Emission: GOGO Lead Tech

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Tech
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 22,4 MSEK
 • Subscription price
 • 1,8 SEK
 • Subscription period
 • 23 april - 7 maj
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 100 %
PRICE PER
SHARE
1,8 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
7,5 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: GOGO Lead Tech

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Tech
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • 22,4 MSEK
 • Subscription price
 • 1,8 SEK
 • Subscription period
 • 23 april - 7 maj
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 100 %
PRICE PER
SHARE
1,8 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
7,5 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett förvärvsdrivet Tech-bolag

GOGO Lead Tech AB är ett svenskt strategiskt operationellt investeringsbolag inom s.k. lead generation, där affärsmodellen bygger på att slussa leads, d.v.s. potentiella kunder, till bolagets kunder. Branscherna som bearbetas är bl.a. e-handel, iGaming samt Web Hosting, och utöver att GOGO Lead Tech redan idag uppvisar en hög organisk tillväxt, avser bolaget att växa genom förvärv. Under år 2020 genomfördes tre förvärv vilket bidrog till en total tillväxtökning om 677 % för helåret och genom den nu pågående företrädesemissionen stärker bolaget sin kassa och balansräkning ytterligare, vilket bland annat öppnar dörrarna till att genomföra fler förvärv.

Genom att inkludera nya dotterbolag i koncernen kan fortsatta intäkts- och kostnadssynergier uppstå, där t.ex. förutsättningarna för en högre och mer lönsam tillväxt i målbolagen kan möjliggöras. Som noterat bolag har GOGO Lead Tech dessutom möjligheten att identifiera förvärvsobjekt till låga värderingsmultiplar, vartefter de förvärvade bolagen får samma värdering som det förvärvande bolaget, d.v.s. GOGO Lead Tech, efter att de konsoliderats i koncernen. Det resulterar i ett multipelarbitrage, vilket enkelt beskrivet kan förklaras som att målbolaget ”per automatik” blir mer värda genom att köpas upp och ägas av GOGO Lead Tech som är börsnoterade. Detta, i kombination med att vidareutveckla de operativa förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet i dotterbolagen, gör att GOGO Lead Tech kan skapa bra värde till sina aktieägare.

”GOGO Lead Tech har påbörjat sin expansionsresa och med en snart påfylld kassa räknar Analyst Group med att nästa potentiella förvärv kan vara nära, vilket i sig kan utgöra en stark trigger i kursen. 2020 var det första helåret som noterat bolag och om det då handlade om att lägga grunden för den koncern som GOGO Lead Tech är idag, är fokuset för 2021 och framåt helt klart tillväxt – både organiskt och genom förvärv. Aktien har gått starkt senaste veckorna och med företrädesemissionens villkor som motsvarar en Pre-Money värdering på bolaget om 7,5 MSEK (1,8 kr/aktie), och utifrån aktuellt Market Cap före emissionens genomförande om ca 35 MSEK (8,5 kr/aktie) i skrivande stund, är läget minst sagt attraktivt för att teckna. Under kommande kvartal räknar vi med att GOGO Lead Tech kan fortsätta leverera stark tillväxt och med flera tänkbara triggers i sikte, samt den premie som marknaden för tillfället har tilldelat förvärvsfokuserade bolag, ser vi positivt på GOGO Lead Tech och dess akties utveckling framgent”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Vi är ett förvärvsintensivt bolag där ett av våra mål under de kommande åren är att både växa och diversifiera koncernen, samt skapa synergier mellan dotterbolagen och stordriftsfördelar. Genom den nu fullt säkerställda och pågående företrädesemissionen stärker vi vår balansräkning vilket bidrar till att möjliggöra ytterligare värdeskapande förvärv.
 2. Rådande marknadstrend är minst sagt gynnsam för oss. Samhället blir alltmer digitalt och internetanvändandet ökar hela tiden, vilket bland annat drivs av ökat mobilanvändande och internettillgänglighet. Att synas på rätt plats, i rätt kanaler, i den digitala världen har aldrig varit så viktigt – här fyller GOGO Lead Tech en viktig funktion för våra kunder.
 3. GOGO Lead Tech består av ett mycket kompetent team med erfarenhet av att både skala upp befintlig verksamhet såväl som att integrera nya affärsområden genom tillkommande förvärv. Som bolag har vi redan idag relevanta produkter och genom att verka inom ett ekosystem som konstant vidgas ser vi också att nya möjligheter uppstår.

