TCECUR Q1-19


Börjar året med stark försäljning

TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och genom förvärv. Med nuvarande dotterbolag och en organisk helårstillväxt om 12 %, prognostiseras TCECUR omsätta ca 210 MSEK 2019. Med tanke på att TC Connect Norge ska prioritera ökad lönsamhet snarare än tillväxt, och AWT och Mysec driver upp lönsamheten i Sverige, prognostiseras en EBITDA-marginal om 7 % för TCECUR 2019. Givet en målmultipel om EV/EBITDA 12 ger det ett potentiellt värde om 33 kr per aktie i ett Base scenario. Med tanke på den förändring som skett i ägarbilden öppnas helt nya möjligheter upp för ytterligare förvärv, vilket skulle kunna bli aktuellt under andra halvan av 2019.


  • Växer med 46 % under första kvartalet

Under första kvartalet 2019 uppgick omsättningen till 52,3 MSEK (35,7), motsvarande en ökad försäljning om ca 46 % jämfört med föregående års kvartal, varav den organiska tillväxten uppgår till 21 %. Tolv månader rullande omsättning uppgår nu till ca 205 MSEK, vilket innebär att TCECUR till aktiekursen 23,5 kr värderas till ungefär 0,5 gånger försäljningen. Baserat på TCECURs nuvarande momentum, en stärkt ägarbild som öppnar upp för möjlighet till ytterligare förvärv samt fortsatt förbättringspotential i Norge, anser Analyst Group att nuvarande värderingsnivå lämnar utrymme för uppvärdering.

  • Fortsatt fokus på lönsamhet i Norge

TC Connect Norge har en ny ledning där en ny strategi har implementerats som syftar till ett ökat fokus på högre effektivitet och lönsamhet, snarare än volym. Färre kundsegment och produktområden i kombination med en större satsning på Diginet förväntas visa resultat under senare delen av 2019.

  • AWT och Mysec visar vägen i Sverige

De två säkerhetsbolagen AWT och Mysec går fortsatt starkt och vinner allt fler orders. Både Mysec och AWT nyanställer och stärker organisationen för att kunna leverera en ökad volym. På kort sikt resulterar det i högre kostnader, men möjliggör samtidigt högre utväxling över tid. TC Connect Sverige har medvind i marknaden och utvecklas enligt plan med god orderingång under 2019.

  • Ny ägargrupp möjliggör nya förvärv

Tidigare huvudägare TPE har avyttrat större delen av sitt innehav till investeringsbolagen Mertiva, Arbona och Koncernens ledning och styrelse. Med en finansiellt stark ägargruppering som stöttar TCECURs planer för förvärv och skapar nya förutsättningar att erhålla finansiering, öppnas nya möjligheter för TCECUR att genomföra fler förvärv framgent. Ett förvärv av ett nytt dotterbolag under andra halvan av 2019 skulle kunna vara möjligt och anses utgöra en potentiell värdedrivare på kort sikt.

7

Value drives

5

Historical profitability

5

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.