Obducat Q3-21


Orderstocken tillbaka på nivåer pre Covid

Den tidigare presenterade Q3-rapporten kom intäktsmässigt in svagare än väntat, där pandemin fortsatt är den förklarande faktorn. Dock pekar Obducats orderstock om 49 MSEK (38), vilken nu har stigit tre kvartal i rad och åter är på nivåer innan pandemin slog till, på en ökad intäktsbas under de närmaste kvartal. Vi tolkar detta som ett tydligt tecken på återhämtning i marknaden och ser således, trots en omsättningsmässigt svag Q3-rapport, ingen anledning att göra några förändringar i vårt tidigare värderingsintervall. Vi behåller därmed vårt Base scenario om 2,6 kr (2,6) per aktie på 2021 år prognos.

  • Förskjutna intäkter i Q3…

Under Q3-21 uppgick intäkterna till 6,1 MSEK (8,8), motsvarande en minskning om ca 31 % mot Q3-20. I rapporten framgår det att de fortsatta restriktionerna skapar viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen, såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Dock ligger det ett flertal pågående installationer som är planerade att slutföras nu under årets sista kvartal, vilket i sig kommer bidra till Obducats rapporterade top line.

  • … dock är orderstocken på nivåer pre Covid

Även om den rapporterade omsättningen är en viktig parameter att ta hänsyn till vill vi belysa den nästan större vikten av att titta närmare på Obducats orderstock, som nu uppgår till 49 MSEK (38). Detta innebär att Obducat åter befinner sig på nivåerna som gällde före pandemin, och med hänsyn till att orderstocken stigit under samtliga tre kvartal år, tolkar vi detta som ett tecken på att 2022 kan visa god omsättningstillväxt.

  • Stabil kostnadsbas

Den primärt bidragande faktorn till att EBITDA-resultat sjönk och uppgick till -4,5 MSEK (-2,5) under årets tredje kvartal är just de minskade intäkterna. Detta blir tydligt när vi jämför Obducats totala kostnadsbas, inkl. COGS, om -12,9 MSEK med dels jämförbart kvartal 2020 (-13,8), dels föregående kvartal i år (-11,7), vilket således visar att Bolaget fortsatt utvecklas med en god kostnadskontroll. Vid den tidpunkt där den växande orderstocken kan ”omvandlas” till rapporterad omsättning, i kombination med en liknande kostnadsbas som idag, bör det ge utrymme för en lönsam tillväxt framgent.

  • Behåller värderingsintervallet

I denna analys har vi justerat ned vår helårsprogos för 2021, motiverat av att Q3 kom in svagare än väntat. Samtidigt, med tanke på nuvarande orderstock och återhämtning i marknaden, ser vi positivt på 2022. Därför väljer vi att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion.

6

Value drives

2

Historical profitability

7

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.