TCECUR Q4-18


Svenska dotterbolagen fortsätter att visa vägen

TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och genom förvärv. Med nuvarande dotterbolag och en organisk helårstillväxt om 10 %, prognostiseras TCECUR omsätta ca 210 MSEK 2019. Med tanke på att TC Connect Norge ska prioritera ökad lönsamhet snarare än tillväxt, och AWT och Mysec driver upp lönsamheten i Sverige, prognostiseras en EBITDA-marginal om 8 % för TCECUR 2019. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 10 ger det ett potentiellt värde om 35 kr per aktie i ett Base scenario. En viktig del för att få igenom en uppvärdering är att ägarstrukturen, där TPE fortfarande är enskilt största ägare (41 %), förändras och att mer långsiktiga ägare kommer in i TCECUR.


  • Marknaden för säkerhetslösningar växer

Den globala marknaden för säkerhetslösningar förväntas växa med ca 10 % årligen och nå ett värde om ca 370 mdUSD 2023. Globalt investerar aktörer i identifikation, verifikation, kontroll- och passersystem, övervakning och styrning av säkra kommunikationslösningar. TCECUR adresserar flera aktörer där kraven på säkerhet är hög, bl.a. inom off shore-industrin i Norge, globala finansinstitut, energianläggningar, stora produkt- och tjänsteföretag, samhällskritiska organisationer m.fl.

  • Norge ska prioritera lönsamhet snarare än volym

I samband med Q4-rapporten 2018 kommunicerade TCECUR att TC Connect Norge, med ny VD i spetsen, ska fokusera på att få upp lönsamheten snarare än att öka tillväxten. I gjorda estimat räknar vi med att omsättningen under 2019 minskar, men att rörelsemarginalen stiger, som en följd av strategiomställning.

  • AWT och Mysec visar vägen i Sverige

De två säkerhetsbolagen AWT och Mysec går fortsatt starkt och vinner allt fler orders. Under februari 2019 erhöll Mysec en affär med Sisab som förväntas genera 10 MSEK/år. Upphandlingen har dock blivit överklagad men Mysec och Sisab har tecknat ett tillsvidareavtal under tiden. Under Q4-18 vann AWT en order om 8 MSEK som förväntas levereras under Q1-19.

  • TCECUR ska förvärva fler företag framgent

TCECURs affärsmodell har likheter med aktörer som Lagercrantz, Indutrade och Addtech, där lönsamma företag med god tillväxt identifieras, förvärvas och integreras som fristående dotterbolag inom koncernen. Synergieffekter kan således uppstå, samtidigt som den decentraliserade organisationsstrukturen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt där dotterbolagen styrs under en egen ledningsgrupp.

7

Value drives

5

Historical profitability

5

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.