Recyctec Q4-21


Nyvunnen klassificering bäddar för fortsatt stark efterfrågan

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Med en nyligen presenterad bokslutskommuniké för år 2021 ser vi att Recyctec med en tydlig strategi, nya försäljningsinsatser och den nya klassificeringen anses vara i en stark position för att ta vara på efterfrågan från marknaden under kommande kvartal. Vi estimerar att de totala intäkterna kan stiga successivt till 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. Utifrån tillämpad målmultipel väljer vi att i samband med bokslutskommunikén behålla vårt värderingsintervall, där vi ser ett nuvärde per aktie om 25,5 kr (25,5) i ett Base scenario.

  • Fortsatt hög efterfrågan på grön glykol

Under Q4-21 uppgick Recyctecs nettoomsättning till 5,0 MSEK (1,7), motsvarande en ökning om 193 % mot jämförbart kvartal 2020. På helårsbasis ökade omsättningen till 13,4 MSEK (6,9 MSEK), vilket är ett nytt rekord för Bolaget. Ökningen kan tillskrivas den ökade intjäningen från EarthCare-segmentet som vuxit med 70 % YoY, samt 47 %, jämfört med helåret 2020, där Bolaget har haft en stadigt ökande efterfrågan, trots tidigare sämre klassning hos Byggvarubedömningen.

  • Den nya klassificeringen väntas öka efterfrågan

Recyctec har efter en tids väntan erhållit klassificeringen grön vilket innebär att Bolagets produkter ges en tydligare legitimitet och kommer rekommenderas vid större upphandlingar i högre utsträckning än tidigare när Bolaget hade en lägre klassning. Recyctec är idag den enda glykol-producenten som har denna bedömning av Byggvarubedömningen och Analyst Group tror att efterfrågan för Recyctecs produkter kommer öka där konkreta effekter bör materialiseras omkring Q2-Q3 2022.

  • Endast mindre prognosjusteringar

Eftersom Recyctec utvecklats i linje med våra förväntningar väljer vi att i samband med Q4-rapporten lämna våra prognoser relativt oförändrade. Därav behåller vi även vårt tidigare värderingsintervall med undantag för en mindre justering i ett Bear scenario.

  • Viktigt att balansera likviditeten rätt

Recyctec verkar inom en nischad marknad som karakteriseras av låg konkurrens men med ett relativt homogent utbud. Förutom en marknadsrisk bedömer Analyst Group att Recyctecs största risk är hänförligt till tillgången av tillväxtkapital för att kunna täcka de fasta kostnaderna som Bolaget har, vilket bland annat inkluderar Bolagets produktionsanläggning i Jönköping. Från år 2022 förväntas dock Recyctec närma sig ett positivt kassaflöde.