ZetaDisplay


Tecknar globalt digital signage-avtal med världens största möbelföretag

Efter intensiva år med förvärv och effektivitetsförbättringar har ZetaDisplay etablerat en god position för fortsatt tillväxt. Konkurrenskraftiga produkter, god skalbarhet i affärsmodellen och högre återkommande intäkter i form av ökad kontraktbaserad licensförsäljning gör att framtiden ser ljus ut för ZetaDisplay. I ett Base scenario prognostiseras ZetaDisplay nå en omsättning om 432 MSEK 2019, med ett EBIT-resultat om 39,5 MSEK, motsvarande en marginal om 9,2 %. Baserat på gjort multipelvärdering, motiveras ett värde per aktie om 25,8 kr i ett Base scenario.


  • Tecknat avtal med världens största möbelföretag

ZetaDisplay har tecknat ett globalt Digital Signage-ramavtal med Ingka Group, världens största möbelföretag. Avtalet omfattar IKEA varuhus och kontor som drivs av Ingka Group. Kontraktet har en giltighetstid på fem år och inleds den 1 juli 2019. Något ordervärde framgår inte ännu, men avtalet omfattar uppgradering av befintliga Digital Signage installationer vid 80 IKEA varuhus. Värdet kan antas vara av betydande karaktär, samtidigt som ordern i sig för ZetaDisplay innebär ett starkt signalvärde mot marknaden.

  • Förbättrade bruttomarginaler förväntas fortsätta framgent

Under Q1-19 ökade ZetaDisplay omsättningen till ca 96 MSEK (65), vilket motsvarar en tillväxt om cirka 47 %. Bruttomarginalerna förbättrades också under året, vilket i huvudsak förklaras av en starkare tillväxt inom mjukvaror och kontraktbaserade segment och en marginell inbromsning i segmentet hårdvaror, som historiskt sett innefattat högre kostnader. För helåret 2019 estimeras tillväxten inom kontraktbaserade segment  att fortsätta vilket hade motiverat en bruttomarginal om 50,4 %, en klar förbättring från 2018 då bruttomarginalen uppgick till 45,7 %.

  • Marknaden för Digital Signage fortsätter att växa

Nypublicerad barometerdata från 2019 visar att efterfrågan på och kostnadsallokering för Digital Signage-produkter ökar. Med anledning av detta förväntas marknaden att växa med 16,2% CAGR fram till 2024. Orsaken till den förväntade tillväxten är den generella nedgången inom retail, som ställer krav på att företag måste öka sin försäljning per kvadratmeter i syfte att bevara kostnadseffektivitet. Digital Signage-produkter blir därigenom ett bra alternativ för att kunna kommunicera effektivt i butik och marknadsföra andra företagssegment och därigenom höja brand value.

  • Värderingen anses ännu vara attraktiv

EV/S för 2018 uppgår till 1,4x, vilket kan jämföras med snittet bland peers om 3,8x, Bolaget handlas dessutom till EV/EBIT 18,6x, jämfört med snittet på 22,2x. En relativvärdering på 2019 års prognos visar på ett potentiellt nuvärde om 26,4 SEK per aktie i ett Base scenario, samtidigt som Bolaget guidar för marginalexpansion framgent.

7

Value drives

7

Historical profitability

3

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.