NOSIUM Q4-21


Fortsatt undervärderade

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) fortsätter att leverera tillväxt, där befintliga portföljbolag visar god organisk utveckling. Med hänsyn till att nuvarande kassa är på historiskt höga nivåer räknar vi med att ett eller flera förvärv kommer att ske  under 2022. Nuvarande värderingsrabatt uppgår, enligt vår analys, till 63 % och givet att denna rabatt i ett första steg kan minska, skulle det ge NOSIUM ännu bättre förutsättningar att använda egna aktier som betalmedel vid förvärv, vilket t.ex. kan möjliggör större uppköp. Genom vår uppdaterade Sum-of-the-Parts-värdering av portföljbolagen ser vi ett värde per aktie om 2,4 kr i ett Base scenario för NOSIUM.

  • Tillväxt 17 kvartal i rad

Med Q4-rapporten presenterad står det klart att NOSIUM uppvisade tillväxt för 17:e kvartalet i rad, med ett nära break even-resultat efter finansiella poster. Det finns egentligen ingen enskild faktor som ligger bakom den starka tillväxten i Q4, vilken uppgick till 91 %, utan vi ser att detta är ett resultat av flera kvartals arbeten med implementerade strategier som burit frukt. Med hänsyn till befintlig kassa, och en minst sagt låg burn rate, ser vi att NOSIUM har gott om tid att låta befintliga portföljbolag fortsätta utvecklas organiskt, samtidigt som nya förvärv kan utvärderas löpande. Att NOSIUM kan agera och ta beslut utan ”stressen” att kassan sinar, vilket ofta är en faktor för de företag som kämpar med en hög kapitalförbrukning, ger Bolaget en position som kan möjliggöra ett högre värdeskapande över tid.

  • Kassan är på rekordnivåer

Vid utgången av december uppgick NOSIUMs kassa till ca 7 MSEK, vilket är den högsta nivån någonsin i Bolagets historia. Eftersom att de likvida medlen inte behöver täcka en hög burn rate, kan dessa öronmärkas till exempelvis nya förvärv, vilket vi tror kommer att ske under 2022. Om befintliga portföljbolag parallellt med detta kan fortsätta utvecklas positivt, bör detta också återspegla sig i värderingen av dessa, tillika NOSIUMs ägarandelar. Rent fundamentalt borde detta, allt annat lika, resultera i en högre värdering av NOSIUM som koncern. Utöver likvida medel skulle det då resultera i att NOSIUMS egna ”valuta”, dvs. aktie, kan möjliggöra fler och/eller ännu större förvärv.

  • Nuvarande värderingsrabatt uppgår till 63 %

Vid en värdering av NOSIUM utgår vi från en Sum-of-the-Parts-analys, där vi värderar respektive portföljbolag i sin helhet, vilket ligger till grund för värdet av NOSIUMs innehav i respektive bolag. Utifrån de marknadsvärden som vi kunnat observera i samband med tidigare kapitalanskaffningsrundor (Post Money-värderingar), såväl som egna estimat med tillämpad multipel, ser vi att värdet av NOSIUMs portfölj idag bör uppgå till totalt ca 73 MSEK. I relation till NOSIUMs aktuella Market Cap om 24 MSEK, anser vi således att aktien handlas till en värderingsrabatt om 63 %.