TerraNet Q1-20


Har inlett spännande samarbete med tysk biljätte

TerraNet är ett svenskt bolag som för närvarande bedriver utvecklingsarbete för att anpassa Bolagets mjukvara utefter kunders olika produkter inom avancerat förarstöd och självkörande fordon. TerraNet adresserar en marknad av omfattande storlek och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras. Bolaget har idag pågående pilotprojekt med Volvo Cars och Volvo Trucks. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 9,7 MSEK år 2020. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 0,5 kr i ett Base scenario.

  • Samarbete med Daimler-Mercedes Benz

Under Q1-20 fortsatte Bolaget att utveckla det samarbetet som tidigare har ingåtts med VoxelFlow, där TerraNet under mars månad officiellt godkänts som leverantör av Daimler-Mercedes Benz och inlett ett samarbete kring vidareutveckling av Voxelflow, något Analyst Group ser med tillförsikt att följa framgent. Under perioden kommunicerade TerraNet att Bolaget tänker genomföra en nyemission om ca 40 MSEK, vilket är garanterad till 100 %, där delar av emissionslikviden är tilltänkt att användas för att utveckla Voxelflowteknologin. Detta kan vara en möjlighet för TerraNet att skapa en kundspecifierad lösning mot Daimler-Mercedes Benz, vilket ökar sannolikheten för framtida affär gentemot bolaget.

  • TerraNets bolagsstruktur skapar möjlighet till korsförsäljning

Under janari 2020 erhöll TerraNet en andra avropsorder order om 200 tSEK från en ”global amerikansk medie- och nöjeskoncern” för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet. Den andra avropsordern från mediakoncernen stärker ytterliggare sannolikheten att TerraNet ska få ta del av fler orders inom ramen för projektet som förväntas pågå i två år och uppskattas vara värt mellan 17-20 MSEK.

  • Unik marknadsposition kan leda till intressanta samarbetsavtal

I ett Base scenario förväntas TerraNet att kunna kapitalisera på sin unika marknadsposition och sluta strategiskt viktiga samarbetsavtal, vilket sammantaget ger ett motiverat pris per aktie om ca 0,5 kr.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

TerraNet verkar inom ett nischat affärsområde, där Bolagets produkterbjudande kräver en lång och komplex försäljningsprocess, vilket ökar risken. Den finansiella risken anses också vara hög då TerraNet fortfarande är ett utvecklingsbolag och inte är lönsamt. Styrelsen för TerraNet bedömde, i samband med företrädesemissionen under maj/juni 2020, att befintligt rörelsekapital räcker för att finansiera Bolagets verksamhet fram till september 2020.

5

Value drives

1

Historical profitability

9

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.