Umida


Omställningsarbetet kommer frigöra nya värden

Umida bedriver verksamhet inom dryckesbranschen och genomgår för närvarande en transformation i syfte att minska Bolagets kostnadsmassa. Bolaget kommer framgent att utgöras av dotterbolagen Brands For Fans och Umida Partners som primärt producerar, marknadsför och säljer alkoholhaltiga drycker. I ett Base scenario estimeras en successivt stigande omsättning till ca 83 MSEK år 2020. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 2,9 kr i ett Base scenario.

  • Rätt typ av trender på den svenska marknaden

Umida verkar primärt på den svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker, vilket står för ca 80 % av koncernens historiska försäljning. Den svenska butiksförsäljningen av alkohol omsatte under totalt 2018 ca 31 mdSEK, vilket innebär en CAGR om 3 % de senaste 10 åren. Den relativt låga tillväxten beror på att konsumtionen per capita har minskat i takt med att människor dricker mindre, men av högre dryckeskvalitet, något som gynnar Umida.

  • Omställningsarbetet ska göra Umida lönsamt

Umida genomför idag flera pågående projekt för att minska Bolagets kostnadsmassa, bl.a. att avveckla sin produktionsanläggning i Götene, vilket ledningen estimerar bespara ca 11 MSEK årligen. I augusti 2019 sålde Umida sin produktionsutrustning, vilket medförde en resultateffekt om 3,1 MSEK. Avvecklandet kommer dock inte påverka Bolagets varumärkesportfölj, innovationsförmåga eller tillväxtmål framgent. Bolaget har för avsikt att sälja sin fastighet under hösten 2019. Detta medför en högre organisatorisk flexibilitet för att bättre kunna fokusera på försäljning- och marknadsföringsinsatser samt sina nya exportmarknader.

  • Brands For Fans levererar produkter i världsklass

Det stora värdet i Umida kommande åren återfinns i dotterbolaget Brands For Fans som förväntas sluta fler licensaffärer med distributörer i andra länder, samtidigt som nya produktlanseringar med band och artister förväntas. Dotterbolaget har sedan tidigare arbetat med t.ex. Motörhead och In Flames, vilka båda utgör bra referensuppdrag för framtida nya samarbeten.

  • Viktigt att utmärka sig på marknaden

Umida verkar på en konkurrensutsatt marknad med många aktörer, vilka innefattar mindre lokala aktörer och större multinationella bolag. Det gör det exempelvis svårt att konkurrera mot större aktörer med större budgetar när det kommer till marknadsföring, varför mindre aktörer måste utarbeta en slagkraftig och nytänkande strategi att kunna differentiera sig på marknaden samt noga och strategiskt rikta in sig på specifika segment för att nå framgång. Det här är en av nyckelfaktorerna som kommer avgöra Umidas tillväxt framgent.

5

Value drives

3

Historical profitability

4

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.