I takt med att den digitala tekniken utvecklas tar internetanvändandet allt större plats hos konsumenterna. Detta drivs bl.a. av snabbare bredband, ökat mobilanvändande och ökad internettillgänglighet och inte minst under år 2020 då Covid-19 påverkat hur människor fått anpassa sig till en mer digital värld.

Med detta sagt kan man dra slutsatsen att vikten av att synas på internet blir allt viktigare och att sökmotoroptimering på exempelvis Google eller andra sökmotorer blir allt vanligare och viktigare hos företag. Andelen personer som använder Google eller sociala medier som en genväg till en webbplats ökar och GOGO Lead Tech bedömer detta som positivt då det visar att vikten av att synas i Google blir allt viktigare för att skapa nya kundförhållanden. Sett till marknaden för e-handel växte denna under år 2020 med hela 35 miljarder kronor, motsvarande 40 % i helårstillväxt; från 87 miljarder kronor år 2019 till 122 miljarder kronor år 2020. Prognosen för 2021 är en tillväxttakt om 7 % för helåret, vilket innebär en total e-handelsförsäljning om 130 miljarder kronor.

Facebook och Instagram är de marknadsföringskanaler som oftast leder till att svenska konsumenter testar en ny produkt. Ökningen av köp genom e-handel skapar stora möjligheter bland e-handelsaktörerna samtidigt som det sätter stor press på dem. För allt fler aktörer blir det viktigare att synas på rätt ställen och i rätt forum för att attrahera kunderna till sin webbplats. Med tanke på GOGO Lead Techs erbjudande och tjänster inom internetbaserad marknadsföring, är dessa trender minst sagt positiva för bolaget.

Sedan GOGO Lead Techs notering december 2019 har vi lyckats med vår strategi om att växa genom förvärv. Nu är det dags att ta nästa steg med kapital i ryggen med målet att bli en ledande lead generator med lönsam verksamhet.

GOGO Lead Tech står inför en spännande resa och tar nu nästa steg framåt i och med stundande företrädesemission. Emissionen görs mot bakgrund att accelerera ytterligare och ta nästa steg i utvecklingen, dels genom expansion och tillväxtökning i våra befintliga tillgångar samt möjliggöra till fler nya förvärv.

GOGO Lead Tech har varit noterade sedan december 2019 och har en tydlig förvärvsstrategi, att förvärva bolag och tillgångar inom lead generering och digitala produkter. Under 2020 har bolaget genomfört tre förvärv och breddat sin portfölj av tillgångar och bolag. Vi driver idag trafik från hela världen har gått ifrån att enbart verka inom iGaming-sektorn till att idag även driva trafik inom Web Hosting och sociala medier. Genom dessa förvärv har vi diversifierat bolagets tillgångsportfölj och har på så sätt skapat exponering mot fler vertikaler inom lead generering. Detta ser vi som en utveckling i rätt riktning då mer volym konstant skiftar till det digitala. Genom att verka i rätt miljö i relevanta vertikaler ger vi GOGO Lead Tech de bästa förutsättningarna att växa.

Målet med stundande företrädesemission är att möjliggöra ett ännu mer agilt arbetssätt för hela koncernen samt att ytterligare tillväxtkapital i kassan skulle innebära en ökad möjlighet till att genomföra fler affärer i snabbare takt. Idag har Bolaget en mycket god grund att ta ytterligare avsatts ifrån, med en diversifierad produktportfölj tillsammans med en förvärvsagenda ser möjligheterna att skapa tillväxt i Bolaget som mycket goda. Vi ser nu fram emot att fortsätta accelerera vår affär och exekvera på vår kommunicerade strategi, att växa i alla led, dels organiskt och genom nya förvärv.

Min ambition som VD för GOGO Lead Tech är nu att ta Bolaget till nästa nivå och fortsätta på inslagen bana. Vi har kommit en bra bit sedan noteringen av bolaget för snart 1 ½ års sedan och består idag av ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som konstant vidgas med nya möjligheter.

Med detta sagt vill jag passa på att hälsa befintliga – och nya investerare välkomna på vår spännande resa!

Christian Kronegård
VD GOGO Lead Tech AB (publ)