TCECUR Q3-20


Lönsamheten fortsätter stiga

Förvärvet av Automatic Alarm, en säkerställd emission om ca 25 MSEK och en orderbok om +38 MSEK inför Q4-20 i kombination med fortsatt ökade kund-förfrågningar – förutsättningarna ser minst sagt bra ut för en stark avslutning på 2020 för TCECUR. Med en EBIT-marginal som dessutom närmade sig 7 % under årets tredje kvartal, börjar TCECUR:s arbete för vinsttillväxt verkligen att löna sig. För 2020 estimerar vi en nettoomsättning om 187 MSEK, med ett EBITDA-resultat om ca 15 MSEK. Utifrån en målmultipel om EV/EBITDA 15, ser vi ett motiverat värde per aktie om 32 kr (28) på 2020 års prognos i ett Base scenario.

  • Rörelsemarginalen fortsätter att stiga

Under Q3-20 uppgick omsättningen till ca 39 MSEK (46), motsvarande en minskning om 15 % Y-Y, med ett EBIT-resultat om 2,6 MSEK (0,3). Den minskade försäljningen förklaras primärt, i linje med tidigare, av den ändrade affärsstrategin i Norge. Det starkaste i rapporten anser vi är EBIT-resultatet om 2,6 MSEK, motsvarande en marginal om nära 7 % och således i nära linje med Koncernens mål om 10 % över en konjunkturcykel. Mysec, AWT och TC Connect Norge levererar ett bra Q3, medan TC Connect Sverige känt av effekterna från pandemin. Förutsättningarna finns för en stark avslutning på året, där förvärvet av Automatic Alarm bidrar på både översta och nedre raden i räkenskaperna.

  • Automatic Alarm passar väl in i koncernen

Automatic Alarm har under de senaste fem åren uppvisat en lönsam tillväxt på över 13 % per år (CAGR). Analyst Group anser att företaget passar väl in i TCECUR-koncernen, där både intäkts- och kostnadssynergier kan uppstå, primärt mellan Automatic Alarm och Mysec då båda företagen verkar inom samma geografiska områden och adresserar en liknande kundgrupp i form av bl.a. kommuner och större bolag. Köpet av Automatic Alarm görs till 0,5x omsättningen och 5,1x EBITDA, vilket vi anser är rimliga förvärvsmultiplar.

  • Stärker kassan genom säkerställd emission

Under oktober genomför TCECUR en företrädesemission om 25,3 MSEK (exkl. övertilldelningsoption), vilken är fullt säkerställd via teckningsåtaganden och garantier. Delar av likviden ska bl.a. användas för betalningen av Automatic Alarm, samt möjliggöra fortsatt organisk- och förvärvsdriven tillväxt för TCECUR-koncernen.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

TC Connect Sverige har haft vissa utmaningar samtidigt som övriga dotterbolag presterar bra, och med Automatic Alarm som senaste tillskott känns förutsättningarna rätt för att TCECUR ska kunna avsluta året starkt. Net Debt/EBITDA har sjunkit ytterligare och uppgick till 1,8x LTM vid utgången av Q3-20. I samband med Q3-rapporten och förvärvet av Automatic Alarm, väljer vi att justera upp vårt värderingsintervall.

7

Value drives

6

Historical profitability

3

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.