLog® närmare in B. Brauns egna lösningar för säker och effektiv hantering av cellgifter. En anledning till att vi valt att arbeta med B. Braun Spanien i detta första skede är att de är den legala enheten inom B. Braun koncernen med ansvar för att ta fram nya in­novationer inom området infusionsterapi. Det är också värt att nämna att B. Braun Spanien ingår i en global koncern med över 60 000 anställda och som omsätter över 6,5 miljarder EUR. Följaktligen har vi en ambition att bredda samarbetet till att även omfatta ytterligare marknader och applikationsom­råden.

Vi har också under det senaste året börja utvärdera affärsområdet Drug Diver­sion lite mer ingående i och med att vi genomförs två kliniska utvärderingar två av NewYork-Presbyterians sjukhus på Manhattan. Utvärderingen gick my­cket bra och visar tydligt att DrugLog® mycket väl att kan kontrollera att nar­kotiska preparat returnerade från avslutade operationer inte har spätts eller bytts ut. Därför kommer vi att inleda kommersiella aktiviteter i USA redan i år.

Genom den kliniska användningen och de omfattande tester och utvärder­ingar som genomförts med DrugLog® har vi mer än väl bevisat vår teknologis noggrannhet och flexibilitet. Samtidigt är det alltid en utmaning att skapa ef­terfrågan för innovativa lösningar som bryter ny mark inom sjukvården. Trots att behovet är påtagligt så tar det tid att få en pressad sjukvård att ändra befintliga rutiner och processer. Genom att utöka erbjudandet till att också innefatta integrerade stödfunktioner för de arbetsprocesser som rör läkeme­delshantering ökar möjligheterna att införa nya lösningar i vårdkedjan. Vi har under året bedrivit ett målmedvetet arbete att påbörja sådana projekt, att integrera vår DrugLog®-teknologi i ett större sammanhang. Både vår lansering av ReVal™ samt samarbetet med B. Braun är ett resultat av detta arbete och något som leder till en bredare exponering av vår teknologi.

Pharmacologs mål är att bli marknadsledande inom verktyg för att säkerställa medicineringseffektivitet i individualiserad vård och syftet med denna nyemission är ge oss möjlighet att växla upp och öka farten mot att uppnå just detta. Det är framförallt inom tre områden jag ser att en uppsnabbad verksamhet har stor potential skapa värde för våra aktieägare både på i det kortare perspektivet och på lång sikt:

 • Lansering av DrugLog® i USA med fokus mot Drug Diversion
 • Snabba upp lansering och marknadsintroduktion av Bolagets nya ReVal™ system
 • Tillsammans med strategiska partners integrera DrugLog® i befintliga och framtida mjukvarumiljöer som hanterar cellgifter.
 • Etablera nya forskningssamarbeten

Att vara med och leda ett kvalificerat team där alla arbetar mot ett gemensamt mål, att förbättra sjukvården genom att tillhandahålla lösningar och produkter som säkerställer att en medicinering är korrekt och ger avsedd effekt, känns som ett stort privilegium och är mycket stimulerande. Målet är i slutändan att fler patienter med svåra sjukdomar skall bli botade vilket är något vi alla i Pharmacolog känner otroligt starkt engagemang för.

Med dessa ord vill vi varmt välkomna såväl existerande som nya aktieägare att följa oss när vi växlar upp ytterligare mot nya mål.

-Mats Högberg, VD på Pharmacolog