Orezone Q1-19


God potential i Corcel-projektet

Genom förvärvet av Corcel-projektet i Spanien är Orezone välpositionerat för att på sikt bli en etablerad regional aktör i Västeuropa inom koppar, nickel och kobolt. Ökad global efterfrågan på elfordon och batterier förväntas gynna Orezone märkbart framgent och Bolaget estimeras generera sin första volym och därmed intäkt under 2020. Bolaget prognostiseras omsätta cirka 66 MSEK 2020 och uppnå lönsamhet på EBIT-nivå under 2022. Genom en 50/50 viktning av relativvärdering baserat på P/B och en diskonterad kassaflödesvärdering erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde per aktie om 14,0 SEK i ett Base scenario.


  • Förvärvat projekt i Spanien bedöms vara stark värdedrivare framgent

Orezone har i dagsläget allt pappersarbete, licenser och godkännande färdigt för att påbörja prospektering i det förvärvade Corcel-projektet i Spanien. Därmed väntas Corcel-projektet vara en stark omsättnings- och värdedrivare i Orezone på kort och medelfristig sikt. Corcel-projektet prognostiseras generera sin första volym och omsättning under 2020 för att sedan i hög takt öka intäkterna mellan 2021-2023.

  • Växande elfordonmarknad estimeras gynna Orezone

Mineralerna från Corcel väntas vara koppar, kobolt och nickel, tre mineraler som är exponerade mot den växande elbilsmarknaden. Globalt såldes cirka 1,2 miljoner elfordon år 2017, vilket estimeras uppgå till cirka 25 miljoner enheter 2025. Marknaden för elfordon värderades till cirka 118,9 miljarder USD år 2017, vilket förväntas öka med en CAGR om 22,3 % från 2018 till 2025 och därmed uppgå till 567 miljarder USD. I litiumjonbatterier som används i elbilar är koppar och kobolt centrala metaller. Den totala årsförbrukningen av kobolt uppgick till ca 100 kiloton (”kt”) 2017 och efterfrågan förväntas öka till ca 200 kt 2025 och 300 kt 2030.

  • Begränsad finansiell historik, valutaexponering och projektrisk, utgör riskprofil

Bolaget har i dagsläget inga intäkter, vilket kan bli problematiskt ifall tidsplaner förskjuts. Vidare innebär prospektering och Bolagets affärsmodell risker, avseende bland annat miljökrav, infrastruktur vid prospekteringen, tekniska risker och valutarisk. Intäktsmodellen innebär att Orezone inte har full kontroll över tidsplaner, eventuella kostnadsökningar och liknande problematik då delar av ansvaret läggs hos tredje part. Orezones förvärv i Spanien innebär även risker avseende potentiell volym och tillgänglighet till metallerna.

6

Value drives

2

Historical profitability

7

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.