Emission: Metacon

 • Share price
 • 0.56
 • Industry
 • Energi
 • List
 • Nordic MTF
 • Issue volume
 • 35,2 MSEK
 • Subscription price
 • 0,82 SEK
 • Subscription period
 • 24 apr - 13 maj 2019
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 80 %
PRICE PER
SHARE
0,82 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
119,3 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: Metacon

 • Share price
 • 0.56
 • Industry
 • Energi
 • List
 • Nordic MTF
 • Issue volume
 • 35,2 MSEK
 • Subscription price
 • 0,82 SEK
 • Subscription period
 • 24 apr - 13 maj 2019
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 80 %
PRICE PER
SHARE
0,82 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
119,3 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett bolag med unik vätgasteknologi på exponentiellt växande marknad

MetaCon AB (publ) (“Metacon” eller “Bolaget”) är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och Grekland. Metacon har en unik teknologi med fokus på vätgas, där biogas görs om till vätgas. Bolaget kapitaliserar på den växande vätgasmarknaden genom fyra affärsområden där affärsområdena mindre kraftvärmsystem och vätgastankssytem med dotterbolaget Helbio SA utgör den primära verksamheten. Metacons system har utvecklats för att gynna både samhälle, miljö och kund.

Efterfrågan på vätgas estimeras växa starkt som en effekt av politiska beslut att minska fossila bränslen samt ökad medvetenhet och därigenom användning av vätgas. Råmaterialet som används i en vätgasgenerator är vatten vilket medför att produktionsprocessen både är miljövänlig och skalbar.

Metacon bedriver testinstallationer internationellt med globala storföretag. Bolaget har tillsammans med General Electric och Daimler installerat en anläggning i England inom ramen för ett EU projekt, vilket bevisar Metacons teknikhöjd och relevans på marknaden.

Metacon genomför nu en företrädesemission om ca 35 MSEK före emissionskostnader, vilken är garanterad till 80 procent. Emissionslikviden avses användas till att bl a öka produktionskapaciteten i Helbio samt intensifiera marknadsaktiviteter i Europa och Asien, primärt i Japan där Bolaget ser ett ökat intresse vilket memorandumet för Futamura Chemical Co., Ltd. bevisar.

 1. Metacon är en bra investering för den som vill exponeras mot vätgasmarknaden, vilket är en etablerad marknad i stark tillväxt.
 2. Metacon har en god teknikhöjd och därmed kan teknikrisken anses vara absorberad. Våra lösningar är unika och effektiva och löser ett viktigt samhällsproblem när det kommer till miljöutsläpp. Metacon ser en ökad medvetenhet kring miljöfrågor och det är någonting som politiker runt om i världen idag faktiskt prioriterar att lösa, vilket förväntas driva utveckling och tillväxt.
 3. Metacon kan effektivt kapitalisera på den växande marknadstrenden som nu råder genom en lösning som är skalbar. Vår lösning kan producera vätgas lokalt samt enkelt och effektivt integreras i befintlig

Metacon har under 2018 erhållit ett flertal internationella ordrar samt ingått samarbete med General Electric och Daimler (Mercedes) med resultatet att ha installerat en anläggning i England. Ledande biltillverkare genomför nu stora satsningar på vätgasdrivna personbilar, budbilar, bussar, lastbilar och truckar. Den ökade aktiviteten bland fordonstillverkare drivs primärt av politiska beslut med nollutsläpp som mål i kombinationer med hög energieffektivitet.

Metacons dotterbolag Helbio SA, dotterbolag till Metacon, har också sett ökad aktivitet under 2018 med en kommersiell order från Prudensco Ltd i Indien om två kraftvärmeenheter. Under 2019 valde Prudensco att ytterligare lägga en order, vilket bevisar Metacons starka kunderbjudande.

Fördelen med vätgas är att den kan tillverkas lokalt under kostnadseffektiva förhållande och ge möjlighet till att trafikoperatörer och länder att bli mindre beroende av oljeimport. I flera länder sker ett skifte både bland myndigheter och inom industrin att genomföra konkreta åtgärder för renare transporter och energiproduktion.

