Obducat Q2-21


Tydlig återhämtning i marknaden

Den tidigare presenterade Q2-rapporten kom in svagare än väntat med en halverad omsättning mot jämförbart kvartal 2020, samtidigt som nuvarande orderingång pekar på, och bekräftar, den förväntade återhämtningen i marknaden. Nuvarande orderstock uppgår till ~46 MSEK (36) där merparten förväntas att levereras och tillgodoräknas under H2-21. Det bidrar således positivt till försäljningen där vi räknar med att Obducat kan visa tillväxt under årets resterande kvartal. För helåret 2021 räknar vi med att omsättningen uppgår till 57 MSEK, vilket utifrån tillämpad målmultipel (P/S) ger ett motiverat värde om 2,6 kr per aktie på 2021 års prognos i ett Base scenario.

  • Stigande orderingång visar vägen

Under Q2-21 uppgick intäkterna till 4,7 MSEK (9,3), motsvarande en minskning om ca 50 % mot Q2-20. I rapporten skriver Obducat att de fortsatta rese-restriktionerna skapar viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen, såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Samtidigt ger kvartalets orderingång om 21,3 MSEK (11,2) en tydlig fingervisning om trenden i Obducats utveckling, och visar tecken på stigande omsättning framgent.

  • Kraftigt förbättrad bruttomarginal

Under Q2-21 visade Obducat en kraftigt förbättrad bruttomarginal, där bruttoresultatet uppgick till 3,2 MSEK (2,4), motsvarande en marginal om hela 69 % (26), vilket får anses vara ett styrketecken. Detta, i kombination med relativt oförändrade rörelsekostnader jämfört med Q2-20, bidrog positivt till att EBITDA-resultatet var i linje med jämförbart kvartal.

  • Upptaget lån och TO

I samband med det strategiska lån om 10 MSEK som Obducat upptog under maj emitterades teckningsoptioner av serie 2021/2022 (TO14B) till dels långivaren, dels till Bolagets befintliga aktieägare. Totalt finns ca 14,6 miljoner TO14B utestående, vilka berättigar till teckning av serie B-aktier under perioden 4 april – 15 april 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 % av VWAP under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kr och lägst aktien kvotvärde. Givet en teckningskurs om 1,60 kr skulle Obducat, vid fullt nyttjande av samtliga optioner, tillföras ca 23,3 MSEK.

  • Justerat värderingsintervall

Obducat förväntas kunna öka sin försäljning under H2-21, men till följd av ett något tuffare H1-21 än vad vi räknat med har vi i samband med Q2-rapport gjort vissa mindre nedjusteringar i våra helårsestimat, vilket även påverkar vårt värderingsintervall. Vårt aktuella Base-, Bull- och Bear scenario framgår i analysen.

6

Value drives

2

Historical profitability

7

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.