SensoDetect Q3-18


Försäljningen förväntas komma igång under 2019

SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera produkten, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 50 % i psykiatrin enligt Bolaget. Den breda marknadslanseringen förväntas ske under 2019 och givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering. 2019 och 2020 prognostiseras intäkterna till 3,4 MSEK respektive 25 MSEK. Baserat på gjord multipelvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 2 kr på 2019 års prognos.


  • Behov av verktyg för att snabbt identifiera psykiska sjukdomar

50 % av personer med mentala sjukdomar utvecklar dem före 15 års ålder. Därav är tidiga diagnoser av stor betydelse, dels för att reducera individens lidande, dels för att minska samhällets omkostnader. 23 % av svårt psykiskt sjuka nås av specialistvård i OECD läder, vilket understryker samhällets behov av snabba och precisa diagnostiseringsverktyg. Givet en lyckosam marknads-lansering finns det bra utrymme för SensoDetect att möta marknadens efterfrågan.

  • Framgångar i Bolivia och Sydkorea

Bolagets distributör i Bolivia har sedan tidigare visat upp åtta LOI:s från intresserade köpare. Under september 2018 stod det klart att distributören i Sydkorea meddelat samarbete med två sjukhus i Sydkorea för inledande försök med BERA 3.0. Närmast bedöms utvecklingen i både Sydamerika och Asien som extra intressant att följa.

  • Lovande resultat från BERA 3.1 – innebär samtidigt förlängd studietid

SensoDetects plan var att kommersialisera BERA under 2018 med start i Bolivia, men då testerna i Bolivia-studien med BERA 3.1 på batteridrift visat en förbättring av kvalitén på mätdata med mindre störningar, har SensoDetect valt att skjuta upp lanseringen och istället slutföra studien med enbart BERA 3.1. Analyst Group räknar därför med att en bred marknadslansering kommer ske under 2019, och inte 2018 likt tidigare väntat.

  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer under 2019

Bolaget säljer BERA-systemet genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera omkring 20 st. BERA under 2019, vilket ger en prognostiserad omsättning om 3,4 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2020. Det ska nämnas att nuvarande likviditet i Bolaget är på låga nivåer, varför extern kapitalanskaffning under kommande månader kan ske.

5

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.