Wise Group


Wise Group är ett konsultbolag som erbjuder konsulttjänster inom HR, Ledarskapsutveckling samt Rekrytering och har nyligen positionerat sig mot Digital HR. Detta segment väntas bidra till ökad tillväxt samt förbättrad marginal. Bolaget estimeras dela ut 3,3 SEK 2018E, motsvarande en direktavkastning om 6,1 %. En DCF-värdering indikerar ett potentiellt pris om 72 SEK i Base scenario.


Wise Group AB (”Wise Group” eller ”Bolaget”) äger, startar och utvecklar specialistbolag inom konsultbranschen. Bolaget specialiserar sig inom tre områden: Rekrytering & Konsultuthyrning, HR konsulting & Ledarutveckling samt Digitala HR-tjänster. Wise Group verkar i Sverige, Danmark och Finland där Sverige utgör 98 % av Bolagets intäkter.

Marknaden inom Digitala HR-tjänster förväntas växa starkt. I en undersökning genomförd av Deloitte identifieras en tydlig trend mot att HR-marknaden genomgår en förändring från analogt till digitalt. 56 % av företagen i undersökningen genomgår en omstrukturering av deras HR-avdelning för att anpassa den efter digitala och mobila verktyg. 72 % av de förfrågade företagen anser även att Digital HR är viktigt för deras utveckling. Klyftorna mellan individer och företag, relativt den teknik som finns idag, har även ökat, vilket gör att det är än viktigare för konsulter inom Digital HR att minska dessa skillnader.1 Som följd av den underliggande efterfrågan av Digital HR väntas Wise Group kunna växa inom detta segment framgent, där Wise Group växte med 33 % inom Digitala HR-tjänster 2017.

Med specialisering och kärnkompetens mot HR och rekrytering har  Wise Group en stark konkurrensfördel, relativt konsultbolag som erbjuder en bredare portfölj av tjänster. Positioneringen inom Digitala HR-tjänster ger Bolaget ytterligare en konkurrensfördel samt möjlighet att kapitalisera på framtida marknadstillväxt. Dessa tjänster väntas därav bidra till Bolagets genomsnittliga tillväxt om 8,7 % fram till 2020E. Segmentet estimeras även stärka Bolagets lönsamhet samtidigt som konsultverksamheter generellt har begränsade möjligheter till marginalförbättringar.

Återkommande intäkter från abonnemang och licensavgifter. En majoritet av Bolagets intäkter genereras av fast arvode och  timbasis. Wise Groups intäkter härrör även från licensavgifter, abonnemangstjänster och antal deltagare på till exempel utbildningar och seminarier. Detta medför att Bolaget inte är lika känsligt mot att konstant behöva debitera konsulttimmar samtidigt som det bidrar till återkommande intäkter.

Direktavkastning om 6,1 % på 2018E. Wise Groups utdelnings-policy innebär att deras målsättning är att dela ut 2/3 av vinsten. 2018E estimeras vinsten uppgå till 36,9 MSEK och givet att de delar ut 2/3 av vinsten, innebär det en utdelning om 3,3 kr/aktie. Detta innebär en utdelningstillväxt om 10 % från dagens nivå om 3,0 SEK/aktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 6,1 % på dagens pris. Fritt kassaflöde 2018 estimeras uppgå till 49 MSEK, vilket ger Wise Group utrymme att höja utdelningen. Bolaget väntas förbättra deras marginaler ytterligare i framtiden, vilket skulle kunna leda till högre utdelning framgent.

Potentiell löneglidning kan potentiellt pressa bolagets marginaler. Idag utgör personalkostnader 70 % av Bolagets kostnader. Detta innebär att Bolaget är känsligt mot lönehöjningar, vilket i sin tur påverkar rörelsemarginalen. Detta i kombination med prispress från deras kunder medför marginalpress från två sidor, vilket kan påverka Bolagets lönsamhet negativt.

En DCF-värdering indikerar en uppsida om 34 % i Base scenario. Omsättningen förväntas växa med 9 % 2018E. Drivkraften bakom detta förväntas vara stark tillväxt inom digitala HR-tjänster där det, enligt Deloittes undersökning, finns en stor efterfrågan. 1 Rörelsemarginalen estimeras stärkas på 2018E jämfört med 2017, till följd av engångskostnader i form av avvecklings-kostnaderna från det danska segmentet 2017. Samtidigt har Digitala HR-tjänster bättre lönsamhet än övriga segment. Resterande två segment förväntas växa parallellt med att antalet anställda ökar. Dessa områden väntas inte förbättra lönsamheten. Wise Group estimeras växa med 5 % CAGR under prognosperioden fram till 2024E. Terminal value beräknas med en evighetstillväxt om 1,5 % och en EBIT-marginal om 6,7 % på 2024E. I värderingen har en WACC om 12,3 % använts med en kostnad för eget kapital om 12,7 %. 2  Detta indikerar ett potentiellt pris per aktie om 72 SEK.

Bull scenario indikerar potentiell uppsida om 54 %. I ett Bull scenario förväntas samtliga segment växa starkare än i Base scenario. Detta till följd av en effektiv allokering av de resurser som tidigare användes inom Danmark samt att efterfrågan för Digitala HR-tjänster är fortsatt högt. Detta resulterar i en indikerad uppsida om 54 % vilket ger ett potentiellt pris per aktie om 83 SEK.

Bear scenario indikerar potentiell nedsida om 24 %.  I ett Bear scenario estimeras tillväxten avta exponentiellt mot en evighetstillväxt om 0,5 %. Orsaken till detta väntas vara att Wise Group har svårt att kapitalisera på marknaden inom Digital HR samt att efterfrågan på Bolagets traditionella konsulttjänster minskar. Marginalerna väntas pressas till följd av löneglidning i kombination med att Digitala HR-segmentet ej växer som väntat. Detta resulterar i en potentiell nedsida om 24 % med ett motiverat pris om 41 SEK.