Umida Q1-20


Minskad kostnadsmassa dämpar effekten av Covid-19

Som många andra företag så känner även Umida av effekterna från Covid-19, vilket satt sina spår i bl.a. försäljningen under inledningen av 2020. Trots försäljningsmässiga utmaningar till följd av rådande marknadsläge, borde Umida med sin effektiviserade verksamhet kunna visa lönsamhet på rörelsenivå för helåret 2020. I ett Base scenario estimeras omsättningen till ca 60 MSEK år 2020 och 72 MSEK år 2021, tillsammans med positiva rörelseresultat. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett potentiellt värde per aktie om 3,3 kr i ett Base scenario.

  • Något svagare start än väntat på året till följd av Covid-19

Under Q1-20 uppgick nettoomsättningen exkl. punktskatter till 10,7 MSEK (11,6), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca 7,7 % jämfört mot samma period föregående år, där coronakrisen är den förklarande faktorn. Storköksförsäljningen ökade dock med ca 6,7 % och uppgår nu till ca 33 % av netto-omsättningen. Covid-19 har påverkat Brands For Fans och exportförsäljningen, där Motörhead-portföljen minskade med ca 25 % jämfört med samma period föregående år. Gällande exportförsäljningen så kan detta komma att vara fortsatt utmanande även under kommande kvartal. Bruttomarginal uppgick till ca 26 % (37) under Q1, där minskningen primärt är hänförlig till högre storköksförsäljning, ett sortiment med generellt lägre marginal relativt bolagets övriga produktportfölj, samt att Umida genomförde ytterligare lagerförändringar inom ramen för den upprensning som gjordes under 2019. Även om året har börjat tufft för Umida så finns vissa ljusglimtar, t.ex. en stärkt balansräkning och fortsatt målbild om ökad lönsamhet.

  • Lösta lån resulterar i en stark balansräkning 

Genom försäljningen av fastigheten i Götene har Umida under kvartalet minskat sina långfristiga skulder med ca 11,5 MSEK, nu återstår endast ett mindre skuldebrev om ca 1 MSEK samt upplupen ränta, vilket ämnas betalas tillbaka under Q2-20. Vi har tidigare skrivit att en starkare balansräkning minskar den finansiella risken i Umida, vilket Q1-20 rapporten visar och något vi ser positivt på.

  • Räknar fortsatt med vinst på helåret

Nettovinsten var under perioden ca 0,6 MSEK, vilket är en klar förbättring från ca -5,8 MSEK för jämförbar period 2019, där fastighetsförsäljningen såklart bidragit starkt under Q1-20. Vi tror att Umida fortsatt kommer att påverkas negativt av Covid-19 rent omsättningsmässigt, men att det kan pareras med lägre kostnader, vilket sammantaget förväntas resultera i att Umida kan visa lönsamhet i rörelsen under 2020.

8

Value drives

4

Historical profitability

7

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.