TCECUR Q1-21


Fortsätter att växla upp

Under första kvartalet 2021 steg försäljningen med 30 %, rörelsemarginalen ökade med tre procentenheter och sett till Koncernens skuldsättning minskade denna med 10 %. Den finansiella positionen är fortsatt god och med en orderbok om 85 MSEK vid ingången av andra kvartalet har TCECUR fortsatt vind i seglet. För 2021 estimerar vi en nettoomsättning om 236 MSEK, med ett EBITDA-resultat om ca 21 MSEK. Utifrån en målmultipel om EV/EBITDA 16, ser vi ett fortsatt motiverat värde per aktie om 46 kr (46) på 2021 års prognos i ett Base scenario.

  • Första kvartalet levererade en stark försäljning

Under Q1-21 uppgick omsättningen till ca 58 MSEK (45), motsvarande en ökning om 30 % Y-Y, med ett EBITDA-resultat om 3,6 MSEK (1,5). TCECUR har därmed fått en bra start på året, vilket även går i linje med vår prognos. Jämfört med Q4-20 har även Koncernens totala rörelsekostnader minskat med 6 %, vilket således också bidragit positivt till det stärkta rörelseresultatet. På EBIT-nivå levererade TCECUR ett resultat om 0,7 MSEK (-0,8), motsvarande en EBIT-marginal om 1,1 %. Att dessutom orderboken nu uppgår till 85 MSEK (56) talar dels för en stark tillväxt under kommande kvartal, dels ser vi ökningen om 51 % mot jämförbar period som ett rejält styrketecken, särskilt med tanke på att senaste året präglats av Covid-19. Ser vi till andra noterade säkerhetsaktörer som t.ex. Securitas och Tempest Security, sticker verkligen TCECURs prestation under Q1-21 ut.

  • D/E-ratio understiger 0.2x

Under inledningen av året har Koncernens räntebärande skulder minskat med 10 %, från 50,6 MSEK vid utgången av december till 45,4 MSEK vid utgången av mars. Utifrån ett Market Cap om 230 MSEK motsvarar det en D/E-ratio om 0.2x. Vi ser även att detta gett en positiv effekt på Koncernens finansiella kostnader, vilka minskade till -0,8 MSEK (-1,9). Under kommande kvartal räknar vi med att dessa kan fortsätta minska, vilket bidrar till att stärka resultatet på sista raden.

  • Fler förvärv ligger i korten

Utifrån en redan stabil finansiell position, samt förslaget till årsstämman om bemyndigande för att besluta om nyemission av aktier till ett marknadsvärde om 75 MSEK, är det rimligt att anta att fler förvärv kan komma att ske under året. Historiskt har TCECUR varit framgångsrika i att både identifiera, såväl som integrera, nya dotterbolag i koncernen, så att dessa kan fortsätta växa i en allt högre takt och med stigande lönsamhet.

  • Vi behåller vårt värderingsintervall

TCECUR utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q1-rapporten har vi gjort vissa justeringar i våra prognoser som nu sträcker sig till slutet av år 2022. Vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Value drives

6

Historical profitability

3

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.