TCECUR Q1-20


Gör en bra start på året

Omställningen i Norge ser ut att lyckas samtidigt som de svenska dotterbolagen fortsätter gå starkt – TCECUR har fått en bra start på året. Sammanfattningsvis tycker vi att Q1-rapporten försäljnings- och resultatmässigt var i linje med våra förväntningar, där omsättningen planenligt till följd av omställningen i Norge minskade, och att TCECUR-koncernens rörelsemarginal steg. Att TCECUR som helhet kan öka och upprätthålla en uthållig lönsamheten är enligt oss en av de allra viktigaste faktorerna att bevaka på kort- till medellång sikt, där en stigande rörelsemarginal anses utgöra en stark värdedrivare i aktien under kommande kvartal. I dagsläget väljer vi att behålla vårt tidigare värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde om 25 kr per aktie på 2020 års prognos.

  • Fortsatt stigande marginaltrend

Under första kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till 45,0 MSEK (52,3), motsvarande en minskning om 14 % Q-Q, med ett EBITDA-resultat om 1,5 MSEK (0,7). Den minskade omsättningen förklaras av att TCECUR planenligt har fortsatt att anpassa den norska verksamheten till att fokusera på lönsammare affärer, snarare än affärer med stor volym. En stark punkt i Q1-rapporten är det förbättrade rörelseresultatet, där det även ska nämnas att kvartalet har belastats med 1,3 MSEK i engångskostnader som inte kunde tas under Q4-19. Justerat för dessa visar TCECUR ett EBITDA-resultat om 2,8 MSEK (0,7) och ett EBIT-resultat om 0,5 MSEK (-1,5). Vi har tidigare kommunicerat att vi anser att fokus bör vara vinsttillväxt, varför vi ser positivt på att TCECUR fortsätter att stärka sin marginal, vilket vi bedömer är en av de viktigaste värdedrivarna under 2020.

  • Omställningen i Norge ser ut att lyckas

Precis som TC Connect Sverige så upplever även TC Connect Norge en ökad efterfrågan av säkra kommunikationslösningar till följd av de förändringar som just nu sker i samhället. I Q1-rapporten går det att utläsa att omsättningen för Norge-segmentet uppgick till ca 14,2 MSEK (22,7), vilket var i linje med våra estimat. Vi anser att Norge-verksamheten går från klarhet till klarhet, där vi räknar med att dotterbolaget kommer kunna bidra med en fortsatt bra rörelsemarginal under året. I linje med vad TCECUR skriver i sin rapport, så ser även vi att omställningen till ett mindre och mer fokuserat bolag med bättre lönsamhet ser ut att lyckas.

  • TCECUR ökar andelen återkommande intäkter

En intressant faktor att nämna är att TCECUR:s strategi att öka sina satsningar på service- och underhållsavtal (SoU) börjar ge bra resultat, i Q1-rapporten framgår det att dessa ökar med 20 % jämfört med motsvarande period till ca 37 MSEK på årsbasis. Det resulterar i mer förutsägbara kassaflöden för Koncernen och bidrar samtidigt till att minska den operationella risken.

7

Value drives

6

Historical profitability

4

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.