I Metacons reformer sker omvandlingen från bränsle till vätgas vid betydligt lägre temperaturer än vid förbränning i konventionella reformrar med öppen låga, och helt utan lufttillförsel. Det bildas därför mycket små mängder giftiga avgaser, kväveoxider eller andra förbränningsrester. Dessutom är reformernas fysiska storlek väsentligt mindre än en konventionell reformer med samma kapacitet, som måste byggas på driftsplatsen. Metacons lösning kan därför levereras färdig i en container och enkelt installeras på plats. Detta medför kostnadsfördelar och tidsbesparingar samtidigt som det skapar goda förutsättningar för lönsam och decentraliserad vätgasproduktion. Metacon bedömer att Bolagets kompakta system för vätgasproduktion från biogas har stor potential att spela en betydande del i uppbyggnaden av vätgasinfrastrukturer som nu planeras.

Emissionslikviden skall användas till följande:

 • Ytterligare investeringar i Helbio för ökad produktions- och marknadsföringskapacitet: 15 MSEK
 • Investeringar i viss ökning av organisationer i Metacon, samt marknadsföring i Europa och Asien: 5 MSEK
 • Rörelsekapital, tom utgången 2020: 6 MSEK
 • Investeringar i marknadsaktiviteter genom det japanska dotterbolaget: 3 MSEK
 • Emissionskostnader: 2 MSEK
 • Medverkan i uppförandet av en eller flera tankstationer för vätgas och 5 kW kraftvärmeenheter Prometheus, i referenssystem: 2 MSEK

2018 var på många sätt ett genombrottsår för Metacon. Vårt bolag röner idag ett stort intresse från kunder, etablerade industriaktörer, energimyndigheter och inte minst från alla nya aktieägare. Jag tror att denna uppmärksamhet beror på en kombination av vår unika teknologi och en globalt framväxande insikt om vätgasens roll som en effektivt energikälla och som en viktig faktor för att kunna nå klimatmålen enligt Parisavtalet.

Arbetet har, som kommunicerats, lett till ett antal betydelsefulla affärshändelser. Vi har också arbetat målmedvetet med omställningen av vårt dotterbolag Helbio, från ett utvecklingsbolag till ett företag med förmåga att leverera unika vätgasreformers i en mer kommersiell skala och för olika användningsområden. Ett viktigt steg i denna riktning är en stundande inflyttning i nya ändamålsenliga industrilokaler i Patras. Vi har även stärkt up den kommersiella sidan av Helbio och Metacon KK Japan för att effektivt kunna driva på kommersialiseringsprocessen.

Förutom de affärer som kommunicerats vill vi gärna dela med oss av några iakttagelser ”från fältet”. I flera länder gör nu myndigheter och industrin gemensam sak för att genomföra konkreta åtgärder för renare transporter och energiproduktion. I dessa länder menar man allvar, och vätgasen spelar härvid en central roll. Vi bedriver för närvarande långt gångna sonderingar med aktörer i bla Japan och Korea, och hyser goda förhoppningar om att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att medverka konkret i omställningarna på dessa marknader. 

Vi har ökat vår synlighet genom Helbio’s deltagande på Hannover Messe i början av April 2019 samt vårt dotterbolag i Japan Metacon KK som medverkade i FC Expo Tokyo, i slutet av februari 2019. Vi uppfattade intresset för våra produkter som stort och det resulterade i en mängd nya potentiella affärskontakter. 

Metacon är fortfarande ett litet företag med begränsade resurser. Vår strategi är därför att bidra med vår lilla, men synnerligen betydelsefulla, pusselbit i de stora skeenden som nu inletts runt om i världen, i riktning mot vätgassamhället.

Jag är övertygad om att vårt hängivna utvecklingsarbete kommer ge resultat. Emissionen säkerställer att vi snabbare kan verkställa vår plan och därmed möta efterfrågan på en snabbt växande vätgasmarknad. Vi erbjuder en unik teknik för lokal framställning av vätgas med en fantastisk skalbarhet!

Carl Christopher Tornblom, VD för MetaCon AB