Umida Q2-20


Avtalet med KISS medför ökad aktivitet

Som många andra företag så känner även Umida av effekterna från Covid-19, vilket satt sina spår i bl.a. försäljningen under första halvåret av 2020. Trots försäljningsmässiga utmaningar till följd av rådande marknadsläge, borde Umida med sin effektiviserade verksamhet kunna visa lönsamhet på rörelsenivå för helåret 2020. I ett Base scenario estimeras totala intäkter till ca 57,8 MSEK år 2020 och 71.2 MSEK år 2021, tillsammans med positiva rörelseresultat. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett potentiellt värde per aktie om 4,1 kr i ett Base scenario.

  • Fortsatt svagare omsättning till följd av Covid-19

Under andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 15,5 MSEK (18,9), vilket är en minskning om 19 % jämfört med samma period föregående år, vilken främst är hänförlig till minskad försäljning inom restaurang, sjukhus och skolor, där försäljningen inom storkökssortimentet minskade med 83 % samtidigt som exportförsäljningen minskade med 70 %, till följd av rådande pandemi. Bruttomarginal uppgick till ca 37 % (37) under Q2, vilket är hänförlig till högre försäljning inom Brands For Fans samt lägre storköksförsäljning, vilket är ett sortiment med generellt lägre marginal relativt Bolagets övriga produktportfölj.

  • Inleder samarbete med KISS

Umida meddelade den 13 augusti 2020 att Bolaget inleder samarbete med KISS som är ett av världens mest kända musikgrupper. Umida kommer lansera två rom-produkter tillsammans med KISS under hösten 2020, både i Sverige men även på Umidas internationella exportmarknader. Vi ser mycket positivt på avtalet och bedömer att samarbetet, vid rätta förutsättningar, kan bli större och viktigare på lång sikt än Umidas tidigare framgångsrika samarbete med Motörhead.

  • Räknar fortsatt med vinst på helåret

EBITDA var under perioden ca -4 MSEK, vilket är en ökning från ca -2,9 MSEK för jämförbar period 2019. Ökningen beror dels på extraordinära kostnader av engångskaraktär som hänförligt till transformeringsarbetet som genomförts under det senaste året, motsvarande ca 3,2 MSEK, samt 0,6 MSEK för ett omstruktureringsprogram. Vi tror att Umida fortsatt kommer att delvis påverkas negativt av Covid-19 rent omsättningsmässigt, men att det kan pareras med lägre kostnader, vilket sammantaget förväntas resultera i att Umida kan visa lönsamhet i rörelsen under 2020.

8

Value drives

4

Historical profitability

7

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.